Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 2

Được đăng lên bởi hung_engineer
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 1161 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 2

GVHD: ThS.Nguyễn Văn Điền

Chương 1: TÍNH TOÁN SÀN ĐIỂN HÌNH

1

2

3

1440

4

5

6

3240

I. SƠ ĐỒ TÍNH
1. Sơ đồ hệ dầm sàn

7

8

9

10

11

12

13

14

15

F

3360

E

3480

d

4

16

17

4900

4680

5

2160

c
18

b

4500

6

7

SỬ DỤNG VẬT LIỆU
Bê tông B20 ( M250) :
 Cường độ chịu nén tính toán
 Cường độ chịu kéo tính toán
Cốt thép loại AII :

Cường độ chịu nén tính toán

Cường độ chịu kéo tính toán

Cường độ chịu kéo tính toán cốt thép ngang
Cốt thép loại AI :

Cường độ chịu nén tính toán
SVTT : PHẠM XUÂN HÙNG

MSV : 1302924

1

:
:

Rb= 11.5 MPa
Rbt= 0.9 MPa

:
:
:

Rsc = 280 MPa
Rs = 280 MPa
Rsw= 225 MPa

:

Rsc = 225 MPa
LỚP : 13DXD1LT2

ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 2

GVHD: ThS.Nguyễn Văn Điền

Cường độ chịu kéo tính toán
:
Rs = 225 MPa
Cường độ chịu kéo tính toán cốt thép ngang
:
Rsw=175 MPa
2. Giả thiết tiết diện
a) Bề dày sàn
- Căn cứ vào tính chất đặc điểm và kích thước của từng loại phòng mà chia chúng làm những
loại ô khác nhau. Các ô được đánh số trong hình vẽ.



- Chiều dày bản sàn chọn theo công thức kinh nghiệm: hs =

D L1
( mm)
m 1000

với: L1, L2 là kích thước cạnh ngắn và cạnh dài của ô bản.
m = 35 đối với bản dầm, m = 45 đối với bản kê 4 cạnh
- Bề dày các ô bản được tính theo công thức trên được trình bày trong bảng sau:
Ô sàn
số
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Các ô bản sàn (m)
L1

L2

1.44
1.44
1.44
3.24
3.24
3.24
3.36
3.36
3.36
3.48
3.48
3.48
2.16
2.16
2.16
0.852
0.852
0.852

4.9
4.68
4.5
4.9
4.68
4.5
4.9
4.68
4.5
4.9
4.68
4.5
4.9
4.68
4.5
4.9
4.68
4.5

Loại bản sàn
≤ 2: bản kê
L2/L1
> 2: bản dầm
bản dầm
3.40
bản dầm
3.25
bản dầm
3.13
bản kê
1.51
bản kê
1.44
bản kê
1.39
bản kê
1.46
bản kê
1.39
bản kê
1.34
bản kê
1.41
bản kê
1.34
bản kê
1.29
bản dầm
2.27
bản dầm
2.17
bản dầm
2.08
bản dầm
5.75
bản dầm
5.49
bản dầm
5.28

D

m

hs (mm)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

35
35
35
45
45
45
45
45
45
45
45
45
35
35
35
35
35
35

41.14
41.14
41.14
72.00
72.00
72.00
74.67
74.67
74.67
77.33
77.33
77.33
61.71
61.71
61.71
24.34
24.34
24.34

Bảng 1: Bề dày sơ bộ các bản
- Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công và phù hợp với tải trọng tác dụng lên từng ô
bản, ta chọn bề dày các ô bản để thiết kế là: hs = 100mm.
b) Kích thước tiết diện dầm
1
8


- Kích thước tiết diện dầm chọn sơ bộ theo công thức: hd  

1 
1 1
 L và bd    hd .
20 
 2 4

1 
1
 L và bd   hd .
 12 
 2


=> Ta chọn hd 

Trong đó L là nhịp dầm (m). Kết quả được cho trong bảng sau:
hd
bd
Nhịp dầm L ...
ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 GVHD: ThS.Nguyễn Văn Điền
Chương 1: TÍNH TOÁN SÀN ĐIỂN HÌNH
I. SƠ ĐỒ TÍNH
1. Sơ đồ hệ dầm sàn
2160 3240 1440
F
E
c
b
3480 3360
4
5
6
7
450046804900
d
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
SỬ DỤNG VẬT LIỆU
Bê tông B20 ( M250) :
Cường độ chịu nén tính toán : R
b
= 11.5 MPa
Cường độ chịu kéo tính toán : R
bt
= 0.9 MPa
Cốt thép loại AII :
Cường độ chịu nén tính toán : R
sc
= 280 MPa
Cường độ chịu kéo tính toán : R
s
= 280 MPa
Cường độ chịu kéo tính toán cốt thép ngang : R
sw
= 225 MPa
Cốt thép loại AI :
Cường độ chịu nén tính toán : R
sc
= 225 MPa
SVTT : PHẠM XUÂN HÙNG MSV : 1302924 LỚP : 13DXD1LT2
1
ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 - Người đăng: hung_engineer
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 9 10 378