Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án bê tông cốt thép 2 hay

Được đăng lên bởi levanson18794
Số trang: 2178 trang   |   Lượt xem: 2202 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Người
thực
Tấn
Toàn
Người
hiện:
Dương
Tấn
Toàn
Ngườithực
thựchiện:
hiện:Dương
Dương
Tấn
Toàn
Nơi
sinh:
Hiệp
Đức
- -Quảng
Nam
Nơi
sinh:
Hiệp
Đức
Quảng
Nam
Nơi
sinh :Bình
Lâm - Khê
Hiệp Đức
- Quảng Nam
Nơi
Nơiở:ở:An
AnKhê
Khê- -Thanh
Thanh Khê- -Đà
ĐàNẳng
Nẳng
Sinh
ngày:
18/05/1986
Sinh
Sinhngày
ngày::18/05/1986
18/05/1986
SĐT:
0935.888.045
SĐT:0935.888.045
0935.888.045&&0983.773.674
0983.773.674
SĐT:
Yahoo:
Yahoo:happyday_htt
happyday_htt
Gmail
:
tinhd4u@gmail.com
Yahoo:
Gmail :happyday_htt
tinhd4u@gmail.com
Ngày
5/3/2010
Ngàyviết:
viết:
5/3/2010
Gmail
:
tinhd4u@gmail.com
Ngày
Ngàyhoàn
hoànthiện:
thiện:8/4/2010
8/4/2010
Ngày viết: 5/3/2010: Ngày hoàn thiên: 8/4/2010
Đây là chương trình chạy toàn bộ thuyết minh đồ án kết cấu nhà bê tông cốt thép. Người sử dụng đơn thuần
chỉ nhập
số liệu giảngtrình
viên đã cho
vào các
ô màu hồng
và kiểm
tra ở các
ô màu
xanh. Người
Các bạn hoàn toàn
thừa
Đây
Đâylàlàchương
chương trìnhchạy
chạytoàn
toànbộ
bộthuyết
thuyếtminh
minhđồ
đồánánkết
kếtcấu
cấunhà
nhàbê
bêtông
tôngcốt
cốtthép.
thép. Ngườisửsửdụng
dụngđơn
đơnthuần
thuần
nhập
số
liệu
giảng
viên
đã
cho
vào
các
ô
màu
hồng
và
kiểm
tra
ở
các
ô
màu
xanh.
Các
bạn
hoàn
toàn
hưởngchỉ
một
bộ
thuyết
minh
hoàn
chỉnh.
Nếu
trong
quá
trình
làm
việc
gặp
vấn
đề
khó
khăn
hảy
liên
hệ
tác
giả.
chỉ nhập số liệu giảng viên đã cho vào các ô màu hồng và kiểm tra ở các ô màu xanh. Các bạn hoàn toànthừa
thừa
hưởng
một
bộ
thuyết
minh
hoàn
chỉnh.
Nếu
trong
quá
trình
làm
việc
gặp
vấn
đề
khó
khăn
hảy
liên
hệ
tác
Chúc các
bạnmột
thành
hưởng
bộcông!!!
thuyết minh hoàn chỉnh. Nếu trong quá trình làm việc gặp vấn đề khó khăn hảy liên hệ tácgiả.
giả.
Chúc
Chúccác
cácbạn
bạnthành
thànhcông!!!
công!!!

Số liệu đồ án:

NHÀ CÔNG NGHIỆP MỘT TẦNG BA NHỊP MỘT CỬA TRỜI

NHÀ
NHÀCÔNG
CÔNGNGHIỆP
NGHIỆPMỘT
MỘTTẦNG
TẦNGBA
BANHỊP
NHỊPMỘT
MỘTCỬA
CỬATRỜI
TRỜI

Chiều dài nhịp
L1= L3=
24

met.

L 2=

met.

Cửa trời
Rộng
Cao

24

17.56m
NGƯỜI SỬ DỤNG KHÔNG ĐƯỢC PHÁ PASS KHI
NGƯỜI SỬ DỤNG KHÔNG ĐƯỢC PHÁ PASS KHI
KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

13.56m
12
4

met.
met.

10.05m

Chiều cao giữa dàn, đầu dàn:
hg =
3
met.
hđ =
2
met.
Cao trình ray
R=
7.5

6.35m

Q = 20t

Q = 20t

±0.00

met.

-0.5

Chế độ làm việc
chế độ làm việc nặng

24000
A

Sức trục Q =

20 tấn.

Bước cột a =

6

Địa điểm xậy dựng
quần đảo Hoàng Sa

7.5m

met.

24000
B

Chương
Chươngtrình
trìnhđược
đượcthưc
thưchiện
hiệndựa
dựatrên
trêntài
tàiliêu:
liêu:
Thiết
Thiếtkế
kếkhung
khungngang
ngangNCN
NCN11tầng
tầngBTCT
BTCTlắp
lắpghé...
Nơi sinh :Bình Lâm - Hiệp Đức - Quảng Nam
Sinh ngày :18/05/1986
SĐT: 0935.888.045
Yahoo: happyday_htt
Gmail : tinhd4u@gmail.com
Ngày viết: 5/3/2010: Ngày hoàn thiên: 8/4/2010
hưởng một bộ thuyết minh hoàn chỉnh. Nếu trong quá trình làm việc gặp vấn đề khó khăn hảy liên hệ tác giả.
Chúc các bạn thành công!!!
 

! met.
! met.

Rộng " met.
Cao ! met.

# met.
met.

R = $%& met.
 
'()*+,-'./
!"#$% 0 tấn.
&'(% 1 met.
Chương trình được thưc hiện dựa trên tài liêu:
)*+,- Thiết kế khung ngang NCN 1 tầng BTCT lắp ghép (tiêu chuẩn 356-2005)
23455+/6 Ts. Vương Ngọc Lưu (Chủ biên)
Ths. Đỗ Thị Lập - Ths. Doàn Trung Kiên
Người thực hiện: 789/:5+
Đây là chương trình chạy toàn bộ thuyết minh đồ án ;)<':(+=><?/'<<(@A. Người sử dụng đơn thuần
chỉ nhập số liệu giảng viên đã cho vào các ô ,+(/ và kiểm tra ở các ô ,+B6(. Các bạn hoàn toàn thừa
L
1
= L
3
=
L
2
=
h
g
=
h
đ
=
Đây là chương trình chạy toàn bộ thuyết minh đồ án kết cấu nhà bê tông cốt thép. Người sử dụng đơn thuần
chỉ nhập số liệu giảng viên đã cho vào các ô màu hồng và kiểm tra ở các ô màu xanh. Các bạn hoàn toàn thừa
hưởng một bộ thuyết minh hoàn chỉnh. Nếu trong quá trình làm việc gặp vấn đề khó khăn hảy liên hệ tác giả.
Chúc các bạn thành công!!!
Đây là chương trình chạy toàn bộ thuyết minh đồ án kết cấu nhà bê tông cốt thép. Người sử dụng đơn thuần
chỉ nhập số liệu giảng viên đã cho vào các ô màu hồng và kiểm tra ở các ô màu xanh. Các bạn hoàn toàn thừa
hưởng một bộ thuyết minh hoàn chỉnh. Nếu trong quá trình làm việc gặp vấn đề khó khăn hảy liên hệ tác giả.
Chúc các bạn thành công!!!
Người thực hiện: 789/:5+
Nơi sinh: Hiệp Đức - Quảng Nam
Nơi ở: An Khê - Thanh Khê - Đà Nẳng
Sinh ngày: 18/05/1986
SĐT: 0935.888.045 & 0983.773.674
Yahoo: happyday_htt
Gmail : tinhd4u@gmail.com
Ngày viết: 5/3/2010
Ngày hoàn thiện: 8/4/2010
Người thực hiện: 789/:5+
Nơi sinh: Hiệp Đức - Quảng Nam
Nơi ở: An Khê - Thanh Khê - Đà Nẳng
Sinh ngày: 18/05/1986
SĐT: 0935.888.045 & 0983.773.674
Yahoo: happyday_htt
Gmail : tinhd4u@gmail.com
Ngày viết: 5/3/2010
Ngày hoàn thiện: 8/4/2010
NHÀ CÔNG NGHIỆP MỘT TẦNG BA NHỊP MỘT CỬA TRỜI
NHÀ CÔNG NGHIỆP MỘT TẦNG BA NHỊP MỘT CỬA TRỜI
'.'/' -00
Thiết kế khung ngang NCN 1 tầng BTCT lắp ghép (tiêu chuẩn 356-2005)
Ts. Vương Ngọc Lưu (Chủ biên)
Ths. Đỗ Thị Lập - Ths. Doàn Trung Kiên
'.'/' -00
Thiết kế khung ngang NCN 1 tầng BTCT lắp ghép (tiêu chuẩn 356-2005)
Ts. Vương Ngọc Lưu (Chủ biên)
Ths. Đỗ Thị Lập - Ths. Doàn Trung Kiên
Q = 20t Q = 20t
2400024000
17.56m
13.56m
10.05m
7.5m
6.35m
±0.00
-0.5
A
B
';
(C)<,(
D+E/F/+C "<(/GH, 0"0
D+E/F/+C "<(/GH, 0"0
I7JKDILMK
KNODPQRMS%
I7JKDILMK
KNODPQRMS%
Đồ án bê tông cốt thép 2 hay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án bê tông cốt thép 2 hay - Người đăng: levanson18794
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2178 Vietnamese
Đồ án bê tông cốt thép 2 hay 9 10 182