Ktl-icon-tai-lieu

Định nghĩa các thuật ngữ cơ bản thường dùng trong kỹ thuật

Được đăng lên bởi Kakashi Sg
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 871 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Định nghĩa các thuật ngữ cơ bản, thường dùng trong
Kỹ thuật
Nhằm thống nhất cách hiểu các thuật ngữ Kỹ thuật cơ bản, thường dùng nhất, phục vụ cho công
việc hàng ngày của nhân viên CNKT các Tỉnh.
A. Nội dung
I. Phần vô tuyến
I.1 – Các khái niệm cơ bản
1. Lưu lượng: khi có cuộc gọi đến hoặc đi, chiếm tài nguyên trên mạng thì gọi là lưu lượng.
2. Kênh lưu lượng (còn gọi là kênh TCH): khi có cuộc gọi của khách hàng thì cuộc gọi sẽ được
mang đi trên kênh này.
ü Kênh Full Rate (FR): khi 1 thuê bao dùng nguyên 1 kênh TCH thì gọi là kênh FR.
ü Kênh Half Rate (HR) : Khi 2 thuê bao dùng chung 1 kênh TCH thì gọi là kênh HR
3. Kênh SDCCH: là 1 kênh báo hiệu quan trọng, sử dụng trong các trường hợp sau:
ü Khi khách hàng gửi/nhận tin nhắn, tin nhắn sẽ được mang đi trên kênh này.
ü Khi máy của khách hàng tự động thông báo vị trí cho mạng biết (thường gọi là cập nhập vị
trí)
ü Khi khách hàng thực hiện cuộc gọi, kênh này sẽ được sử dụng cho việc trao đổi, thông báo
qua lại giữa mạng và máy của khách hàng, trước khi khách hàng được cấp 1 kênh lưu lượng.
4. Erlang (Erl): là đơn vị đo của lưu lượng (Traffic), được tính như sau:
Trong đó: A là lưu lượng đo bằng Erl, n là số cuộc gọi, t là độ dài trung bình của mỗi cuộc gọi, T
là thời gian đo (thường T=1giờ = 3600s).
vd: trong 1 giờ, 1 thuê bao trung bình gọi 1,2 cuộc, mỗi cuộc gọi dài 60s, thì Erl của thuê bao là:
A = 1,2*60/3600 » 0.020Erl = 20 (mErl).
à Từ Erl ta có thể biết được số phút gọi:
số phút gọi = lưu lượng (Erl )*60 (phút)
vd: 1 cel trong 1 giờ có lưu lượng là 16,63 Erl thì trong 1 giờ đó cell phục vụ được 16,63*60 =
997,8 (phút gọi)
à Vậy nếu biết được lưu lượng của cell trong 1 giờ (vd: 16,63 Erl) và Erl trung bình của 1 thuê
bao trong giờ đó(vd: 0.020 Erl) thì ta có thể tính được số thuê bao đang thuộc cell đó:
= 16,63/0.020 = 831 thuê bao trong 1 giờ
5. Giờ peak: giờ mà lưu lượng của mạng lớn nhất (thường là giờ thuê bao gọi nhiều nhất –
khoảng 7hà8h tối ở KV1)
6. GoS (Grade of Service): là tỉ lệ nghẽn cuộc gọi cho phép trên mạng. Ví dụ GoS = 2% thì nếu
có 100 cuộc gọi, cho phép nghẽn 2 cuộc.
7. TU: hiệu suất sử dụng tài nguyên của mạng, TU của 1 cell được tính bằng:
TU = 100* (lưu lượng giờ peak của cell/lưu lượng mà cell có khả năng phục vụ)
*Lưu lư...
Định nghĩa các thuật ngữ cơ bản, thường dùng trong
Kỹ thuật
Nhằm thống nhất cách hiểu các thuật ngữ Kỹ thuật cơ bản, thường dùng nhất, phục vụ cho công
việc hàng ngày của nhân viên CNKT các Tỉnh.
A. Nội dung
I. Phần vô tuyến
I.1 – Các khái niệm cơ bản
1. Lưu lượng: khi có cuộc gọi đến hoặc đi, chiếm tài nguyên trên mạng thì gọi là lưu lượng.
2. Kênh lưu lượng (còn gọi là kênh TCH): khi có cuộc gọi của khách hàng thì cuộc gọi sẽ được
mang đi trên kênh này.
ü Kênh Full Rate (FR): khi 1 thuê bao dùng nguyên 1 kênh TCH thì gọi là kênh FR.
ü Kênh Half Rate (HR) : Khi 2 thuê bao dùng chung 1 kênh TCH thì gọi là kênh HR
3. Kênh SDCCH: là 1 kênh báo hiệu quan trọng, sử dụng trong các trường hợp sau:
ü Khi khách hàng gửi/nhận tin nhắn, tin nhắn sẽ được mang đi trên kênh này.
ü Khi máy của khách hàng tự động thông báo vị trí cho mạng biết (thường gọi là cập nhập vị
trí)
ü Khi khách hàng thực hiện cuộc gọi, kênh này sẽ được sử dụng cho việc trao đổi, thông báo
qua lại giữa mạng và máy của khách hàng, trước khi khách hàng được cấp 1 kênh lưu lượng.
4. Erlang (Erl): là đơn vị đo của lưu lượng (Traffic), được tính như sau:
Trong đó: A là lưu lượng đo bằng Erl, n là số cuộc gọi, t là độ dài trung bình của mỗi cuộc gọi, T
là thời gian đo (thường T=1giờ = 3600s).
vd: trong 1 giờ, 1 thuê bao trung bình gọi 1,2 cuộc, mỗi cuộc gọi dài 60s, thì Erl của thuê bao là:
A = 1,2*60/3600 » 0.020Erl = 20 (mErl).
à Từ Erl ta có thể biết được số phút gọi:
số phút gọi = lưu lượng (Erl )*60 (phút)
vd: 1 cel trong 1 giờ có lưu lượng là 16,63 Erl thì trong 1 giờ đó cell phục vụ được 16,63*60 =
997,8 (phút gọi)
à Vậy nếu biết được lưu lượng của cell trong 1 giờ (vd: 16,63 Erl) và Erl trung bình của 1 thuê
bao trong giờ đó(vd: 0.020 Erl) thì ta có thể tính được số thuê bao đang thuộc cell đó:
= 16,63/0.020 = 831 thuê bao trong 1 giờ
5. Giờ peak: giờ mà lưu lượng của mạng lớn nhất (thường là giờ thuê bao gọi nhiều nhất –
khoảng 7hà8h tối ở KV1)
6. GoS (Grade of Service): là tỉ lệ nghẽn cuộc gọi cho phép trên mạng. Ví dụ GoS = 2% thì nếu
có 100 cuộc gọi, cho phép nghẽn 2 cuộc.
7. TU: hiệu suất sử dụng tài nguyên của mạng, TU của 1 cell được tính bằng:
TU = 100* (lưu lượng giờ peak của cell/lưu lượng mà cell có khả năng phục vụ)
*Lưu lượng cell có khả năng phục vụ được tra bằng bảng Erlang B theo số kênh TCH với GoS =
2%.
Vd:
ü 1 cell cấu hình 4, có 24 kênh TCH. Tra bảng Erlang B với GoS = 2%, thì lưu lượng cell có
khả năng phục vụ là 16,63 Erl.
Định nghĩa các thuật ngữ cơ bản thường dùng trong kỹ thuật - Trang 2
Định nghĩa các thuật ngữ cơ bản thường dùng trong kỹ thuật - Người đăng: Kakashi Sg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Định nghĩa các thuật ngữ cơ bản thường dùng trong kỹ thuật 9 10 199