Ktl-icon-tai-lieu

Điều khiền và phân phối Khóa

Được đăng lên bởi pisctarius
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 838 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 12

ĐIỀU KHIỂN KHÓA VÀ GIAO THỨC MẬT MÃ
12.1

Điều khiển khóa

12.1.1 Tổng quan về điều khiển khóa
Cơ chế mật mã đảm bảo hiệu quả bảo mật thông tin với điều kiện giải quyết được bài
toán về điều khiển khóa. Chúng ta thấy, trong hệ mật mã cần phải sử dụng khóa mật
(ngoại trừ hàm băm). Chiều dài khóa thì phải đủ lớn, và bản thân khóa cũng phải được
chọn lựa ngẫu nhiên và phân bố đều từ không gian khóa. Nếu đảm bảo được điều kiện
này thì sẽ tránh được tấn công đơn giản nhất, như trên cơ sở dự đoán khóa mật hay trên
cơ sở véc cạn khóa. Khi mà chiều dài khóa không đủ lớn thì hệ mật dù có phức tạp đến
đâu cũng không thể đảm bảo được độ an toàn cao. Sử dụng thuật toán mật mã an toàn là
điều cần thiết, nhưng chưa đủ để đảm bảo độ an toàn cao của hệ mật.
Thông thường thì thám mã thường tấn công lên hệ thống khóa hơn là tấn công trực
tiếp lên thuật toán của hệ mật. Cho nên điều khiển hệ thống khóa là một thành phần quan
trọng xác định được độ an toàn của hệ mật sử dụng.
Điều khiển khóa trong hệ mật gồm các chức năng sau:
 Tạo ra khóa mật mã;
 Phân phối và chứng thực khóa mật;
 Chứng thực khóa công cộng;
 Sử dụng khóa;
 Bảo quản khóa;
 Thay thế khóa;
 Hủy khóa;
 Xóa khóa;
Một trong các chức năng (bài toán) trên phải được giải quyết hiệu quả trên tất cả các
giai đoạn của chu kỳ sống khóa. Thời gian sống của khóa được chia ra làm 2 loại: Dài
hạn và ngắn hạn. Điều khiển khóa có các mục đích sau:
 Ngăn chặn được việc sử dụng khóa mật và khóa công khai bất hợp pháp.

 Chống lại mối đe dọa tổn hại đến khóa mật và tổn hại đến chứng thực khóa
công khai và khóa mật.
Tạo khóa. Việc tạo khóa cho hệ mật bất đối xứng được thực hiện sao cho đảm bảo
được các tính chất của toán học và đồng thời khóa phải được lựa chọn ngẫu nhiên từ tập
hợp khóa rất lớn, tập hợp này cũng có những tính chất toán học xác định (chú ý rằng
trong một số hệ mật bất đối xứng quá trình lựa chọn khóa có thể chọn ngẫu nhiên và phân
bố đều trên cơ sở tập hợp khóa có thể, tức là không có mốt sự tính toán nào về tính chất
toán học, mặc dầu trong hệ mật bất đối xứng sử dụng các tham số, mà các tham số này
cần có những tính chất toán học nhất định). Chất lượng khóa mật trong hệ mật đối xứng
là dãy bít ngẫu nhiên với chiều dài khóa cho trước mà không cần tính toán bất kỳ một
tính chất toán học nào. Nguyên tắc cơ bản để tạo khóa là lựa chọn đều trên toàn bộ không
gian khóa (tập hợp có thể của khóa). Việc tạo khóa có chất lượng có thể sử dụng một
trong các phương pháp sau: 1) Sử dụng chương trình với...
Chương 12
ĐIỀU KHIỂN KHÓA VÀ GIAO THỨC MẬT MÃ
12.1 Điều khiển khóa
12.1.1 Tổng quan về điều khiển khóa
chế mật đảm bảo hiệu quả bảo mật thông tin với điều kiện giải quyết được bài
toán về điều khiển khóa. Chúng ta thấy, trong hệ mật cần phải sử dụng khóa mật
(ngoại trừ hàm băm). Chiều dài khóa thì phải đủ lớn, bản thân khóa cũng phải được
chọn lựa ngẫu nhiên phân bố đều từ không gian khóa. Nếu đảm bảo được điều kiện
này thì sẽ tránh được tấn công đơn giản nhất, như trên cơ sở d đoán khóa mật hay trên
sở véc cạn khóa. Khi chiều dài khóa không đủ lớn thì hệ mật phức tạp đến
đâu cũng không thể đảm bảo được độ an toàn cao. Sử dụng thuật toán mật an toàn
điều cần thiết, nhưng chưa đủ để đảm bảo độ an toàn cao của hệ mật.
Thông thường thì thám thường tấn công lên h thống khóa hơn là tấn công trực
tiếp lên thuật toán của hệ mật. Cho nên điều khiển hệ thống khóamột thành phần quan
trọng xác định được độ an toàn của hệ mật sử dụng.
Điều khiển khóa trong hệ mật gồm các chức năng sau:
Tạo ra khóa mật mã;
Phân phối và chứng thực khóa mật;
Chứng thực khóa công cộng;
Sử dụng khóa;
Bảo quản khóa;
Thay thế khóa;
Hủy khóa;
Xóa khóa;
Một trong các chức năng (bài toán) trên phải được giải quyết hiệu quả trên tất cả c
giai đoạn của chu kỳ sống khóa. Thời gian sống của khóa được chia ra làm 2 loại: Dài
hạn và ngắn hạn. Điều khiển khóa có các mục đích sau:
Ngăn chặn được việc sử dụng khóa mật và khóa công khai bất hợp pháp.
Điều khiền và phân phối Khóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều khiền và phân phối Khóa - Người đăng: pisctarius
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Điều khiền và phân phối Khóa 9 10 902