Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án Bê tông cốt thép 1

Được đăng lên bởi Trần Duy
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 1413 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Người thực hiện: Dương Tấn Toàn
Sinh ngày: 18 / 05 / 1986
SDT: 0935.888.045
Yahoo: happyday_htt
Gmail : tinhd4u@gmail.com
Địa chỉ: An Khê, Thanh Khê, Đà Nẳng
Viết ngày: 9 / 9 / 2009
Đồ án được xây dựng trên tài liệu SÀN SƯỜN BÊTÔNG TOÀN KHỐI theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam
TCVN 356:2005 & TCVN2737-1995

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP I
1. Sơ đồ sàn như hình vẽ.
2. Các kích thước từ trục dầm và trục tường là L 1 =
tường chịu lực có chiều dài t =
Cột bêtông cốt thép tiết diện ac x bc =(

340
400

3. Cấu tạo mặt sàn gồ có 3 lớp
hoạt tải tiêu chuẩn Ptc =

5
4. Vật liệu bê tông có cấp độ bền chịu nén
loại
AI
, cốt dọc của dầm loại

(mm) ,
x

2.5
400

(m), L2 =

7.2

)mm

1.2
(kN/m2), hệ số vượt tải n =
B15 , cốt thép của bản và cốt đai của dầm
AII

A

7.2

B

1

7.2

C

7.2

D

Mặt bằng sàn

2.5

2.5

2.5

7.5

7.5

5

4

3

2

1

Gạch ceramic
Vữa lót
Bêtông cốt thép
Vữa trát

7.5

(m)

I .Các số liệu tính toán của vật liệu:
-Bê tông có cấp độ bền chịu nén
-Cốt thép bản sàn dùng loại:

AI

có Rbt=
có Rb=

B15
, có Rs=

225

0.75
8.5
(Mpa)

(Mpa)
(Mpa),

ξpl =

0.37

II .Tính bản sàn:
1.Sơ đồ sàn:
Tỷ số L2/L1 =

7.2
/
2.5
=
2.88
>
2
xem bản làm việc theo
một phương. Ta có sàn sườn toàn khối có bản loại dầm. Các dầm qua trục B, C là dầm chính, vuông
góc với dầm chính là dầm phụ.
Cắt một dãi bản rộng
1
m, vuông góc với các dầm phụ và được xem là các dầm liên tục.
2.Lựa chọn kích thước của bản:
2.1.Bản:
Chiều dày hb = (D/m) x L1. chọn D =
1
,m=
30
Suy ra hb=
83.333 (mm), chọn hb=
80
(mm)
2.2.Dầm phụ:
Ldp=L2 =
7200
mm ; (nhịp dầm phụ chưa phải là nhịp tính toán)
-Chiều cao: hdp=(1/12 ÷ 1/20)Ldp =(
)mm, chọn hdp=
360
÷
600
500
(mm)
-Bề rộng: bdp=(0.3÷0.5)hdp=(
)mm,
chọn
bdp=
180
÷
300
220 (mm)
2.3.Dầm chính:
Ldc=3L1 =
7500
mm ; (nhịp dầm chính chưa phải là nhịp tính toán)
-Chiều cao: hdc=(1/8 ÷ 1/12)Ldc =(
)mm, chọn hdc=
625
÷
938
700
(mm)
-Bề rộng: bdc=(0.3÷0.5)hdc=(
)mm,
chọn
b
=
281.4
÷
469
300 (mm)
dc
2.4.Nhịp tính toán của bản:
-Nhịp giữa: L0=L1-bdp=
2500
220
=
2280 (mm)
-Nhịp biên: L0b=L1-bdp/2 - bt/2 +hb/2 = 2500
110
170
+
40
= 2260 (mm)
-Chênh lệch giữa các nhịp: (
2280
2260 ) x 100% =
0.87719 % <
10%
2280
3.Tải trọng tính toán:
Tỉnh tải được tính toán như trong bảng sau:
Các lớp cấu tạo bản

Giá trị tiêu chuẩn

Hệ số tin cậy

Giá trị tính toán

Lớp gạch lá dày 20mm, у=18kN/m3

0.01 x 20 =

0.2

1.1

0.22

Lớp vữa lót dày 20mm, у=22kN/m

3

0.03x 18 =

0.54

1.3

0.702

Bản BTCT dày 100mm, у=24kN/m

0.08 x 25 =

2

1.1

2.2

0.18

1.3

0.234

3

Lớp vữ...
Sinh ngày: 18 / 05 / 1986
SDT: 0935.888.045
Yahoo: happyday_htt
Gmail : tinhd4u@gmail.com
Địa chỉ: An Khê, Thanh Khê, Đà Nẳng
Viết ngày: 9 / 9 / 2009
Đồ án được xây dựng trên tài liệu SÀN SƯỜN BÊTÔNG TOÀN KHỐI theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam
TCVN 356:2005 & TCVN2737-1995
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP I
1. Sơ đồ sàn như hình vẽ.
2.5 7.2 (m)
tường chịu lực có chiều dài t = 340 (mm) ,
400 x 400 )mm
3. Cấu tạo mặt sàn gồ có 3 lớp
5 1.2
4. Vật liệu bê tông có cấp độ bền chịu nén B15 , cốt thép của bản và cốt đai của dầm
loại AI , cốt dọc của dầm loại AII
Mặt bằng sàn
Gạch ceramic
Vữa lót
Bêtông cốt thép
Vữa trát
Người thực hiện: Dương Tấn Toàn
2. Các kích thước từ trục dầm và trục tường là L
1
= (m), L
2
=
Cột bêtông cốt thép tiết diện a
c
x b
c
=(
hoạt tải tiêu chuẩn P
tc
=
(kN/m
2
), hệ số vượt tải n =
1
7.5 7.52.52.5 2.5
7.2 7.2 7.2
DCBA
5
4
3
2
1
7.5
Đồ án Bê tông cốt thép 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án Bê tông cốt thép 1 - Người đăng: Trần Duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
Đồ án Bê tông cốt thép 1 9 10 565