Ktl-icon-tai-lieu

dinh dưỡng khoáng và Nito thực vật

Được đăng lên bởi Cuoc Song Muon Mau
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 2574 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

Chương III

DINH DƯỠNG KHOÁNG VÀ NITƠ
(NITROGEN) Ở THỰC VẬT
Dinh dưỡng khoáng và nitơ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong
đời sống của thực vật. Điều kiện dinh dưỡng khoáng và nitơ là một trong
những nhân tố chi phối có hiệu quả nhất quá trình sinh trưởng và phát triển
của thực vật.
Khi phân tích thành phần hóa học của thực vật, người ta phát hiện ra
có đến hơn 60 nguyên tố có trong thành phần của cây. Tuy nhiên chỉ có
một số nguyên tố nhất định là tối cần thiết cho cây gọi là các nguyên tố
thiết yếu. Một nguyên tố thiết yếu là nguyên tố có vai trò sinh lý rất quan
trọng và rất cần cho sinh trưởng, phát triển mà nếu thiếu, cây không thể
hoàn thành chu trình sống của mình.
Bằng phương pháp trồng cây trong dung dịch và các phương pháp
nghiên cứu dinh dưỡng chính xác khác, người ta đã phát hiện ra có khoảng
19 nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu đối với cây. Đó là : C, H, O, N, O, P,
K, Mg, Ca, Fe, Cu, Mn, Zn, B.
Mo, Cl, Na, Si, Ni. Khi có đủ các nguyên tố thiết yếu và năng lượng
ánh sáng, cây có thể tổng hợp các chất hữu cơ cần thiết cho các hoạt động
sinh lý, quá trình sinh trưởng phát triển của cây và hoàn thành chu kỳ sống
của mình.. .
Ngoài 19 nguyên tố thiết yếu đó ra cây cũng cần rất nhiều nguyên tố
khác mà nếu thiếu cũng có ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây
nhưng cây vẫn hoàn thành chu kỳ sống của mình, vẫn ra hoa kết quả.
Có hai quan niệm về nguyên tố khoáng trong cây:
Theo quan niệm thứ nhất nguyên tố khoáng là các nguyên tố chứa
trong phần tro của thực vật. Để phát hiện các nguyên tố khoáng của cây,
người ta phân tích tro thực vật. Đốt thực vật ở nhiệt độ cao (khoảng 550600 0C) Các nguyên tố C, O, H, N sẽ mất đi dưới dạng khí CO2, hơi H2O,
NO2, O2 hoặc N2. Phần còn lại là tro thực vật Nguyên tố C chiếm khoảng
45%. O chiếm khoảng 42%, H khoảng trên 6,5% và N khoảng 1,5% hàm
lượng chất khô. Các nguyên tố C, H, O, N là thành phần chủ yếu cấu tạo
nên các chất hữu cơ trong cây. Chúng xâm nhập vào cây dưới dạng H2O,
khí CO2, O2, NH3, NO3-, số còn lại, xấp xỉ 5% khối lượng chất khô của
cây, là các nguyên tố khoáng. Với quan điểm này N không phải là nguyên
tố khoáng.

2

Theo quan niệm thứ hai, trừ các nguyên tố có nguồn gốc từ CO2 và
H2O (C, H và O), các nguyên tố còn lại được cây hấp thu từ đất gọi là các
nguyên tố khoáng.
Theo quan niệm này thì N là nguyên tố khoáng vì nó được rễ hấp thu
từ đất. Do đó các phân bón có N (phân đạm) đều được gọi là phân khoáng.
Quan niệm này hiện nay được nhiều người thừa nhận.
Hàm lượng các nguyên tố khoáng t...
1
Chương III
DINH DƯỠNG KHOÁNG VÀ NITƠ
(NITROGEN) THC VT
Dinh dưỡng khoáng và nitơ đóng vai trò đặc bit quan trng trong
đời sng ca thc vt. Điu kin dinh dưỡng khoáng và nitơ là mt trong
nhng nhân t chi phi có hiu qu nht quá trình sinh trưởng và phát trin
ca thc vt.
Khi phân tích thành phn hóa hc ca thc vt, người ta phát hin ra
đến hơn 60 nguyên t có trong thành phn ca cây. Tuy nhiên ch
mt s nguyên t nht định là ti cn thiết cho cây gi là các nguyên t
thiết yếu. Mt nguyên t thiết yếu là nguyên t có vai trò sinh lý rt quan
trng và rt cn cho sinh trưởng, phát trin mà nếu thiếu, cây không th
hoàn thành chu trình sng ca mình.
Bng phương pháp trng cây trong dung dch và các phương pháp
nghiên cu dinh dưỡng chính xác khác, người ta đã phát hin ra có khong
19 nguyên t dinh dưỡng thiết yếu đối vi cây. Đó là : C, H, O, N, O, P,
K, Mg, Ca, Fe, Cu, Mn, Zn, B.
Mo, Cl, Na, Si, Ni. Khi có đủ các nguyên t thiết yếu và năng lượng
ánh sáng, cây có th tng hp các cht hu cơ cn thiết cho các hot động
sinh lý, quá trình sinh trưởng phát trin ca cây và hoàn thành chu k sng
ca mình.. .
Ngoài 19 nguyên t thiết yếu đó ra cây cũng cn rt nhiu nguyên t
khác mà nếu thiếu cũng có nh hưởng đến sinh trưởng phát trin ca cây
nhưng cây vn hoàn thành chu k sng ca mình, vn ra hoa kết qu.
Có hai quan nim v nguyên t khoáng trong cây:
Theo quan nim th nht nguyên t khoáng là các nguyên t cha
trong phn tro ca thc vt. Để phát hin các nguyên t khoáng ca cây,
người ta phân tích tro thc vt. Đốt thc vt nhit độ cao (khong 550-
600
0
C) Các nguyên t C, O, H, N s mt đi dưới dng khí CO
2
, hơi H
2
O,
NO
2
, O
2
hoc N
2
. Phn còn li là tro thc vt Nguyên t C chiếm khong
45%. O chiếm khong 42%, H khong trên 6,5% và N khong 1,5% hàm
lượng cht khô. Các nguyên t C, H, O, N là thành phn ch yếu cu to
nên các cht hu cơ trong cây. Chúng xâm nhp vào cây dưới dng H
2
O,
khí CO
2
, O
2
, NH
3
, NO
3
-
, s còn li, xp x 5% khi lượng cht khô ca
cây, là các nguyên t khoáng. Vi quan đim này N không phi là nguyên
t khoáng.
dinh dưỡng khoáng và Nito thực vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
dinh dưỡng khoáng và Nito thực vật - Người đăng: Cuoc Song Muon Mau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
dinh dưỡng khoáng và Nito thực vật 9 10 499