Ktl-icon-tai-lieu

Diode

Được đăng lên bởi lqdung95ntp
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1527 lần   |   Lượt tải: 5 lần
KỸ THUẬT ĐIỆN ĐIỆN TỬ – CHƯƠNG 8

257

CHƯƠNG 08

DIODE VÀ CÁC MẠCH ỨNG DỤNG  
8.1.TỔNG QUAN VỀ CHẤT BÁN DẪN:
8.1.1.TÓM TẮT VỀ CẤU TRÚC NGUYÊN TỬ
Theo lý thuyết cổ điển, nguyên tử là thành phần
nhỏ nhất của phần tử còn duy trì được đặc tính của phần
tử đó. Mẫu nguyên tử theo Borh bao gồm: nhân chứa các
hạt mang điện tích dương được gọi là proton và các hạt
mang điện tích âm là electron chuyển động trên các quỉ đạo
bao quanh nhân. Với các nguyên tử khác loại số lượng
electron và proton trên mỗi nguyên tử có giá trị khác nhau,
xem hình H8.1.
Các nguyên tử được sắp xếp thứ tự trên bảng phân
loại tuần hoàn tương ứng với “nguyên tử số” (atomic
number). Nguyên tử số được xác định theo số lượng proton
chứa trong nhân. Trong điều kiện bình thường các nguyên
tử ở trạng thái trung hòa, mỗi nguyên tử có số lượng electron
và proton bằng nhau.

HÌNH H 8.1

Các điện tử chuyển động trên các tầng quỉ đạo
quanh nhân với các khoảng cách khác nhau. Mỗi tầng quỉ
đạo điện tử tương ứng với mức năng lượng khác nhau. Quỉ đạo điện tử càng gần nhân điện
tử có mức năng lượng thấp và khi quỉ đạo càng xa nhân mức năng lượng điện tử cao hơn.
Trong nguyên tử những quỉ đạo được ghép thành
nhóm trong các băng năng lượng (energy bands) được gọi là
shell. Tương ứng với nguyên tử chọn trước số lượng shells cố
định. Mỗi shell có số điện tử tối đa cố định tại các mức năng
lượng cho phép. Mức năng lượng chênh lệch giữa các quỉ
đạo trong cùng một shell phải nhỏ hơn mức năng lượng
chênh lệch giữa hai shell kế cận nhau. Các shell được đánh
số thứ tự 1, 2 , 3 ..từ trong nhân ra ngoài , xem hình H 8.2.
Các điện tử càng xa nhân có mức năng lượng càng
cao nhưng kém liên kết chặt với nguyên tử so với các điện tử
nằm gần nhân. Lớp shell nằm ngoài cùng được gọi là
valence shell (lớp vỏ hóa trị) và các điện tử trong tầng này
được gọi là điện tử hóa trị. Các điện tử hóa trị tham gia vào các
phản ứng hóa học, kết nối trong cấu trúc vật liệu cũng như các
tính chất về điện của vật liệu.
Khi nguyên tử hấp thu nhiệt năng hay quang năng,
HÌNH H 8.2
năng lượng của các điện tử gia tăng. Các điện tử hóa trị có
khả năng nhảy đến tầng quỉ đạo có mức năng lượng cao hơn trong shell hóa trị. Khi các
điện tử hóa trị hấp thụ năng lượng ngoài đủ để thoát khỏi lớp shell ngoài cùng của nguyên tử, bây
giờ nguyên tử mang điện tích dương do số lượng proton bây giờ nhiều hơn lượng electron. Quá
trình mất các điện tử hóa trị được gọi là sự ion hóa và nguyên tử bây giờ được gọi là ion
dương. Các điện tử hóa trị thoát ra khỏi ...
Đại hc Bách Khoa Tp H Chí Minh – Khoa Đin Đin T – Phòng Thí Nghim Máy Đin và Thc Tp Đin- 2009
257
K THUT ĐIN ĐIN T – CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 08
DIODECÁCMCHỨNGDNG
8.1.TỔNG QUAN ̀ CHẤT BÁN ̃N:
8.1.1.TÓM TT V CU TRÚC NGUYÊN T
Theo lý thuyết c đin, nguyên t là thành phn
nh nht ca phn t còn duy trì được đặc tính ca phn
t đó. Mu nguyên t theo Borh bao gm: nhân cha các
ht mang đin tích dương được gi là protoncác ht
mang đin tích âm là electron chuyn động trên các qu đạo
bao quanh nhân. Vi các nguyên t khác loi s lượng
electron và proton trên mi nguyên t có giá tr khác nhau,
xem hình H8.1.
Các nguyên t được sp xếp th t trên bng phân
loi tun hoàn tương ng vi “nguyên t s(atomic
number). Nguyên t s được xác định theo s lượng proton
cha trong nhân. Trong điu kin bình thường các nguyên
t trng thái trung hòa, mi nguyên t có s lượng electron
và proton bng nhau.
Các đin t chuyn động trên các tng qu đạo
quanh nhân vi các khong cách khác nhau. Mi tng qu
đạo đin t tương ng vi mc năng lượng khác nhau. Qu đạo đin t càng gn nhân đin
t có mc năng lượng thp và khi qu đạo càng xa nhân mc năng lượng đin t cao hơn.
Trong nguyên t nhng qu đạo được ghép thành
nhóm trong các băng năng lượng (energy bands) được gi là
shell. Tương ng vi nguyên t chn trước s lượng shells c
định. Mi shell có s đin t ti đa c định ti các mc năng
lượng cho phép. Mc năng lượng chênh lch gia các qu
đạo trong cùng mt shell phi nh hơn mc năng lượng
chênh lch gia hai shell kế cn nhau. Các shell được đánh
s th t 1, 2 , 3 ..t trong nhân ra ngoài , xem hình H 8.2.
Các đin t càng xa nhân có mc năng lượng càng
cao nhưng kém liên kết cht vi nguyên t so vi các đin t
nm gn nhân. Lp shell nm ngoài cùng được gi là
valence shell (lp v hóa tr) và các đin t trong tng này
được gi là đin t hóa tr. Các đin t hóa tr tham gia vào các
phn ng hóa hc, kết ni trong cu trúc vt liu cũng như các
tính cht v đin ca vt liu.
Khi nguyên t hp thu nhit năng hay quang năng,
năng lượng ca các đin t gia tăng. Các đin t hóa tr
kh năng nhy đến tng qu đạo có mc năng lượng cao hơn trong shell hóa tr. Khi các
đin t hóa tr hp th năng lượng ngoài đủ để thoát khi lp shell ngoài cùng ca nguyên t, bây
gi nguyên t mang đin tích dương do s lượng proton bây gi nhiu hơn lượng electron. Quá
trình mt các đin t hóa tr được gi là s ion hóa và nguyên t bây gi được gi là i
on
dương. Các đin t hóa tr thoát ra khi nguyên t được gi là electron t do. Khi các
electron hóa tr mt năng lượng và tr v tng qu đạo trên shell ngoài cùng ca nguyên t
trung hòa cho ta ion âm.
Tng s lượng đin t ti đa trên mt shell ca nguyên t được xác định theo quan h:
e
Nn
2
2
(8.1)
Trong đó, là s th t ca shell tính t trong nhân ra phía ngoài.
HÌNH H 8.1
HÌNH H 8.2
Diode - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Diode - Người đăng: lqdung95ntp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Diode 9 10 461