Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án bể chứa

Được đăng lên bởi Phạm Đức Chính
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1368 lần   |   Lượt tải: 10 lần
VIỆN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BIỂN

ĐỒ ÁN BỂ CHỨA

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU CHUNG ........................................................................4
1.1 Khái niệm chung ................................................................................................4
1.2 phân loại bể chứa ..............................................................................................4
1.3 Tình hình xây dựng bể chứa ở nước ta ............................................................6
CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ THIẾT KẾ...............................................................................7
2.1 Thông số thiết kế .................................................................................................7
2.2 Tiêu chuẩn và quy phạm phục vụ cho việc thiết kế.........................................7
2.2.1 Tiêu chuẩn tính tải trọng: ..........................................................................7
2.2.2 Quy phạm thiết kế thân bể chứa: ..............................................................7
2.2.3 Tiêu chuẩn vật liệu cho thân bồn...............................................................8
2.2.4 Tiêu chuẩn vật liệu cho thép gia cường và họng ống...............................8
2.2.5 Tiêu chuẩn vật liệu cho giá đỡ bồn............................................................8
2.3. Các loại vật liệu dùng trong thiết kế .................................................................8
2.3.1 Vật liệu dùng để thiết kế thân bể chứa: ....................................................8
CHƯƠNG 3 : THIẾT KẾ BỂ CHỨA THEO QUY PHẠM....................................9
3.1 Tính toán các loại tải trọng tác dụng lên bể chứa............................................9
3.1.1 Tải trọng gió: ................................................................................................9
3.1.1.1 Xác định hế số khí động c :................................................................10
3.1.1.2 Tính diện tích chắn gió hiệu quả: .....................................................11
3.1.1.3 Tải trọng gió tác dụng lên bể chứa ...................................................11
3.1.2 Tải trọng của kết cấu phụ trợ ...................................................................11
3.1.3 Tải trọng do áp lực thuỷ tĩnh của chất lỏng ............................................11
3.2 Tính toán chiều dày thép thân bể...................................................................13
3.2.1 Tính toán chiều dày thân bể chịu áp lực trong.................
V
V
I
I
N
N
X
X
Â
Â
Y
Y
D
D
N
N
G
G
C
C
Ô
Ô
N
N
G
G
T
T
R
R
Ì
Ì
N
N
H
H
B
B
I
I
N
N
Đ
Đ
Á
Á
N
N
B
B
C
C
H
H
A
A
N
N
H
H
Ó
Ó
M
M
T
T
H
H
C
C
H
H
I
I
N
N
:
:
N
N
H
H
Ó
Ó
M
M
2
2
1
1
L
L
P
P
:
:
5
5
3
3
C
C
B
B
1
1
1
MC LC
CHƯƠNG 1 : GII THIU CHUNG ........................................................................4
1.1 Ki nim chung................................................................................................4
1.2 phân loi b cha ..............................................................................................4
1.3 Tình hình xây dng b cha nước ta............................................................6
CHƯƠNG 2 : CƠ S THIT K...............................................................................7
2.1 Thông s thiết kế.................................................................................................7
2.2 Tiêu chun quy phm phc v cho vic thiết kế.........................................7
2.2.1 Tiêu chun tính ti trng: ..........................................................................7
2.2.2 Quy phm thiết kế thân b cha: ..............................................................7
2.2.3 Tiêu chun vt liu cho thân bn...............................................................8
2.2.4 Tiêu chun vt liu cho thép gia cường hng ng...............................8
2.2.5 Tiêu chun vt liu cho giá đỡ bn............................................................8
2.3. Các loi vt liu dùng trong thiết kế .................................................................8
2.3.1 Vt liu ng để thiết kế thân b cha: ....................................................8
CHƯƠNG 3 : THIT K B CHA THEO QUY PHM....................................9
3.1nh toán các loi ti trng tác dngn b cha............................................9
3.1.1 Ti trng gió: ................................................................................................9
3.1.1.1 Xác định hế s khí động c :................................................................10
3.1.1.2 nh din tích chn gió hiu qu: .....................................................11
3.1.1.3 Ti trng gió tác dngn b cha ...................................................11
3.1.2 Ti trng ca kết cu ph tr ...................................................................11
3.1.3 Ti trng do áp lc thu tĩnh ca cht lng ............................................11
3.2 Tính toán chiu dày thép thân b...................................................................13
3.2.1 Tính toán chiu dày thân b chu áp lc trong........................................13
3.2.2 Tính toán chiu dày thành b chu áp lc ngoài .....................................16
3.2.3 Tính toán chiu dày thành b trong điu kin vn hành ng sut nén 18
3.2.4 Tính toán chiu dày thân b có xét đến ti trng g.............................19
3.2.5 Tính toán chiu dày thân b trong điu kin th ti .............................20
3.2.6 Tính toán trng lượng bn thân b:........................................................22
3.3 Thiết kế l m trên thành b ( l người chui hng ng ).........................22
Đồ án bể chứa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án bể chứa - Người đăng: Phạm Đức Chính
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
Đồ án bể chứa 9 10 598