Ktl-icon-tai-lieu

ĐIỀU KIỆN HÒA ĐIỆN MÁY PHÁT

Được đăng lên bởi Pis YaPhets
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 401 lần   |   Lượt tải: 2 lần
467

Chöông

18

HOØA ÑIEÄN GIÖÕA CAÙC MAÙY PHAÙT
LAØM VIEÄC SONG SONG
18.1 KHAÙI NIEÄM CHUNG
Caùc MFÑ ñoàng boä coù theå laøm vieäc song song trong heä thoáng ñieän khi thoûa maõn caùc ñieàu
kieän sau: rotor cuûa MF quay cuøng moät toác ñoä goùc nhö nhau, goùc leäch pha töông ñoái giöõa caùc rotor
khoâng vöôït quaù moät giôùi haïn cho pheùp vaø ñieän aùp quy ñoåi ôû ñaàu cöïc cuûa caùc MFÑ phaûi gaàn baèng
nhau.
Khi laøm vieäc rieâng leû, noùi chung caùc MFÑ khoâng ñoàng boä vôùi nhau. Muoán cho chuùng laøm
vieäc song song vôùi nhau caàn phaûi thoûa maõn moät soá yeâu caàu chính maø danh töø chuyeân moân goïi laø
hoøa ñieän.
Giaû thieát coù hai MFÑ F1, F2 coù toác ñoä goùc quay

1,

2.

Suaát ñieän ñoäng rieâng leû laø E& 1 , E& 2 .

Khi MC ñieän môû, hai MFÑ laøm vieäc rieâng leû. Hoøa ñieän moät maùy naøo ñoù vôùi caùc maùy khaùc thöôøng
xuaát hieän doøng ñieän vaø coâng suaát caân baèng. Doøng caân baèng coù theå laøm suït aùp cuûa löôùi ñieän vaø ñoâi
khi nguy hieåm ñoái vôùi MFÑ vaø turbine.

E1

x1

x12

x2

F1

E1 . e

+j
E2
F2

j.w1t

x1

x12

x2

E1 . e

E1

j.w2t

O

Icb

E2

Hình 18.1 Sô ñoà noái ñieän, sô ñoà thay theá vaø sô ñoà vectô cuûa E1 vaø E2

Doøng caân baèng khi hoøa ñieän coù theå xaùc ñònh baèng hình hoïc töø hieäu soá hai vectô söùc ñieän
ñoäng cuûa maùy 1 vaø maùy 2 cuøng vôùi sô ñoà toång trôû töông ñöông (H.18.1)
∆E& = E1 cos δ − E2 + jE1 sin δ

vôùi: δ - goùc leäch giöõa hai vectô suaát ñieän ñoäng E1 vaø E2 taïi thôøi ñieåm ñoùng vaøo
∆E& - ñöôïc goïi laø ñieän aùp phaùch.

468

E
∆E&
Töø ñaây tính doøng caân baèng I&cb =
= 1 sin δ +
jxΣ
xΣ

E

E
j  2 − 1 cos δ 
xΣ
 xΣ


trong ñoù xΣ = x1 + x12 + x2
Khi muoán hoøa ñieän phaûi ñaûm baûo nhöõng yeâu caàu sau:
- Doøng ñieän caân baèng luùc ñoùng maùy khoâng vöôït quaù giaù trò cho pheùp
- Rotor cuûa MF hoøa ñieän sau khi ñoùng MC phaûi quay ñoàng boä vôùi rotor cuûa maùy ñang laøm
vieäc.
Ta xeùt caùc tröôøng hôïp coù theå xaûy ra trong luùc hoøa ñieän trong baûng 18.1.
Baûng 18.1 Doøng Icb vôùi caùc giaù trò khaùc nhau cuûa E1, E2, δ
Giaûn ñoà vector

Doøng caân baèng

+j

E1 ≠ E2

∆E

E1

Icb

Icb
o

δ=0

δ



= E1 [sin δ + j E2 − E1  cos δ ]
x∑

 x∑

x∑ 

+1
E2

E1 = E2

+j
E1

δ = 0o

Icb = 0

+1

E2
+j

E1 = E2
δ = 180o

Icb

∆E

E1

Icb= –j

+1

E2

2E
xΣ

+j

δ = 0o

E1

E1 > E2

E2

Icb = –j

+1

E1 – E2
xΣ

∆E

Icb

+j

E1 < E2

Icb

∆E

E1

+1

+j

E1

E1 – E2
xΣ

∆E

E1 = E2
δ = 0o

Icb = j

E2

Icb
δ

E2

Icb = j

E1
[sin δ + j(1 – cos )]
xΣ

469

Tö...
467
Chöông
18
HOØA ÑIEÄN GIÖÕA CAÙC MAÙY PHAÙT
LAØM VIEÄC SONG SONG
18.1 KHAÙI NIEÄM CHUNG
Caùc MFÑ ñoàng boä coù theå laøm vieäc song song trong heä thoáng ñieän khi thoûa maõn caùc ñieàu
kieän sau: rotor cuûa MF quay cuøng moät toác ñoä goùc nnhau, goùc leäch pha töông ñoái giöõa caùc rotor
khoâng vöôït quaù moät giôùi haïn cho pheùp vaø ñieän p quy ñoåi ôû ñaàu cöïc cuûa caùc MFÑ phaûi gaàn baèng
nhau.
Khi laøm vieäc rieâng leû, noùi chung caùc Mkhoâng ñoàng bvôùi nhau. Muoán cho chuùng laøm
vieäc song song vôùi nhau caàn phaûi thoûa maõn moät soá yeâu caàu chính maø danh töø chuyeân moân goïi laø
hoøa ñieän.
Giaû thieát coù hai MFÑ F
1
, F
2
coù toác ñoä goùc quay 
1
, 
2
. Suaát ñieän ñoäng rieâng leû laø
21
, EE
&&
.
Khi MC ñieän môû, hai MFÑ laøm vieäc rieâng leû. Hoøa ñieän moät maùy naøo ñoù vôùi caùc maùy khaùc thöôøng
xuaát hieän doøng ñieän vaø coâng suaát caân baèng. Doøng caân baèng coù theå laøm suït aùp cuûa löôùi ñieän vaø ñoâi
khi nguy hieåm ñoái vôùi MFÑ vaø turbine.
E
2
E
1
E
1
E
2
x
1
x
12
x
2
F
1
F
2
O
E . e
1
j.w1t
E . e
1
j.w2t
x
1
x
12
x
2
I
cb
+j
Hình 18.1 Sô ñoà noái ñieän, sô ñoà thay theá vaø sô ñoà vectô cuûa E
1
vaø E
2
Doøng caân baèng khi hoøa ñieän ctheå xaùc ñònh baèng hình hoïc töø hieäu shai vectô söùc ñieän
ñoäng cuûa maùy 1 vaø maùy 2 cuøng vôùi sô ñoà toång trôû töông ñöông (H.18.1)
δ+δ= sincos
121
jEEEE
&
vôùi:
δ
- goùc leäch giöõa hai vectô suaát ñieän ñoäng E
1
vaø E
2
taïi thôøi ñieåm ñoùng vaøo
E
&
- ñöôïc goïi laø ñieän aùp phaùch.
ĐIỀU KIỆN HÒA ĐIỆN MÁY PHÁT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐIỀU KIỆN HÒA ĐIỆN MÁY PHÁT - Người đăng: Pis YaPhets
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
ĐIỀU KIỆN HÒA ĐIỆN MÁY PHÁT 9 10 906