Ktl-icon-tai-lieu

Định mức cấp phối bê tông

Được đăng lên bởi saleozmin
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 12744 lần   |   Lượt tải: 18 lần
PHỤ LỤC
CÔNG TÁC BÊ TÔNG
ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU
I- THUYẾT MINH CHUNG
- Định mức dự toán cấp phối vật liệu cho 1m 3 bê tông loại thông thường trong các
bảng ở điểm 1, mục II. Trên cơ sở các bảng này, định mức dự toán cấp phối vật liệu một số
loại bê tông đặc biệt được điều chỉnh như nội dung trong điểm 2, mục II.
- Định mức dự toán cấp phối vật liệu được tính cho các mác bê tông 100, 150, 200,
250, 300, 350 và 400 xác định bằng cường độ nén ở tuổi 28 ngày với các mẫu hình khối lập
phương kích thước 150x150x150 mm theo TCVN 3118-1993. Khi mác bê tông xác định
bằng cường độ nén trên các mẫu trụ có kích thước (đường kính x chiều cao) 150x300 mm thì
quy đổi mác bê tông mẫu trụ về mác bê tông mẫu lập phương theo bảng sau:
Cường độ mẫu trụ,
daN/cm2

80

120

160

200

250

300

350

Cường độ mẫu lập
phương, daN/cm2

100

150

200

250

300

350

400

- Độ chống thấm, cường độ chịu uốn cho các loại bê tông đặc biệt trong định mức dự
toán cấp phối được xác định theo TCVN 3116-1993 và TCVN 3119-1993.
- Đường kính cỡ hạt lớn nhất của đá (d max) được chọn phải là kích thước lớn nhất
và phải bảo đảm đồng thời các yêu cầu sau đây:
+ Không vượt quá 1/5 kích thước nhỏ nhất giữa các mặt trong ván khuôn khối bê
tông cần đổ.
+ Không vượt quá 1/3 chiều dầy tấm, bản bê tông cần đổ.
+ Không vượt quá 2/3 kích thước thông thuỷ giữa các thanh cốt thép liền kề trong
khối bê tông cần đổ.
+ Không vượt quá 1/3 đường kính trong của ống bơm bê tông (với bê tông sử dụng
công nghệ bơm).
- Độ sụt bê tông được lựa chọn theo yêu cầu công nghệ thi công cụ thể:
+ Độ sụt 2-4 cm:
Khi trộn, đầm bê tông bằng máy, tổng thời gian vận chuyển, đổ và đầm bê tông dưới
45 phút, kết cấu cần đổ có mật độ cốt thép thưa và trung bình.

+ Độ sụt 6-8 cm:
- Khi trộn, đầm bê tông bằng máy, tổng thời gian vận chuyển, đổ và đầm bê tông trên
45 phút và dưới 1 giờ 30 phút, kết cấu cần đổ có mật độ cốt thép thưa và trung bình.
- Khi trộn, đầm bê tông bằng máy, tổng thời gian vận chuyển, đổ và đầm bê tông
dưới 45 phút, kết cấu cần đổ dầy cốt thép.
- Khi trộn thủ công tại chỗ, vận chuyển gần, đầm bằng máy hoặc thủ công.
+ Độ sụt 14-17 cm:
- Khi vận chuyển bê tông tới vị trí đổ bằng xe bơm.
- Khi trộn, đầm bê tông bằng máy, tổng thời gian vận chuyển, đổ và đầm bê tông trên
45 phút và dưới 1 giờ 30 phút, kết cấu cần đổ dầy cốt thép.
- Trong các bảng định mức dự toán cấp phối có ghi phụ gia thì đó là yêu cầu sử dụng
bắt buộc. Tỷ lệ % lượng phụ gia sử dụng được giới hạn như sau:
+ Phụ gia dẻo hoá: Tỷ lệ không vượt quá...
PHỤ LỤC
CÔNG TÁC BÊ TÔNG
ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU
I- THUYẾT MINH CHUNG
- Định mức dự toán cấp phối vật liệu cho 1m
3
tông loại thông thường trong các
bảngđiểm 1, mục II. Trên sở các bảng này, định mức dự toán cấp phối vật liệu một số
loại bê tông đặc biệt được điều chỉnh như nội dung trong điểm 2, mục II.
- Định mức dự toán cấp phối vật liệu được tính cho cácc tông 100, 150, 200,
250, 300, 350 400 xác định bằng cường đ nén tuổi 28 ngày với các mẫu hình khối lập
phương kích thước 150x150x150 mm theo TCVN 3118-1993. Khi c tông xác định
bằng cường độ nén trên các mẫu trụ có kích thước ường kính x chiều cao) 150x300 mm thì
quy đổi mác bê tông mẫu trụ về mác bê tông mẫu lập phương theo bảng sau:
Cường độ mẫu trụ,
daN/cm
2
80 120 160 200 250 300 350
Cường độ mẫu lập
phương, daN/cm
2
100 150 200 250 300 350 400
- Độ chống thấm, cường độ chịu un cho các loại bê tông đặc biệt trong định mức dự
toán cấp phối được xác định theo TCVN 3116-1993 và TCVN 3119-1993.
- Đường kính cỡ hạt lớn nhất của đá (d max) được chọn phải kích thước lớn nhất
và phải bảo đảm đồng thời các yêu cầu sau đây:
+ Không vượt quá 1/5 kích thước nhỏ nhất giữa các mặt trong ván khuôn khối
tông cần đổ.
+ Không vượt quá 1/3 chiều dầy tấm, bản bê tông cần đổ.
+ Không vượt quá 2/3 kích thước thông thuỷ giữa các thanh cốt thép lin kề trong
khối bê tông cần đổ.
+ Kng vượt quá 1/3 đường kính trong của ống bơm tông (với tông sử dụng
công nghệ bơm).
- Độ sụt bê tông được lựa chọn theo yêu cầu công nghệ thi công cụ thể:
+ Độ sụt 2-4 cm:
Khi trộn, đầmng bằng máy, tổng thời gian vận chuyển, đổ và đầm bê tông dưới
45 phút, kết cấu cần đổ có mật độ cốt thép thưa và trung bình.
Định mức cấp phối bê tông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định mức cấp phối bê tông - Người đăng: saleozmin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Định mức cấp phối bê tông 9 10 654