Ktl-icon-tai-lieu

Điều khiển từ xa bằng hồng ngoại

Được đăng lên bởi chung-thieu-dinh
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 441 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHÖÔNG I
CHÖÔNG DAÃN NHAÄP
Ñieàu khieån töø xa laø vieäc ñieàu khieån moät moâ hình ôû moät khoaûng caùch naøo
ñoù maø con ngöôøi khoâng nhaát thieát tröïc tieáp ñeán nôi ñaët heä thoáng. Khoaûng caùch
ñoù tuyø thuoäc vaøo töøng heä thoáng coù möùc phöùc taïp khaùc nhau, chaúng haïn nhö ñeå
ñieàu khieån töø xa moät phi thuyeàn ta caàn phaûi coù heä thoáng phaùt vaø thu maïnh,
ngöôïc laò, ñeå ñieàu khieån moät troø chôi ñieän töû töø xa ta chæ caàn moät heä thoáng phaùt
vaø thu yeâuù hôn…
Nhöõng ñoâí töôïng ñöôïc ñieàu khieån coù theå ôû treân khoâng gian, ôû döôùi ñaùy
bieån saâu hay ôû moät vuøng xa xoâi heûo laùnh naøo ñoù treân maët ñiaï caàu .
Theá giôùi caøng phaùt trieån thì lónh vöïc ñieàu khieån caàn phaûi ñöôïc môû roäng
hôn. Vieäc öùng duïng ñieàu khieån töø xa vaøo thoâng tin lieân laïc ñaõ mang laïi nhieàu
thuaän lôïi cho xa hoäi loaøi ngöôøi, thoâng tin ñöôïc caäp nhaät hôn nhôø söï chính xaùc vaø
nhanh choùng cuûa quaù trình ñieàu khieån töø xa trong ño löôøng töø xa.
Ngoaøi ra ñieàu khieån töø xa coøn ñöôïc öùng duïng trong kyõ thuaät ño löôøng.
Tröôùc ñaây, muoán ño ñoä phoùng xaï cuûa loø haït nhaân thì heát söùc khoù khaên vaø phöùc
taïp nhöng giôø ñaây con ngöôøi coù theå ôû moät nôi heát söùc an toaøn naøo ñoù cuõng coù theå
ño ñöôïc ñoä phoùng xaï cuûa loø haït nhaân nhôø vaøo kyõ thuaät ñieàu khieån töø xa. Nhö
vaäy, heä thoáng ñieàu khieån töø xa ñaõ haïn cheá ñöôïc möùc ñoä phöùc taïp cuûa coâng vieäc
vaø ñaûm baûo an toøan cho con ngöôøi.
Trong sinh hoïat haèng ngaøy cuûa con ngöôøi nhö nhöõng troø chôi giaûi trí
(robot, xe ñieàu khieån töø xa …) cho ñeán nhöõng öùng duïng gaàn guõi vôùi con ngöôøi
cuõng ñöôïc caûi tieán cho phuø hôïp vôùi vieäc söû duïng vaø ñaït möùc tieän lôïi nhaát. Ñieàu
khieån töø xa ñaõ thaâm nhaäp vaøo vaán ñeà naøy do ñoù cho ra nhöõng loaïi tivi ñieàu khieån
töø xa, ñaàu video, VCD, CD,… ñeán quaït baøn taát caû ñeàu ñöôïc ñieàu khieån töø xa.
Xuaát phaùt töø nhöõng yù töôûng treân neân em ñaõ choïn ñeà taøi ñieàu khieån töø xa baèng tia
hoàng ngoaïi, nhöng vì thôøi gian quaù haïn heïp, trình ñoä kyõ thuaät cuõng nhö vaán ñeà
taøi chính coøn nhieàu haïn cheá neân em chæ thieát keá vaø thi coâng maïch ñieàu khieån töø
xa quaït baèng tia hoàng ngoaïi.

CHÖÔNG II

LYÙ THUYEÁT ÑIEÀU KHIEÅN TÖØ XA
I. GIÔÙI THIEÄU HEÄ THOÁNG ÑIEÀU KHIEÅN TÖØ XA:
Heä thoáng ñieàu khieån töø xa laø moät heä thoáng cho pheùp ta ñieàu khieån caùc
thieát bò töø moät khoaûng caùch xa. Ví duï heä thoáng ñieàu khieån baèng voâ tuyeán,...
CHÖÔNG I
CHÖÔNG DAÃN NHAÄP
Ñieàu khieån töø xa laø vieäc ñieàu khieån moät moâ hình ôû moät khoaûng caùch naøo
ñoù maø con ngöôøi khoâng nhaát thieát tröïc tieáp ñeán nôi ñaët heä thoáng. Khoaûng caùch
ñoù tuyø thuoäc vaøo töøng heä thoáng coù möùc phöùc taïp khaùc nhau, chaúng haïn nhö ñeå
ñieàu khieån töø xa moät phi thuyeàn ta caàn phaûi coù heä thoáng phaùt vaø thu maïnh,
ngöôïc laò, ñeå ñieàu khieån moät troø chôi ñieän töû töø xa ta chæ caàn moät heä thoáng phaùt
vaø thu yeâuù hôn…
Nhöõng ñoâí töôïng ñöôïc ñieàu khieån coù theå ôû treân khoâng gian, ôû döôùi ñaùy
bieån saâu hay ôû moät vuøng xa xoâi heûo laùnh naøo ñoù treân maët ñiaï caàu .
Theá giôùi caøng phaùt trieån thì lónh vöïc ñieàu khieån caàn phaûi ñöôïc môû roäng
hôn. Vieäc öùng duïng ñieàu khieån töø xa vaøo thoâng tin lieân laïc ñaõ mang laïi nhieàu
thuaän lôïi cho xa hoäi loaøi ngöôøi, thoâng tin ñöôïc caäp nhaät hôn nhôø söï chính xaùc vaø
nhanh choùng cuûa quaù trình ñieàu khieån töø xa trong ño löôøng töø xa.
Ngoaøi ra ñieàu khieån töø xa coøn ñöôïc öùng duïng trong kyõ thuaät ño löôøng.
Tröôùc ñaây, muoán ño ñoä phoùng xaï cuûa loø haït nhaân thì heát söùc khoù khaên vaø phöùc
taïp nhöng giôø ñaây con ngöôøi coù theå ôû moät nôi heát söùc an toaøn naøo ñoù cuõng coù theå
ño ñöôïc ñoä phoùng xaï cuûa loø haït nhaân nhôø vaøo kyõ thuaät ñieàu khieån töø xa. Nhö
vaäy, heä thoáng ñieàu khieån töø xa ñaõ haïn cheá ñöôïc möùc ñoä phöùc taïp cuûa coâng vieäc
vaø ñaûm baûo an toøan cho con ngöôøi.
Trong sinh hoïat haèng ngaøy cuûa con ngöôøi nhö nhöõng troø chôi giaûi trí
(robot, xe ñieàu khieån töø xa …) cho ñeán nhöõng öùng duïng gaàn guõi vôùi con ngöôøi
cuõng ñöôïc caûi tieán cho phuø hôïp vôùi vieäc söû duïng vaø ñaït möùc tieän lôïi nhaát. Ñieàu
khieån töø xa ñaõ thaâm nhaäp vaøo vaán ñeà naøy do ñoù cho ra nhöõng loaïi tivi ñieàu khieån
töø xa, ñaàu video, VCD, CD,… ñeán quaït baøn taát caû ñeàu ñöôïc ñieàu khieån töø xa.
Xuaát phaùt töø nhöõng yù töôûng treân neân em ñaõ choïn ñeà taøi ñieàu khieån töø xa baèng tia
hoàng ngoaïi, nhöng vì thôøi gian quaù haïn heïp, trình ñoä kyõ thuaät cuõng nhö vaán ñeà
taøi chính coøn nhieàu haïn cheá neân em chæ thieát keá vaø thi coâng maïch ñieàu khieån töø
xa quaït baèng tia hoàng ngoaïi.
Điều khiển từ xa bằng hồng ngoại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều khiển từ xa bằng hồng ngoại - Người đăng: chung-thieu-dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
Điều khiển từ xa bằng hồng ngoại 9 10 520