Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án bê tông cốt thép 1 thuyết minh

Được đăng lên bởi huugroup111-gmail-com
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 282 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP LƯƠNG BẢO TUẤN
II.TÝnh to¸n b¶n:
1.S¬ ®å sµn:
Sµn gåm cã b¶n ,cét,dÇm chÝnh, dÇm phô ®óc liªn khèi XÐt tØ sè hai c¹nh
cña « b¶n l
2
=5,0m >2l
1
=2,4.2=4,8m.xem b¶n lµm viÖc mét ph¬ng,ta cã sµn s-
ên toµn khèi b¶n lo¹i dÇm.C¸c dÇm tõ trôc 2 ®Õn trôc 5 lµ trôc chÝnh,c¸c dÇm
däc lµ dÇm phô.
§Ó tÝnh b¶n,c¾t mét d¶i b¶n réng b=1m vu«ng gãc víi dÇm phô vµ xem nh
dÇm liªn tôc.(h.2).
2.Lùa chän kÝch th íc c¸c bé phËn:
Do b¶n liªn tôc nªn chän m=35,do P
TC
=600kG/m
2
nªn chän D=1,0.
)(82,6240
35
0,1
1
cml
m
D
h
b
Chän
)(7 cmh
b
.(chiÒu dµy tèi thiÓu cña mÉu nhµ c«ng nghiÖp)
DÇm phô:Ta cã nhÞp dÇm l
d
=l
2
=5m(cha ph¶i nhÞp tÝnh to¸n).Do dÇm ®ang
xÐt cã t¶i träng trung b×nh vµ coi nh dÇm liªn tôc nªn chän m
d
=15.
).(3,33500
15
11
cml
m
h
d
dp
dp
Chän
)(35 cmh
dp
)(18 cmb
dp
.
DÇm chÝnh :NhÞp dÇm chÝnh l
d
=7,2m.chän m
d
=11
).(655,0 mh
dc
chän
h
dc
=70cm vµ chän b=30(cm).
3.NhÞp tÝnh to¸n cña b¶n:
NhÞp gi÷a:
)(22,218,04,2
1
mbll
dp
.
NhÞp biªn:
).(5,2175,3179240
222
1
cm
h
t
b
ll
b
dp
b
Chªnh lÖch gi÷a c¸c nhÞp:2,23%.
4.T¶i träng trªn b¶n:
Gåm cã tÜnh t¶i g vµ ho¹t t¶i p.Ho¹t t¶i tÝnh to¸n trªn b¶n
p
b
=1,2.600=720kG/m
2
.
TÜnh t¶i:
C¸c líp TiªuchuÈn n TÝnh to¸n
-V÷a xi m¨ng 2cm,
.
-B¶n bª t«ng cèt thÐp 7cm ,
.
-V÷a tr¸t 1cm,
40
175
18
1,2
1,1
1,2
48
192,5
21,6
Céng 262,1
Lµm trßn g
b
=263kG/m
2
.
T¶i träng toµn phÇn q
b
=p+g
b
=263+720=983kG/m
2
. T¶i träng tÝnh to¸n víi
b¶n d¶i réng b=1m, cã q
b
=983kG/m.
5.TÝnh m« men:
x¸c ®Þnh m«men trong b¶n b»ng s¬ ®å khíp dÎo. Ta cã nhÞp tÝnh to¸n cã
chªnh lÖch lµ 2,23% nªn cã thÓ dung c¸c c«ng thøc lËp s½n.
gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña m« men d¬ng ë nhÞp biªn vµ m« men ©m ë gèi thø hai:
TRẦN ĐĂNG CHÁNH
1
Đồ án bê tông cốt thép 1 thuyết minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án bê tông cốt thép 1 thuyết minh - Người đăng: huugroup111-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Đồ án bê tông cốt thép 1 thuyết minh 9 10 208