Ktl-icon-tai-lieu

Điều khiển vecto động cơ không đồng bộ

Được đăng lên bởi muadongchuacoem-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 799 lần   |   Lượt tải: 2 lần
̀
2.4.2 Phương pháp điêu
chế vector không gian ( Space Vector):

Phương pháp điều rộng xung vector không gian (SVM - Space Vector Modulation) khác
với các phương pháp điều rộng xung khác (PWM - Pulse Width Modulation). Với các phương
pháp PWM khác, bộ nghịch lưu được xem như là ba bộ biến đổi kéo-đẩy riêng biệt với ba
điện áp pha độc lập với nhau.

Hình 2.10: sơ đ b bi n t n ngh ch lưu áp 6 khóa IGBT
Đối với phương pháp điều rộng xung vector không gian, bộ nghịch lưu được xem như là
một khối duy nhất với 8 trạng thái đóng ngắt riêng biệt từ 0 đến 7.
a) Thành lập vector không gian:
Đối với nguồn áp ba pha cân bằng, ta luôn có phương trình sau

ua (t) + ub (t ) + uc (t ) = 0

(2.1)

Và bất kỳ ba hàm số nào thỏa mãn phương trình trên đều có thể chuyển sang hệ tọa độ 2 chiều
vuông góc. Ta có thể biểu diễn phương trình trên dưới dạng 3 vector gồm: [ua 0 0]T trùng với
trục x, vector [0 ub 0]T lệch một góc 120o và vector [0 0 uc]T lệch một góc 240o so với trục x
như hình sau đây.

Hình 2.7: Biễu diễn vector không gian trong hệ tọa độ x-y
Từ đó ta xây dựng được phương trình của vector không gian trong hệ tọa độ phức như sau:
2
u (t ) = ( ua + ub .e j (2 / 3)π + uc .e − j (2 / 3)π )
3
(2.2)
2
Trong đó /3 là hệ số biến hình. Phân tích u(t) trong phương trình trên thành phần thực và phần
ảo.

17
`ˆÌi`Ê܈̅Ê̅iÊ`i“œÊÛiÀȜ˜ÊœvÊ
˜vˆÝÊ*ÀœÊ*Ê`ˆÌœÀÊ
/œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê
ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“

CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN

u (t ) = ux + ju y

(2.3)

Ta xây dựng được công thức chuyển đổi hệ tọa độ từ ba pha abc sang hệ tọa độ phức x-y bằng
cách cân bằng phần thực và phần ảo trong phương trình (2.2) ta có :
2
u (t ) = ua + ub ( cos ( 2π / 3) + j sin ( 2π / 3) ) + uc ( cos ( −2π / 3) + j sin ( −2π / 3 ) ) 
3
2

u
=
ua + ub cos ( 2π / 3) + uc cos ( −2π / 3) 
x

3
⇒
u = 2 u sin ( 2π / 3) − u sin ( −2π / 3) 
c

 y 3  b
1

1 −

 ux  2
2
⇒ = 
3
 uy  3  0

2


1 
 ua 
2  
 ub
3   
−
 uc
2  
−

(2.4)

Tiếp theo hình thành tọa độ quay α-β bằng cách cho hệ tọa độ x-y quay với vận tốc góc ωt. Ta
có công thức chuyển đổi hệ tọa độ như sau

π

cos(ωt ) cos  + ω t  

 uα 
2
   u x   cos(ωt ) − sin(ωt )   u x 
 =
 =
   (2.5)
 uβ   sin(ωt ) sin  π + ωt    u y   sin(ωt ) cos(ωt )   u y 



2



Nguồn áp ba pha tạo ra là cân bằng và sin nên ta có thể viết lại phương trình điện áp pha như
sau:
ua = Vm sin(ωt )
ub = Vm sin(ωt − 2π / 3)

(2.6)

uc = Vm sin(ωt + 2π / ...
17
̀
2.4.2 Phương phá p điêu chế vector không gian ( Space Vector):
Phương pháp điu rng xung vector không gian (SVM - Space Vector Modulation) khác
vi các phương pháp điu rng xung khác (PWM - Pulse Width Modulation). Vi các phương
pháp PWM khác, b nghch lưu được xem như là ba b biến đổi kéo-đẩy riêng bit vi ba
đin áp pha độc lp vi nhau.
Hình 2.10: sơ đ󰗔 b󰗚 bi󰗀n t󰖨n ngh󰗌ch lưu áp 6 khóa IGBT
Đối vi phương pháp điu rng xung vector kng gian, b nghch lưu được xem như
mt khi duy nht vi 8 trng ti đóng ngt riêng bit t 0 đến 7.
a) Thành lp vector không gian:
Đối vi ngun áp ba pha cân bng, ta luôn có phương trình sau
( )
( ) ( ) 0
a b c
u t u t u t+ + =
(2.1)
Và bt k ba hàm s nào tha mãn phương trình trên đều th chuyn sang h ta độ 2 chiu
vuông góc. Ta có th biu din phương trình tn dưới dng 3 vector gm: [u
a
0 0]
T
trùng vi
trc x, vector [0 u
b
0]
T
lch mt góc 120
o
và vector [0 0 u
c
]
T
lch mt góc 240
o
so vi trc x
như hình sau đây.
Hình 2.7: Biu din vector không gian trong h ta độ x-y
T đó ta xây dng được phương trình ca vector không gian trong h ta độ phc như sau:
( )
(2/3) (2/3)
2
( ) . .
3
j j
a b c
u t u u e u e
π π
= + +
(2.2)
Trong đó
2
/
3
h s biến hình. Phân tích u(t) trong phương trình trên thành phn thc và phn
o.
`Ìi`ÊÜÌÊÌiÊ`iÊÛiÀÃÊvÊ
vÝÊ*ÀÊ*Ê`ÌÀÊ
/ÊÀiÛiÊÌÃÊÌVi]ÊÛÃÌ\Ê
ÜÜÜ°Vi°VÉÕV°Ì
Điều khiển vecto động cơ không đồng bộ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều khiển vecto động cơ không đồng bộ - Người đăng: muadongchuacoem-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Điều khiển vecto động cơ không đồng bộ 9 10 620