Ktl-icon-tai-lieu

Điều khiển tự động

Được đăng lên bởi dang-minh-tin
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 2722 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3: Đặc tính động học
Mục tiêu:
 Phân tích đặc tính động học của các khâu cơ bản.
 Xây dựng đặc tính động học của toàn hệ thống.
Nội dung:
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Giới thiệu chung
Đặc tính thời gian
Đặc tính tần số
Đặc tính động học của đối tượng
Đặc tính động học của bộ điều chỉnh
Đặc tính động học của hệ thống
1

3.0 Giới thiệu chung


Khâu động học
Các phần tử điều khiển có dạng mô tả toán giống nhau
được chia thành từng nhóm gọi là khâu động học.
Ví dụ :
- Khâu tỉ lệ có hàm truyền tỉ lệ, như lò xo, cảm biến, điện trở.
- Khâu bậc nhất có PTVP hay hàm truyền bậc nhất, như
mạch điện RL, RC, lò nhiệt, hệ cơ khí mbk với m=0,…
- Khâu bậc hai có PTVP hay hàm truyền bậc hai, như hệ cơ
khí mbk, mạch điện RLC, động cơ DC,…
 Một đối tượng điều khiển, một bộ điều khiển, hay toàn bộ
hệ thống có thể mô tả bằng một khâu động học duy nhất
hoặc nhiều khâu động học cơ bản kết nối lại.


2

3.0 Giới thiệu chung


Đặc tính động học






Đặc tính động học thể hiện sự thay đổi đáp ứng (tín hiệu ra)
của khâu hay hệ thống khi có tín hiệu tác động ở đầu vào.
ĐT động học bao gồm: đặc tính thời gian và đặc tính tần số.
ĐT thời gian: khảo sát sự thay đổi đáp ứng theo thời gian t.
ĐT tần số: khảo sát sự thay đổi đáp ứng theo tần số .

3

3.1 Đặc tính thời gian (đặc tính quá độ)
- Khảo sát sự thay đổi của đáp ứng (tín hiệu ra) theo thời gian.

Tín hiệu vào

Tín hiệu ra

1(t)

t.1(t)

Đáp ứng bậc thang, hay hàm
quá độ, ký hiệu h(t)
Đáp ứng xung, hay hàm trọng
lượng, ký hiệu g(t).
Đáp ứng dốc

Tín hiệu vào bất kỳ

Đáp ứng quá độ y(t)

(t)

4

3.1 Đặc tính thời gian (đặc tính quá độ)
1) Hàm quá độ : - Ký hiệu h(t)
- Là đáp ứng của khâu hay hệ thống khi tín hiệu vào là hàm bậc
thang đơn vị.

1

h(t)

1(t)

h(t)  y(t)
t

t
tín hiệu vào x=1(t)



x(t) 1(t)

tín hiệu ra y= h(t)

Nếu biết hàm truyền G(s), ta tìm h(t) qua 2 bước:
B1) Tìm ảnh Laplace H(s):

G(s)
H(s) 
s
B2) Lấy biến đổi Laplace ngược

h(t)  L1[H(s)]

(3-1)
(3-2)
5

3.1 Đặc tính thời gian (đặc tính quá độ)
2) Hàm trọng lượng : -Ký hiệu g(t)
- Là đáp ứng của khâu hay hệ thống khi tín hiệu vào là hàm xung Dirac

g(t)

(t)
0

g(t)  y(t)
t

0

x(t)(t)

t

tín hiệu vào x=(t)  tín hiệu ra y= g(t)


Nếu biết hàm truyền G(s), ta tìm g(t) như sau:

g(t)  L1[G(s)]


(3-3)

Nếu biết hàm quá độ h(t), ta tìm g(t) như sau:

d[h(t)]
g(t) 
dt

(3-4)
6

3.2 Đặc tính tần số
Mục đích: Nghiên cứu mối quan hệ giữa các tín hiệu vào, ra
ở trạng thái xác lập khi thay đổi tần số của tín hiệu vào hình sin.

3...
1
Chương 3: Đặc tính động học
3.0 Giới thiệu chung
3.1 Đặc tính thời gian
3.2 Đặc tính tần số
3.3 Đặc tính động học của đối tượng
3.4 Đặc tính động học của bộ điều chỉnh
3.5 Đặc tính động học của hệ thống
Mục tiêu:
Phân ch đặc tính động học của các khâu cơ bản.
Xây dựng đặc tính động học của toàn hệ thống.
Nội dung:
Điều khiển tự động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều khiển tự động - Người đăng: dang-minh-tin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Điều khiển tự động 9 10 654