Ktl-icon-tai-lieu

Distillation

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Nhật
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 523 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhóm Mô phỏng Công nghệ Hoá học và Dầu khí
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Tháp chưng luyện
Thu hồi lỏng từ khí tự nhiên

Nội dung
 Thu hồi khí hóa lỏng NGL từ khí tự nhiên
 Thiết kế nhà máy gồm 3 tháp
De-Methanizer
De-Ethanizer
De-Propanizer

Bài toán
 Tách NGL từ hỗn hợp N2, CO2, C1C8
 EOS :PR

PFD

Feed
Name

Feed 1

Feed 2

-95

-85

Pressure (kPa)

2275

2290

Flow Rate (kgmolh-1)

1620

215

Temperature (oC)

Feed
Component (Mole Fraction)
Name

Feed 1

Feed 2

Name

Feed 1

Feed 2

N2

0.0025

0.0057

i-C5

0.0036

0.0147

CO2

0.0048

0.0029

n-C5

0.0020

0.0102

C1

0.7041

0.7227

C6

0.0003

0.0037

C2

0.1921

0.1176

C7

0.0002

0.0047

C3

0.0706

0.0750

C8

0.0001

0.0027

i-C4

0.0112

0.0204

n-C4

0.0085

0.0197

n-C4

0.0085

0.0197

Dòng năng lượng
Name

Ex Duty

Energy Flow (kJh-1)

2.1e6

DeMethanizer
 Tháp DeMethanizer sử dụng Tháp có đun sôi đáy
tháp (Reboiled Absorber) để mô phỏng

DeMethanizer
Name

De Methanizer

Top Stage Inlet

Feed1

Optional Inlet Streams

Feed2
Ex Duty

Ovhd Vapour Outlet

DC1 Ovhd

Bottom Liquid Outlet

DC1 Btm

Reboiler Energy Stream

DC1 Reb Q

Stage 2
Stage 4

Next>

DeMethanizer

DeMethanizer
Connections Page
Top Stage Pressure

2275 kPa

Bottom Stage Pressure

2310 kPa

Next>

DeMethanizer

DeMethanizer
Connections Page
Optional Top Stage
Temperature Estimate

-87.22oC

Optional Bottom Stage
Temperature Estimate

26.67oC
Next>

DeMethanizer

Next>

DeMethanizer

Done

DeMethanizer

Select Monitor page

DeMethanizer
 Add Spec
Ovhd Prod Rate
1338 kgmole/h
 Run

DeMethanizer

DeMethanizer

DeMethanizer
 Khi yêu cầu thành phần C1 trong Ovhd là 0.96 thì
thành phần các cấu tử còn lại sẽ thay đổi như thế
nào?
 Add thêm spec C1 in Ovhd để tháp hội tụ lại:
Design/Specs/Add/Column Component Fraction

Nhập thông tin vào giao diện hiển thị

DeMethanizer

DeMethanizer

DeMethanizer
 Có thể kiểm tra điều kiện làm việc của từng đĩa
trong tháp: To, P, lưu lượng phần lỏng, hơi
 Performance/Column Profiles

DeMethanizer

Adding Pump
Tại sao cần có bơm ở đây? Để làm gì?
Connections
Inlet

DC1 Btm

Outlet

DC2 Feed

Energy

P-100-HP
Worksheet

DC2 Feed Pressure (kPa)

2790

Adding Pump

Shortcut Distilation
Design tab

Enter

Name

T-101

Inlet

1

Condenser Duty Con-Q1
Distillate

Dis1

Reboiler Duty

Reb-Q1

Bottoms

Btm1

Copy dòng DC2 Feed
(dòng ra từ bơm) đặt
tên là 1

Shortcut Distilation
 Design tab → Parameters → Nhập các thông tin
Light Key in Bottoms: Ethane 0.01...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Distillation - Người đăng: Nguyễn Văn Nhật
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Distillation 9 10 466