Ktl-icon-tai-lieu

Điều khiển tự động chương 1

Được đăng lên bởi dang-minh-tin
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2218 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Baøi giaûng
ng moân hoïc

Ñieàu Khieån Töï Ñoäng
ng
2009-2012

GV: Nguyeãn Theá Huøng

Điều Khiển Tự Động
n
n
n
n

n

n

Mã môn học: 1129010 ; Số tiết : 45 tiết
Ngành : CĐT , CTĐ, CKM, KCN, TKM, CKT , MCN,…
Giảng viên: Nguyễn Thế Hùng
Giáo trình: Điều khiển tự động, NTH, ĐHSPKT, 2006
File: 
(1,6MB)
Tài liệu tham khảo:
1) Modern Control Engineering, K. Ogaka
tinyurl.com/mcepdf (46MB)
2) Modern Control Systems, RC. Dorf & RH. Bishop
tinyurl.com/mcspdf11 (34MB)
Đánh giá : Quá trình 30% + Thi cuối kỳ 70%

2009-2012

GV. NGUYỄN THẾ HÙNG

2

1

2009-2012

GV. NGUYỄN THẾ HÙNG

3

Mục đích môn học
n

Nghiên cứu các phương pháp, công cụ
toán học để mô tả, phân tích và thiết kế
các hệ thống điều khiển tự động.

2009-2012

GV. NGUYỄN THẾ HÙNG

4

2

Nội dung môn học
n
n

n
n
n
n
n

Chương 1: Tổng quan về điều khiển tự động
Chương 2: Mô tả toán học
phần tử và hệ thống điều khiển
Chương 3: Đặc tính động học của hệ thống
Chương 4: Tính ổn định của hệ thống
Chương 5: Chất lượng hệ thống điều khiển
Chương 6: Thiết kế và hiệu chỉnh hệ thống
Chương 7: Hệ thống điều khiển rời rạc

2009-2012

GV. NGUYỄN THẾ HÙNG

5

Chương 1:

Tổng quan về điều khiển tự động
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2009-2012

Các khái niệm cơ bản
Cấu trúc của hệ thống điều khiển
Các nguyên tắc điều khiển
Phân loại hệ thống
Các bài toán cơ bản
Ví dụ ứng dụng
Sơ lược lịch sử phát triển
GV. NGUYỄN THẾ HÙNG

6

3

1.1 Các khái niệm cơ bản
1) Điều khiển
Ví dụ 1: Lái xe, mục tiêu giữ tốc độ xe ổn định v=40 km/h

2009-2012

GV. NGUYỄN THẾ HÙNG

7

1.1 Các khái niệm cơ bản
1) Điều khiển
Ví dụ 1: Lái xe, mục tiêu giữ tốc độ xe ổn định v=40 km/h
1. Mắt quan sát đồng hồ tốc độ ↔ Thu thập thông tin
2. Não so sánh v mong muốn và v thực tế, ra quyết định
tăng/giảm ga ↔ Xử lý thông tin
3. T ay vặn tay ga để thực hiện tăng/giảm ga ↔ Tác động
Kết quả : xe chạy với tốc độ ổn định 40 km/h.
n

n

Điều khiển = quá trình thu thập thông tin, xử lý thông tin
và tác động lên hệ thống để biến đổi, hiệu chỉnh sao cho
đáp ứng của hệ đạt mục đích định trước.
Điều khiển tự động = quá trình điều khiển không cần
sự tham gia trực tiếp của con người.

2009-2012

GV. NGUYỄN THẾ HÙNG

8

4

1.1 Các khái niệm cơ bản (tt)
Ví dụ 2: Điều khiển giữ ổn định mức nước h=const =H0
1. Thu thập thông tin: Thiết bị đo = phao
2. Xử lý thông tin: Bộ điều khiển = hệ thống đòn bẩy.
3. Tác động: Cơ cấu tác động = van.
Mức nước H0 có thể
thay đổi bằng cách điều
chỉnh độ dài thanh nối
phao-đòn bẩy.

2009-2012

GV. NGUYỄN THẾ HÙNG

9...
1
Ba
Ba
ø
ø
i gia
i gia
û
û
ng
ng
moân ho
moân ho
ï
ï
c
c
Ñ
Ñ
ie
ie
à
à
u Khie
u Khie
å
å
n T
n T
öï
öï
Ñ
Ñ
o
o
ä
ä
ng
ng
2009-2012 GV: Nguyeãn TheáHuøng
2009-2012 GV. NGUYN TH NG 2
n Mã môn h c: 1129010 ; S# ti&t : 45 ti&t
n Ngành : C(T, CT(, CKM, KCN, TKM, CKT, MCN,…
n Gi*ng viên: Nguy-n Th& Hùng
n Giáo trình: (i/u khi1n t3 56ng, NTH, (HSPKT, 2006
File: www.tinyurl.com/gtdktd3 (1,6MB)
n Tài li7u tham kh*o:
1) Modern Control Engineering, K. Ogaka
tinyurl.com/mcepdf (46MB)
2) Modern Control Systems,RC. Dorf & RH. Bishop
tinyurl.com/mcspdf11 (34MB)
n (ánh giá: Quátrình 30% + Thi cu#i k8 70%
(i/u Khi1n T3 (6ng
Điều khiển tự động chương 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều khiển tự động chương 1 - Người đăng: dang-minh-tin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Điều khiển tự động chương 1 9 10 964