Ktl-icon-tai-lieu

Điều khiển vận tốc động cơ DC dùng bộ điều khiển PID

Được đăng lên bởi Huy Vu Ngoc
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2356 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Điều khiển vận tốc động cơ DC dùng bộ điều khiển PID.

 

 Cơ sở Lý thuyết 

 
1. Thuật điều khiển PID và việc rời rạc hóa nó: 
 
Trong miền thời gian, bộ điều khiển PID được mô tả bằng mô hình vào 
ra:  
t

U (t ) = K P e (t ) + K i ∫ e (t )dt + K d
0

de (t )
dt  

trong đó e(t) là tín hiệu ngõ vào, u(t) là tín hiệu ngõ ra của bộ điều 
khiển. 
Tuy nhiên, đối với Vi Điều khiển nói chung, việc tính toán các thành 
phần P,I,D‐ nói cách khác là tính các tích phân hay đạo hàm trong công 
thức trên là không thực hiện được. Lý do: CPU không thể tính toán 
chính xác tới mức Δ t =0, nghĩa là không liên tục. 
  Do đó, ta chỉ có thể tính toán gần đúng bằng cách ta cho Δ t= ε rất 
nhỏ nhưng lớn hơn 0.  
  Để tìm hệ thức PID rời rạc ,ta xét đồ thị sau đây: 
   
V

e2
e1
e0

0

1

2
t (s)

Δt

 
 
 

 

Chú thích: ‐ đường chấm gạch biểu diễn vận tốc cần thiết v_set. 
 
        ‐ đường gạch gạch biểu diễn vận tốc thực tế của động cơ. 

3

Điều khiển vận tốc động cơ DC dùng bộ điều khiển PID.

   
        ‐ đường gạch đậm là đồ thị rời rạc hóa của vận tốc động 
cơ. 
   
        ‐ Δt là thời gian lấy mẫu. 
 
           Thành phần tích phân: 
e(t) dt  = lim Δt ‐‐> 0 ( Σ e(t) Δt ) . Do đó khi lấy gần đúng Δt = ε >0, ta có: 
   
 
e(t) dt ≅ Σ e(i) Δt , i=0,1,2,3… 

 
 

Thành phần vi phân: 

de(t)/ dt = lim Δt ‐‐> 0 {[ e(t2) ‐ e(t1) ] /  Δt }. Do đó khi lấy gần đúng Δt = ε >0, 
ta có: 

 
de(t)/ dt = [e(i+1) ‐ e(i)]/ Δt , i= 0,1,2,3… 
 
 
Tóm lại, ta có:  
u(i)= Kp *e + Kd* [e(i+1) ‐ e(i)]/ Δt + Ki* Σ e(i) Δt 
 
  Đặt   e_delta (i+1)= e(i +1) ‐ e(i) 
   
e_sum (i+1) = Σ e(i) = e_sum (i) + e (i+1)  
  Trong công thức trên, thời gian sampling time Δt là rất nhỏ, ta bỏ 
qua Δt. Sau này, khi tìm các hệ số Kd, Ki bằng thực nghiệm, Kd và Ki 
lúc đó đã bao gồm cả Δt. 
  Khi đó, công thức trên được viết lại như sau:  
       
 
  u(i)= Kp * e +  Ki * e_sum + Kd* delta_e 
   
 
điều kiện biên: u(0) = duty >0. 

      
2. Đối tượng điều khiển: 
Đối tượng điều khiển là vận tốc động cơ DC ( đc). Ta biết vận tốc 
động cơ DC phụ thuộc dòng điện hay điện áp mà ta cấp cho nó (dĩ 
nhiên phải nằm trong khoảng cho phép của đc). Cụ thể ở đây sử 
dụng đc 24VDC, do đó điện áp cấp không được quá 24V. Tuy nhiên, 
việc cấp áp cho đc trong một khoảng rộng từ 0 đến 24V là khó khăn. 
4

Điều khiển vận tốc động cơ DC dùng bộ điều khiển PID.

Do đó ta điều khiển vận tốc theo xung PWM (Pulse Width 
Modulation), cụ thể là duty cycle.    
Vậy các ngõ vào và ra của bộ điều khiển PID như sau: 
Ngõ vào: e= ...
Điu khin vn tc động cơ DC dùng b điu khin PID.
3
Cơsởthuyết
1. ThutđiukhinPIDvicrirchóanó:
Trongminthigian,bộđiukhinPIDđượctảbnghìnhvào
ra:
=+ +
0
()
() () ()
t
Pi d
de t
Ut Ket K etdt K
dt
trongđóe(t)tínhiungõvào,u(t)tínhiungõracabộđiu
khin.
Tuynhiên,đốiviViĐiukhinnóichung,victínhtoáncácthành
phnP,I,D‐nóicáchkháctínhcác
tíchphânhayđạohàmtrongcông
thctrênkhôngthchinđược.do:CPUkhôngthểtínhtoán
chínhxáctimcΔt=0,nghĩakhôngliêntc.
Dođó,tachỉthểtínhtoángnđúng
bngcáchtachoΔt=εrt
nhỏnhưnglnhơn0.
ĐtìmhệthcPIDrirc,taxétđồthịsauđây:

Chúthích:‐đườngchmgchbiudinvntccnthiế
tv_set.
‐đườnggchgchbiudinvntcthctếcađộngcơ.
Δt
0
e1
1
e2
e0
t (s)
V
2
Điều khiển vận tốc động cơ DC dùng bộ điều khiển PID - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều khiển vận tốc động cơ DC dùng bộ điều khiển PID - Người đăng: Huy Vu Ngoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Điều khiển vận tốc động cơ DC dùng bộ điều khiển PID 9 10 680