Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án bê tông cốt thép 1

Được đăng lên bởi mrtaben
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1996 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ñoà aùn Beâtoâng Coát Theùp I
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG
KHOA XÂY DỰNG

ĐỒ ÁN
BÊTÔNG CỐT THÉP I

Giảng viên hướng dẫn:
Sinh viên thực hiện:
Lớp:

KS. ĐỖ VĂN LẠI
NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH
KS-XD-AK9

Hải Phòng, tháng 6 năm 2011
1
SVTH: Nguyễn Đình Chính - Lớp KSXDAK9

GVHD: KS Đỗ Văn Lại

Ñoà aùn Beâtoâng Coát Theùp I

THIẾT KẾ CÁC CẤU KIỆN SÀN

I-

PHƯƠNG ÁN SÀN

3

4

l2

l2

C

3l1

D

1

3l1

A

l1

l1

l1

B

3l1

2

l2

1

l2

2

3

4

5

Chú thích:
1 – Hệ dầm chính: Gối tựa là tường và cột.
2 – Hệ dầm phụ : Gối tựa là tường và hệ dầm chính.
3 – Bản sàn
: Gối tựa là hệ dầm phụ.
Số liệu đồ án (1 – E – 6)
l1=2,1m
l2=5,7m

P=850kG/m2

2
SVTH: Nguyễn Đình Chính - Lớp KSXDAK9

GVHD: KS Đỗ Văn Lại

Ñoà aùn Beâtoâng Coát Theùp I

II -

CHỌN KÍCH THƯỚC CÁC CẤU KIỆN SÀN

1/ Bản sàn:
Ta có:
Xét tỉ lệ:

l1=2,1m

l2=5,7m

l2 5, 7

 2, 71 > 2 => Đây là bản loại dầm.
l1 2,1

Chọn chiều dày bản theo biểu đồ hb = 8cm, hoặc chọn theo công thức:
hb 

D
.l1
m

=> hb 

với D = 1,4

m = 30

1, 4
.2,1  0, 084 (m) => Chọn hb = 0,08 m = 8cm.
30

2/ Dầm phụ:
Chọn tiết diện dầm phụ:
1 1
hdp  (  )l2  (0,32  0, 475) m và là bội số của 50mm
12 18
=> Chọn hdp = 0,45m = 450mm.

* Chiều cao:

* Bề rộng:

1 1
bdp  (  ) hdp  (0,1  0, 2) m
2 4

=> Chọn bdp = 0,2m = 200mm.

2/ Dầm chính:
Chọn tiết diện dầm chính:
* Chiều cao:
Theo phương án sàn đã chọn, ta thấy nhịp dầm chính là 3l1. Tức
là 3.2,1=6,3m.
1 1
=> hdc  (  ).3l1  (0,525  0, 7875) m
=> Chọn hdc=0,7m=700mm.
8 12
1 1
bdc  (  )hdc  (0,175  0,35) m và thường chọn từ 220 đến
* Bề rộng:
2 4
280mm.
=> Chọn bdc=0,28m=280mm.

3
SVTH: Nguyễn Đình Chính - Lớp KSXDAK9

GVHD: KS Đỗ Văn Lại

Ñoà aùn Beâtoâng Coát Theùp I

II -

THIẾT KẾ CÁC CẤU KIỆN SÀN

A – Thiết kế bản sàn
1/
Sơ đồ tính:
Đây là sàn toàn khối loại bản dầm, vì vậy để tính toán ta cắt một dải rộng 1m theo
phương cạnh ngắn (l1) vuông góc với dầm phụ và tính như dầm liên tục. Gối tựa là
tường và hệ dầm phụ.

100

100

100

100

100

1930

1900

1900

2100

2100

2100

A

100

B

Một đoạn mặt cắt của bản.

Chọn bề rộng của tường là bt=220mm
Chiều sâu gối tựa của bản kê lên tường là 120mm. Phản lực gối tựa của bản ở vị trí
kê lên tường và cách mép tường 1 đoạn là 0,5hb=0,5.80=40mm.
* Nhịp tính toán:
- Nhịp tính toán ở các nhịp giữa: l0=l1-bdp=2100-200=1900mm.
- Nhịp tính toán ở biên
:
lob  l1 

bdp
2



bt hb
200 220 80
  2100 

  1930mm .
2 2
2
2
2

Vậy sẽ có sơ đồ tính của sàn như sau:

1930

1900

1900

4
SVTH: Nguyễn Đình Chính - Lớp KSXDAK9

GVHD: KS Đ...
Ñoà aùn Beâtoâng Coát Theùp I
SVTH: Nguyễn Đình Chính - Lớp KSXDAK9 GVHD: KS Đỗ Văn Lại
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG
KHOA XÂY DỰNG
ĐỒ ÁN
BÊTÔNG CT THÉP I
Giảng viên hướng dẫn: KS. ĐỖ VĂN LẠI
Sinh viên thực hiện: NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH
Lp: KS-XD-AK9
Hải Phòng, tháng 6 năm 2011
Đồ án bê tông cốt thép 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án bê tông cốt thép 1 - Người đăng: mrtaben
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Đồ án bê tông cốt thép 1 9 10 722