Ktl-icon-tai-lieu

Định mức dự toán xây dựng công trình

Được đăng lên bởi Thành Bùi
Số trang: 573 trang   |   Lượt xem: 535 lần   |   Lượt tải: 1 lần
2

n
.v
ng

du
G
ay
m
N
ax
co
gi
o.
Ự
w.
ho
w
D
ya
@
-w
Y
ng
om
Â
du
.c
ay
X
ng
ax
gi
du
ay
HÀNộiax
gi
IN ,Hà
w.
w
Ô ọcHân
w
NG6LêNg


ThuyÕt minh vμ h−íng dÉn ¸p dông
§Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh - phÇn x©y dùng

§Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh - PhÇn x©y dùng (Sau ®©y gäi t¾t lµ §Þnh
møc dù to¸n) lµ ®Þnh møc kinh tÕ - kü thuËt thÓ hiÖn møc hao phÝ vÒ vËt liÖu, lao ®éng vµ
m¸y thi c«ng ®Ó hoµn thµnh mét ®¬n vÞ khèi l−îng c«ng t¸c x©y dùng nh− 1m3 t−êng
g¹ch, 1m3 bª t«ng, 1m2 l¸t g¹ch, 1 tÊn cèt thÐp, 100m dµi cäc .v.v. tõ kh©u chuÈn bÞ ®Õn
kh©u kÕt thóc c«ng t¸c x©y dùng (kÓ c¶ nh÷ng hao phÝ cÇn thiÕt do yªu cÇu kü thuËt vµ tæ
chøc s¶n xuÊt nh»m ®¶m b¶o thi c«ng x©y dùng liªn tôc, ®óng quy tr×nh, quy ph¹m kü
thuËt).
§Þnh møc dù to¸n ®−îc lËp trªn c¬ së c¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng; quy
ph¹m kü thuËt vÒ thiÕt kÕ - thi c«ng - nghiÖm thu; møc c¬ giíi hãa chung trong ngµnh
x©y dùng; trang thiÕt bÞ kü thuËt, biÖn ph¸p thi c«ng vµ nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü
thuËt trong x©y dùng (c¸c vËt liÖu míi, thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ thi c«ng tiªn tiÕn.v.v.).
1. Néi dung ®Þnh møc dù to¸n

§Þnh møc dù to¸n bao gåm:
- Møc hao phÝ vËt liÖu:
Lµ sè l−îng vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, c¸c cÊu kiÖn hoÆc c¸c bé phËn rêi lÎ, vËt
liÖu lu©n chuyÓn (kh«ng kÓ vËt liÖu phô cÇn dïng cho m¸y mãc, ph−¬ng tiÖn vËn
chuyÓn vµ nh÷ng vËt liÖu tÝnh trong chi phÝ chung) cÇn cho viÖc thùc hiÖn vµ hoµn
thµnh mét ®¬n vÞ khèi l−îng c«ng t¸c x©y dùng.
Møc hao phÝ vËt liÖu quy ®Þnh trong tËp ®Þnh møc nµy ®· bao gåm hao hôt vËt
liÖu ë kh©u thi c«ng; riªng ®èi víi c¸c lo¹i c¸t x©y dùng ®· kÓ ®Õn hao hôt do ®é d«i
cña c¸t.
- Møc hao phÝ lao ®éng:
Lµ sè ngµy c«ng lao ®éng cña c«ng nh©n trùc tiÕp thùc hiÖn khèi l−îng c«ng t¸c
x©y dùng vµ c«ng nh©n phôc vô x©y dùng.
Sè l−îng ngµy c«ng ®· bao gåm c¶ lao ®éng chÝnh, phô ®Ó thùc hiÖn vµ hoµn
thµnh mét ®¬n vÞ khèi l−îng c«ng t¸c x©y dùng tõ kh©u chuÈn bÞ ®Õn kh©u kÕt thóc,
thu dän hiÖn tr−êng thi c«ng.
CÊp bËc c«ng nh©n quy ®Þnh trong tËp ®Þnh møc lµ cÊp bËc b×nh qu©n cña c¸c
c«ng nh©n tham gia thùc hiÖn mét ®¬n vÞ c«ng t¸c x©y dùng.
- Møc hao phÝ m¸y thi c«ng:
Lµ sè ca sö dông m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng chÝnh trùc tiÕp thùc hiÖn kÓ c¶ m¸y vµ
thiÕt bÞ phô phôc vô ®Ó hoµn thµnh mét ®¬n vÞ khèi l−îng c«ng t¸c x©y dùng.
2. KÕt cÊu tËp ®Þnh møc dù to¸n

- TËp ®Þnh møc dù to¸n ®−îc tr×nh bÇy theo nhãm, lo¹i c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y
dùng vµ ®−îc m· hãa thèng nhÊt bao gåm 11 ch−¬ng.

3


Ch−¬ng I
: C«ng t¸c chuÈn...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định mức dự toán xây dựng công trình - Người đăng: Thành Bùi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
573 Vietnamese
Định mức dự toán xây dựng công trình 9 10 181