Ktl-icon-tai-lieu

ĐK số ĐC 1 chiều

Được đăng lên bởi quochungktb
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 356 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAØI THÍ NGHIEÄM 6

ÑIEÀU KHIEÅN SOÁ ÑOÄNG CÔ MOÄT CHIEÀU

I. MUÏC ÑÍCH :
Baøi thí nghieäm naøy giuùp sinh vieân laøm quen vôùi heä thoáng söû duïng maùy tính soá ( PC ) ñeå
ñieàu khieån voøng kín moät ñoái töôïng cuï theå - trong baøi laø ñoäng cô moät chieàu.
Khaûo saùt aûnh höôûng cuûa caùc thaønh phaàn ñieàu khieån PID treân ñaëc tính tónh vaø ñoân
ï g cuûa heä
thoáng ñieàu khieån toác ñoä ñoäng cô moät chieàu baèng caùch quan saùt aûnh höôûng cuûa töøng thoâng soá leân
quaù trình quùa ñoä cuûa heä thoáng vôùi ñaàu vaøo haøm naác.
Khi laøm thí nghieäm, sinh vieân quan saùt caùc quaù trình quaù ñoä treân maøn hình ñeå ñaùnh giaù
chaát löôïng ñieàu khieån, töø ñoù choïn ra quaù trình quaù ñoä thích hôïp cuøng thoâng soá boä hieäu chænh
töông öùng.
II. CHUAÅN BÒ :
Boä thí nghieäm bao goàm (Sô ñoà khoái Hình 1) :
- Boä ñieàu khieån bao goàm maïch giao tieáp, maùy tính vaø maïch ñoäng löïc.
- Ñoäng cô moät chieàu coù boä phaùt toác xung.
- Boä caáp ñieän moät chieàu ±24 V.

Ñaët

ÑIEÀU
KHIEÅN

MAÙY TÍNH

D
A

ÑOÄNG
LÖÏC

Ñ.CÔ

GIAO TIEÁP

A

Phaûn hoài
D

SOÁ

LIEÂN TUÏC
Hình 1 : Sô ñoà khoái baøi thí nghieäm

II.1. Boä ñieàu khieån:
Boä ñieàu khieån ñoäng cô chöùa trong hoäp rieâng, coù sô ñoà khoái nhö Hình 2 , bao goàm:
CARD giao tieáp töông töï vaø soá goàm coù:
Boä chuyeån ñoåi töông töï - soá ( ADC ) 8 bit ADC 0809 cho pheùp maùy tính thu thaäp vaø tính
toaùn soá lieäu ñieàu khieån ñoäng cô. Trong thí nghieäm naøy, toác ñoä , doøng ñieän vaø ñieän aùp ñoäng cô ñöôïc
Trang VI/ 1

ñoïc veà maùy tính soá. Maùy tính cuõng ghi laïi vaø trình baøy ñoà thò quaù trình quaù ñoä ñeå ta phaân tích ñaëc
tính heä thoáng.
Chuyeån ñoåi soá – töông töï ( DAC ) 8 bit AD 7520 noái port A cuûa PIA 8255 , bieán ñoåi tín
hieäu ñieàu khieån töø soá ra ñieän aùp, giöõ nguyeân trong chu kyø laáy maãu laøm thaønh boä giöõ baäc 0 (ZOH).
Maùy tính AT coù CARD giao tieáp PROTOTYPE ADAPTER ( TK - 1 ) , ñiaï chæ $300 - $31F ,
noái CARD giao tieáp töông töï – soá qua ñaàu noái DB 25.
Boä khueách ñaïi coâng suaát coù maïch baûo veä doøng ñieän , söû duïng nguoàn ± 24 V khueách ñaïi tín
hieäu ñieàu khieån (töø ngoõ ra DAC) ñeå cung caáp cho ñoäng cô DC.

Hình 2 : Sô ñoà khoái boä ñieàu khieån soá ñoäng cô .
II.2. Ñoäng cô moät chieàu :
Laø loaïi ñoäng cô coù phaàn kích töø söû duïng nam chaâm vónh cöûu, coù gaén phaùt toác xung (Pulse
tacho Generator) ôû ñaàu truïc cho ra tín hieäu toác ñoä ôû daïng taàn soá, sau ñoù giaù trò taàn soá naøy ñöôïc bieán
ñoåi thaønh ñieän aùp ñeå ñoïc ...
Trang VI/
1
BAØI THÍ NGHIEÄM 6
ÑIEÀU KHIEÅN SOÁ ÑOÄNG CÔ MOÄT CHIEÀU
I. MUÏC ÑÍCH :
Baøi thí nghieäm naøy gip sinh vin laøm quen ùi heä thoáng û duïng maùy nh s( PC ) ñeå
ñiu khieån vng kín moät ñi töôïng cuï th - trong bi l ñng cô mt chiu.
Kho saùt aûnh höôûng cuûa caùc thnh phaàn ñieàu khieån PID treân ñaëc tính tónh vaø ñoâïng cuûa h
thng ñieàu khieån toác ñoä ñoäng moät chiu baèng caùch quan saùt nh ôûng cuûa töøng thoâng soá leân
quaù tnh qa ñoä cuûa hthng vôùi ñaàu vaøo hm naác.
Khi laøm thí nghieäm, sinh vieân quan saùt caùc quaù trình quaù ñoä treân maøn hình ñeå ñaùnh gi
chaát löôïng ñieàu khieån, töø ñoù choïn ra quaù trình quaù ñoä thích hôïp cuøng thoâng soá boä hieäu chænh
töông öùng
.
II. CHUN :
Boä thí nghieäm bao goàm (Sô ñoà khi Hình 1) :
- Boä ñiu khieån bao goàm maïch giao tieáp, maùy tính v mch ñng löïc.
- Ñoäng cô moät chieàu c bpht toác xung.
- Boä caáp ñieän mt chieàu ±24 V.
II.1. Boä ñieàu khieån:
Boä ñieàu khieån ñoäng cùa trong hoäp rieâng, csô ñoà khoái nhö Hình 2 , bao gm:
CARD giao tieáp töông töï vsgoàm c:
Boä chuyn ñoåi töông töï - soá ( ADC ) 8 bit ADC 0809 cho php maùy tính thu thaäp v tính
ton soá lieäu ñieàu khieån ñoäng cô. Trong thí nghim naøy, tc ñoä , doøng ñieän v ñieän aùp ñoäng ñöôïc
Ñaët ÑIEÀU D
KHIEÅN A ÑOÄNG Ñ.
LÖÏC
MAÙY TÍNH GIAO TIEÁP
A Phaûn hi
D
S LIN TUÏC
Hình 1 : Sô ñoà khoái baøi thí nghim
ĐK số ĐC 1 chiều - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐK số ĐC 1 chiều - Người đăng: quochungktb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
ĐK số ĐC 1 chiều 9 10 99