Ktl-icon-tai-lieu

DNA

Được đăng lên bởi Cuong Tran
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 926 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẶC ĐIỂM VIÊM GAN SIÊU VI B MẠN TÍNH HBeAg (-)

TÓM TẮT
Cơ sở tiến hành nghiên cứu: Viêm gan B mạn HBeAg (-) được xem là thể
bệnh thường gặp ở khu vực Đia Trung Hải, vùng lưu hành của genotýp D.
Thể bệnh này được báo cáo với tỷ lệ ngày càng nhiều trên thế giới, vùng lưu
hành của genotýp B, C, và D. Tại khu vực châu Á, vùng lưu hành của
genotýp B & C, tỷ lệ viêm gan HBeAg (-) có khi được báo cáo đến >50%
trong số viêm gan B mạn. Tại những khu vực lưu hành cao, viêm gan
HBeAg (-) nên được xem là giai đoạn tiến triển muộn của bệnh hơn là nhiễm
trùng ngay từ đầu của chủng HBV có đột biến precore. Tại Việt Nam, chưa
có nghiên cứu về thể bệnh này trên bệnh viêm gan B mạn nói chung hay
riêng trên người xơ gan hay HCC. Nghiên cứu tiến hành nhằm mô tả mức độ
tổn thương gan trên người viêm gan B mạn HBeAg (-) trên bệnh nhân nội
trú nghĩa là đang trong đợt bệnh gan tiến triển.
Phương pháp: mô tả cắt ngang thực hiện trên bệnh nhân viêm gan B mạn
điều trị nội trú. Các biến số HBVDNA, transaminase, tỷ lệ prothrombine,

albumin máu, tiếu cầu máu được mô tả nhằm thể hiện mức độ tổn thương
gan và có so sánh với nhóm HBeAg (+).
Kết quả: Tỷ lệ bệnh nhân viêm gan B mạn HBeAg (-) nam gấp 4 lần nữ,
88% >40 tuổi, 68% có HBVDNA <7log copy/ml. 80% có giảm albumin
máu <30g/l, 60% có tỷ lệ prothrombine ≤50% hay INR ≥2.3, 68% có tiều
cầu giảm <150.000/ml và 100 có xơ gan Child B hay C. Transaminase tăng
không khác nhau so với nhóm HBeAg (+) nhưng bilirubine tăng nhiều hơn.
Kết luận: Viêm gan B mạn HBeAg (-) gặp nhiều hơn ở phái nam, có biểu
hiện lâm sàng thường muộn, bệnh nhân lớn tuổi hơn và HBVDNA thấp hơn
nhưng có tổn thuơng gan tiến triển nhiều hơn. Cần thực hiện thêm khảo sát
trên bệnh nhân ngoại trú hay các đối tương bệnh khác nhau để có hình ảnh
đầy đủ hơn về thể bệnh này.
ABSTRACT
Background and Aims: E negative chronic hepatitis B (e(-) CHB) was seen
as de-novo infection with A1896 mutants in low prevalence but should be seen
as aggressive stage of chronic HBV infection. E(-) CHB) were predominated in
areas with HBV genotype B, C and D such as Mediterranean, South European
and Asian countries. Some reports from Asia reveal the prevalence of more
than 50%. There was not enough data on e (-) CHB in Vietnam. We carried out
this study to describe characteristic of in-patient cases with e (-) CHB.

Method: The cross-sectional study were done on the in-patient CHB cases
from Jun 2007 to Sep 2007 to describe the democratic details, levels of
transaminase, viral load, and levels o...
ĐẶC ĐIỂM VIÊM GAN SIÊU VI B MẠN TÍNH HBeAg (-)
TÓM TẮT
sở tiến hành nghiên cu: Viêm gan B mạn HBeAg (-) được xem là th
bệnh thường gặp khu vực Đia Trung Hi, vùng lưu hành ca genotýp D.
Thbệnh này được báo o với tỷ lệ ngày càng nhiều trên thế giới, vùng lưu
hành của genotýp B, C, và D. Ti khu vực châu Á, vùng u hành của
genotýp B & C, tlviêm gan HBeAg (-) khi được báo o đến >50%
trong s viêm gan B mạn. Tại những khu vực lưu hành cao, viêm gan
HBeAg (-) nên được xem là giai đoạn tiến triển muộn của bệnh hơn là nhiễm
trùng ngay tđầu của chủng HBV có đột biến precore. Tại Việt Nam, chưa
nghiên cu về thể bệnh này trên bệnh viêm gan B mn nói chung hay
riêng trên người gan hay HCC. Nghiên cứu tiến hành nhm mô tả mức độ
tổn thương gan trên người viêm gan B mạn HBeAg (-) trên bệnh nhân nội
trú nghĩa là đang trong đợt bệnh gan tiến triển.
Phương pháp: tcắt ngang thực hiện trên bnh nhân viêm gan B mn
điều trnội trú. Các biến số HBVDNA, transaminase, tỷ lệ prothrombine,
DNA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DNA - Người đăng: Cuong Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
DNA 9 10 302