Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án

Được đăng lên bởi tranhung11593-gmail-com
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 743 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1, Chức năng :
Là ic ghi dịch 8bit kết hợp chốt dữ liệu , đầu vào nối tiếp đầu
ra song song .
Chức năng: Thường dùng trong các mạch quét led 7 , led
matrix …để tiết kiệm số chân VDK tối đa (3 chân) . Có thể mở
rộng số chân vi điều khiển bao nhiêu tùy thích mà k ic nào có
thể làm dc bằng việc mắc nối tiếp đầu vào dữ liệu các ic với
nhau .
2,Sơ đồ chân:

Giải thích ý nghĩa hoạt động của một số chân quan trọng:
(input)
Chân 14 : đầu vào dữ liệu nối tiếp . Tại 1 thời điểm xung
clock chỉ đưa vào được 1 bit
(output)
QA=>QH : trên các chân (15,1,2,3,4,5,6,7)
Xuất dữ liệu khi chân chân 13 tích cực ở mức thấp và có một
xung tích cực ở sườn âm tại chân chốt 12
(output-enable)
Chân 13 : Chân cho phép tích cực ở mức thấp (0) .Khi ở mức

cao, tất cả các đầu ra của 74595 trở về trạng thái cao trở,
không có đầu ra nào được cho phép.
(SQH)
Chân 9: Chân dữ liệu nối tiếp . Nếu dùng nhiều 74595 mắc
nối tiếp nhau thì chân này đưa vào đầu vào của con tiếp theo
khi đã dịch đủ 8bit.
(Shift clock)
Chân 11: Chân vào xung clock . Khi có 1 xung clock tích cực
ở sườn dương(từ 0 lên 1) thì 1bit được dịch vào ic.
(Latch clock)
Chân 12 : xung clock chốt dữ liệu . Khi có 1 xung clock tích
cực ở sườn dương thì cho phép xuất dữ liệu trên các chân
output . lưu ý có thể xuất dữ liệu bất kỳ lúc nào bạn muốn ,ví
dụ đầu vào chân 14 dc 2 bit khi có xung clock ở chân 12 thì
dữ liệu sẽ ra ở chân Qa và Qb (chú ý chiều dịch dữ liệu từ
Qa=>Qh)
(Reset)
Chân 10: khi chân này ở mức thấp(mức 0) thì dữ liệu sẽ bị
xóa trên chip)
Sơ đồ hoạt động của chíp :

3, Bảng thông số chip:

Đây là ic đầu ra hoạt động ở 2 mức 0 &1 dòng ra tầm 35mA .
điện áp hoạt động <=7V . Công suất trung bình 500mW
Dựa vào bảng tính toán được các thông số khi thiết kế mạch
4, Tần số đáp ứng:

Tại 6V thì tần số vào đáp ứng khoảng 400ns . Dựa vào đó
chúng ta se đưa được ra tần số quét hợp lý.
6, Cấu tạo chip :

Cái này k quan tâm.
7, Ví dụ:

Mình sẽ đưa ra một ví dụ cách quét sử dụng 595 .Ở đây là
hiển thị các số từ 0=>9 trên led 7.

#include"regx52.h"
sbit DATA = P2^1;
sbit SCK = P2^0;
sbit SCL = P2^2;
void quet(unsigned char x)
{
int i,temp;

for(i=0;i<8;i++)
{
temp=x;//gan bien
temp=temp&0x80;//lay ra bit dau tien (bit 7)
if(temp==0x80)//so sanh bit
DATA=1; //bang 1 thi xuat vao chip =1
else
DATA=0; //nguoc lai bang 0
x*=2; //dich bit lay bit trong so thap
SCK=0; //tao xung tren chan 11
SCK=1; //1 xung dua vào 1 bít
}
SCL=0; //xuat du lieu ra output
SCL=1;
}
void delay()
{
unsigned int i;

for(i=0;i<33000;i++);
}
void main(...
1, Chức năng :
Là ic ghi dịch 8bit kết hợp chốt dữ liệu , đầu vào nối tiếp đầu
ra song song .
Chức năng: Thường dùng trong các mạch quét led 7 , led
matrix …để tiết kiệm số chân VDK tối đa (3 chân) . Có thể mở
rộng số chân vi điều khiển bao nhiêu tùy thích mà k ic nào có
thể làm dc bằng việc mắc nối tiếp đầu vào dữ liệu các ic với
nhau .
2,Sơ đồ chân:
Đồ án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án - Người đăng: tranhung11593-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đồ án 9 10 20