Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án bê tông 2

Được đăng lên bởi phamhai228
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 525 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bê tông có cấp độ bền nén B25 có
Cốt thép dọc cho bản sàn CI có

Rb  14.5( MPa )

;

Rs  225( MPa )

Chọn hd = 200(mm)
hs = 90(mm)


hd = 300 > 3.hs = 3.80 = 240(mm) , do đó bản liên kết với các dầm bao
quanh xem là liên kết ngàm. Vậy bản thuộc loại ô số 9.

1)

Ô sàn 1 và 2 :Có :



Tỉ số

L
L

2



1

L1 = 4,2(m)
L2 = 4,4(m)

4, 4
 1, 05  2
4, 2

, bản thuộc loại bản kê bốn cạnh.

Moment dương lớn nhất giữa bản sàn:
M1 = m91P (KN.m)
M1 = m92.P (KN.m)
Moment âm lớn nhất giữa bản sàn:
MI = k91.P (KN.m)
MII = k92.P (KN.m)
Trong đó:

P = q.L1.L2 = (3,3+3,6).4,2.4,4 =127,5 (KN)

L
L
m91 = 0,0187;
Từ đó:

2
1

 1, 05

Tra bảng ta được:
m92 = 0,0171;

k91 = 0,0434;

M1 = 0,0187.127,5 = 238 (daN.m)
M2 = 0,0171.127,5 = 218 (daN.m)

k92 = 0,0394

MI = 0,0434.127,5 = 553 (daN.m)
MII = 0,0394.127,5 = 502 (daN.m)

Tính cốt thép: Từ M giả thiết a =15(mm) , h0 = h - a , b = 1(m) tính



m



M

  1  1  2. m

2

Rb .b.h0

;

As 

;

 .Rb .b.h 0
Rs

Kết quá tính toán được tóm tắt trong bảng sau:
Tiết
diện
Nhịp L1
Nhịp L2
Gối L1
Gối L2
2)

Mi
(daN/m)
238
218
553
502

Ô sàn 3 :

h0
(mm)
65
60
65
65

αm

ξ

0,039
0,042
0,09
0,082

0,04
0,043
0,095
0,086

As
(mm2)
166,025
165,002
396,925
358,579

Có : L1 = 4(m)
L2 = 4,2(m)



Tỉ số

L
L

2
1



4, 2
 1, 05  2
4

, bản thuộc loại bản kê bốn cạnh.

Moment dương lớn nhất giữa bản sàn:
M1 = m91P (KN.m)
M1 = m92.P (KN.m)
Moment âm lớn nhất giữa bản sàn:
MI = k91.P (KN.m)
MII = k92.P (KN.m)

As
(chọn)
d6 @ = 160
d6 @ = 160
d8 @ = 125
d8 @ = 125

μ
(%)
0,261
0,283
0,619
0,619

Trong đó:

P = q.L1.L2 = (3,3+3,6).4.4,2 =115,92 (KN)

L
L

2

 1, 05

1

Tra bảng ta được:

m91 = 0,0187;
Từ đó:

m92 = 0,0171;

k91 = 0,0434;

k92 = 0,0394

M1 = 0,0187.115,92 = 217 (daN.m)
M2 = 0,0171. 115,92 = 198 (daN.m)
MI = 0,0434. 115,92 = 503 (daN.m)
MII = 0,0394. 115,92 = 457 (daN.m)

Tính cốt thép: Từ M giả thiết a = 15(mm) , h0 = h - a , b = 1(m) tính



m



M

  1  1  2. m

2

Rb .b.h0

;

As 

;

 .Rb .b.h 0
Rs

Kết quá tính toán được tóm tắt trong bảng sau:
Tiết
diện
Nhịp L1
Nhịp L2
Gối L1
Gối L2
`
3)



Mi
(daN/m)
217
198
503
457

h0
(mm)
65
60
65
65

Ô sàn 4 và 5 :Có :

Tỉ số

L
L

2
1



αm
0,035
0,038
0,082
0,075

ξ
0,036
0,039
0,086
0,078

As
(mm2)
151,101
149,559
359,345
325,094

As
(chọn)
d6 @ = 160
d6 @ = 160
d8 @ = 125
d8 @ = 125

L1 = 4,2 (m)
L2 = 6 (m)

6
 1, 43  2
4, 2

, bản thuộc loại bản kê bốn cạnh.

Moment dương lớn nhất giữa bản sàn:

μ
(%)
0,261
0,283
0,619
0,619

M1 = m91P (KN.m)
M1 = m...
Bê tông có cấp độ bền nén B25 có
14.5( )
b
R MPa
;
Cốt thép dọc cho bản sàn CI có
225( )
s
R MPa
Chọn h
d
= 200(mm)
h
s
= 90(mm)
h
d
= 300 > 3.h
s
= 3.80 = 240(mm) , do đó bản liên kết với các dầm bao
quanh xem là liên kết ngàm. Vậy bản thuộc loại ô số 9.
1) Ô sàn 1 và 2 :Có : L
1
= 4,2(m)
L
2
= 4,4(m)
Tỉ số
2
1
4,4
1,05 2
4,2
L
L
, bản thuộc loại bản kê bốn cạnh.
Moment dương lớn nhất giữa bản sàn:
M
1
= m
91
P (KN.m)
M
1
= m
92
.P (KN.m)
Moment âm lớn nhất giữa bản sàn:
M
I
= k
91
.P (KN.m)
M
II
= k
92
.P (KN.m)
Trong đó: P = q.L
1
.L
2
= (3,3+3,6).4,2.4,4 =127,5 (KN)
2
1
1,05
L
L
Tra bảng ta được:
m
91
= 0,0187; m
92
= 0,0171; k
91
= 0,0434; k
92
= 0,0394
Từ đó: M
1
= 0,0187.127,5 = 238 (daN.m)
M
2
= 0,0171.127,5 = 218 (daN.m)
Đồ án bê tông 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án bê tông 2 - Người đăng: phamhai228
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đồ án bê tông 2 9 10 170