Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án Bê Tông Cốt Thép

Được đăng lên bởi Bảo Trinh
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1381 lần   |   Lượt tải: 8 lần
BÊ TÔNG CỐT THÉP 1

GIANG THANH:11510301252

1.ĐẦU ĐỀ
Thiết kế sàn theo các số liệu sau:
1.1.Sơ đồ sàn

DẦM PHỤ
CỘT BTCT
(300x300)

D

4500

C

4500

DẦM CHÍNH

B

4500

A

2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
6300
1

6300
2

6300
3

6300
4

5

1.2.Kích thước
l1 =2,1m ; l2 =4,5m. kích thước được thể hiện trên bản vẽ.
1.3.Hoạt tải
Giá trị tiêu chuẩn pc =450 daN/m2, hệ số vượt tải np=1,4.
1.4.Vật liệu

1

BÊ TÔNG CỐT THÉP 1

GIANG THANH:11510301252

Sử dụng bê tông B15, cốt thép của bản loại AI, cốt thép dọc dầm loại AII, AIII, cốt
thép đai của dầm loại AI.
1.5.số liệu tính toán
Bê tông B15 có: Rb = 8,5 MPa; Rbt =0,75MPa; Eb =23.103 MPa
Cốt thép loại AI có: Rs = 225 MPa; Rsw =175MPa; Es = 21.104 MPa
Cốt thép lại AII có: Rs = 280MPa; Rsw = 225 MPa

2.THIẾT KẾ BẢN
2.1.Sơ đồ tính và nhịp tính toán của bản
2.1.1.Sơ lược kích thước tiết diện
Xét tỉ số:
BÊ TÔNG CT THÉP 1 GIANG THANH:11510301252
1
1.ĐẦU ĐỀ
Thiết kế sàn theoc s liu sau:
1.1.Sơ đ sàn
1.2.Kích thước
l
1
=2,1m ; l
2
=4,5m. kích thước được th hin trên bn v.
1.3.Hot ti
Giá tr tiêu chun p
c
=450 daN/m
2
, h s t ti n
p
=1,4.
1.4.Vt liu
6300
6300
6300
6300
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
4500
4500
4500
2
3
4
1
5
A
B
C
D
CT BTCT
DM PH
DM CHÍNH
Đồ án Bê Tông Cốt Thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án Bê Tông Cốt Thép - Người đăng: Bảo Trinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Đồ án Bê Tông Cốt Thép 9 10 536