Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án bê tông cốt thép

Được đăng lên bởi Kujiko Eri
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 496 lần   |   Lượt tải: 3 lần
§å ¸n Bª t«ng cèt thÐp GVHD: Th.s
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU BÊTÔNG CỐT THÉP
1) TÓM TẮT NHIỆM VỤ :
Thiết kế sàn Bê tông cốt thép kiểu sàn sườn toàn khối có bản loại dầm
2) .MẶT BẰNG SÀN VÀ LỰA CHỌN VẬT LIỆU
2.1)Sơ đồ sàn:
2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
7200 7200 7200 7200
28800
5600 5600 5600
16800
A
1
B C D E
2
3
4
H.1:Sơ đồ sàn
2.2).Số liệu cho trước.
Baûng 1.
Soá lieäu ñeà baøi
L
1
(mm)
L
2
(mm)
Hoaït taûi tieâu chuaån (p
c
)
(daN/m
2
)
2400 5600 850
2.3)Chọn phương án mặt sàn và kết cấu mặt sàn:
+Phương án mặt sàn:
- Sơ đồ sàn (hình vẽ H.1)
SVTH: Nguyễn Quốc Huy - Líp 06X1A Trang: 1
Đồ án bê tông cốt thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án bê tông cốt thép - Người đăng: Kujiko Eri
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Đồ án bê tông cốt thép 9 10 7