Ktl-icon-tai-lieu

Định mức lao động trong xây dựng cơ bản: Công tác bê tông và công tác cốt thép

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 530 lần   |   Lượt tải: 2 lần
2

du
G
ay
m
N
ax
co
gi
o.
Ự
w.
ho
w
D
ya
@
-w
om
ÂYaydung
.c
X
ng
ax
gi
du
ay
HÀNộiax
gi
INHân,Hà
w.
w
Ô
w
ọc
NG6LêNg

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
UỶ BAN KIẾN THIẾT CƠ BẢN NHÀ NƯỚC

n
.v
ng

ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN
(Tập định mức này thống nhất áp dụng trong toàn ngành kiến thiết cơ bản)
TẬP III

CÔNG TÁC BÊ TÔNG
VÀ CÔNG TÁC CỐT THÉP
HÀ NỘI – 1973

2

n
.v
ng

-2Định mức lao động cơ bản trong xây dựng cơ bản ( Tái bản )

du
G
ay
m
N
ax
co
gi
o.
Ự
w.
ho
w
D
ya
@
-w
om
ÂYaydung
.c
X
ng
ax
gi
du
ay
HÀNộiax
gi
INHân,Hà
w.
w
Ô
w
ọc
NG6LêNg2

UỶ BAN KIẾN THIẾT
VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

----------

Độc lập – tự do – hạnh phúc

Số: 182-UB/KTXD

========================

Hà nội, ngày 29 tháng 3 năm 1972

--------Kính gửi:

định mức lao động

n
.v
ng

CƠ BẢN NHÀ NƯỚC

V/v tái bản 4 tập

du
G
ay
m
N
ax
co
gi
o.
Ự
w.
ho
w
D
ya
@
-w
om
ÂYaydung
.c
X
ng
ax
gi
du
ay
HÀNộiax
gi
INHân,Hà
w.
w
Ô
w
ọc
NG6LêNg- Các bộ, các tổng cục.
- Các uỷ ban hành chính khu, tỉnh, thành phố

Theo quyết định số 04/CP ngày 15-1-1971 của Hội đồng Chính phủ về việc sửa đổi cấp bậc công việc trong định mức 726
Sau khi trao đổi ý kiến với các ngành và Bộ lao động đã có công văn số 1210 LĐ/TL ngày 3-11-1971 thỏa thuận về cấp bậc cụ thể - Nay Ủy ban
kiến thiết cơ bản Nhà nước cho tái bản 4 tập định mức của 726 có sửa đổi cấp bậc công việc: định mức về công tác nề; bê tông; cốt thép; mộc; sản
xuất; gia công vật liệu; lắp ráp các cấu kiện kiến trúc và gia công kim loại.
Bốn tập định mức tái bản có sửa đổi cấp bậc công việc này có giá trị thực hiện từ ngày 1-1-1972 để áp dụng thống nhất cho tất cả các loại công
trình xây dựng cơ bản dùng vào việc lập kế hoạch, đơn giá, dự toán, thanh quyết toán giữa đơn vị giao thầu với đơn vị nhận thầu.
Nơi gửi:
-

Như trên

-

Lưu: VP, vụ /UB//UB/KTXD

K.T chủ nhiệm
ỦY BAN THIẾT KẾ CƠ BẢN NHÀ NƯỚC
Phó chủ nhiệm
HOÀNG NGỌC NHÂN

Định mức lao động cơ bản trong xây dựng cơ bản ( Tái bản )

-3-

2

du
G
ay
m
N
ax
co
gi
o.
Ự
w.
ho
w
D
ya
@
-w
om
ÂYaydung
.c
X
ng
ax
gi
du
ay
HÀNộiax
gi
INHân,Hà
w.
w
Ô
w
ọc
NG6LêNgỦY BAN KIẾN THIẾT

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

CƠ BẢN NHÀ NƯỚC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------

=======================

CHỦ NHIỆM

n
.v
ng

Hà nội, ngày 17 tháng 12 năm 1965

Số: 726 –UB//UB/ĐM

ỦY BAN KIẾN THIẾT CƠ BẢN NHÀ NƯỚC
Căn cứ theo nghị định số 209/CP ngày 12 tháng 12 năm 1965. Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy b...
NGÔI NHÀ XÂY DNG
www.giaxaydung.com - www.giaxaydung.vn
26 Lê Ngc Hân, Hà Ni - giaxaydung@yahoo.com
VIT NAM DÂN CH CNG HOÀ
U BAN KIN THIT CƠ BN NHÀ NƯỚC
ĐỊNH MC LAO ĐỘNG
TRONG XÂY DNG CƠ BN
(Tp định mc này thng nht áp dng trong toàn ngành kiến thiết cơ bn)
TP III
CÔNG TÁC BÊ TÔNG
VÀ CÔNG TÁC CT THÉP
HÀ NI – 1973
Định mức lao động trong xây dựng cơ bản: Công tác bê tông và công tác cốt thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định mức lao động trong xây dựng cơ bản: Công tác bê tông và công tác cốt thép - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Định mức lao động trong xây dựng cơ bản: Công tác bê tông và công tác cốt thép 9 10 30