Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án BTCT1

Được đăng lên bởi truong12ckt1-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 963 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đồ án BTCT1

A. THIẾT KẾ BẢN SÀN

A

1000

C

B

C

C

B

2200

2200
3L1=6600

2200

2200

A

2200
3L1=6600

2200

2200

B

2200
3L1=6600

2200

D

L2=6200

1

L2=6200

2

L2=6200

3

A

L2=6200

4

5

Sơ đồ bản sàn
Cốt thép
L1
(m)

2,2

L2
(m)

6,2

pc
(kN/ m2)

8

γ fp

Cốt dọc
(MPa)

Bêtông B15
(Mpa)

1,2

R b= 8,5
R bt=0,75
γ b=0,9

Cốt đai,
cốt xiên
(MPa)

Nhóm CI, AI

R s= 225

R sw=175

Nhóm CII, AII

R s= 280

R sw=225

1. Bảng số liệu tính toán:

SV: Trần Lê Quốc Duy

1

Đồ án BTCT1
- Gaïch Ceâ
ramic.
- Vöõ
a loù
t.
- Beâtoâ
ng coá
t theù
p.
- Vöõ
a traù
t.

Lớp cấu tạo sàn
Gạch Cêramic
Vữa lót
Bê tông cốt thép
Vữa trát

Chiều dày(δ i)
(m)
0,010
0,030
0,080
0,030

Khối lượng riêng(γ i)
(KN/m3)
22
18
25
18
Các lớp cấu tạo sàn

Hệ số vượt tải(γ

f, i

)

1,1
1,3
1,1
1,3

 Chọn sơ bộ chiều dày bản sàn:
1
1
× 2200 = 73,33 (mm).
hs= L1 =
m
30
⇒ chọn hs= 80(mm)
 Chọn sơ bộ kích thước dầm phụ: (nhịp Ldp = L2 = 6200mm)
1 
1 
1
1
* h dp =  ÷ L 2 =  ÷  × 6200 = (413 ÷ 310)mm
 15 20 
 15 20 
⇒ chọn h dp = 450 (mm)
1 1
1 1
* b dp =  ÷ h dp =  ÷  × 400 = ( 200 ÷ 100) mm
2 4
2 4
⇒ chọn b dp = 200 (mm)
 Chọn sơ bộ kích thước dầm chính: (nhịp = 3L1 =3.2200= 6600mm)
1 1 
1 1 
* h dc =  ÷ L dc =  ÷  × 6600 = ( 825 ÷ 440) mm
 8 15 
 8 15 
⇒ chọn h dc = 700 (mm)
1 1
1 1
* b dc =  ÷ h dc =  ÷  × 700 = ( 350 ÷ 175) mm
2 4
2 4
⇒ chọn b dc = 300 (mm)
SV: Trần Lê Quốc Duy

2

Đồ án BTCT1

2. Sơ đồ tính:
L2 6200
=
= 2,81 > 2, nên bản thuộc loại bản làm việc thep phương cạnh ngắn, các tr ục t ừ
L1 2200
2 đến 4 là dầm chính, các tục vuông góc với dầm chính là dầm phụ.
- Để tính bản,ta cắt một dãy rộng b=1m vuông góc với d ầm ph ụ và thu ộc d ầm liên t ục có
gối tựa là dầm phụ và tường.
- Bản sàn được tính theo sơ đồ dẽo.
Nhịp tính toán của bản:
- Nhịp biên:

⇒ L 0b
⇒ L 0b

b dp

t hs
+
2
2 2
200 340 80
= 2200 −
−
+
= 1970 ( mm )
2
2
2
= 1970 (mm)

L 0b = L1 −

−

- Nhịp giữa:
L 0g = L1 − b dp = 2200 − 200 = 2000 ( mm )

⇒ L 0g = 2000 ( mm )
Chênh lệch giữa các nhịp:

2000 − 1970
.100% = 1,5%
2000

A

B

C

Sơ đồ nhịp tính toán của bản

3. Xác định tải trọng:
- Hoạt tãi tính toán:
p s = p c × n f, p = 8 × 1,2 = 9,6 (kN/m 2 )

SV: Trần Lê Quốc Duy

3

Đồ án BTCT1

-

Tỉnh tải:

Lớp cấu tạo
Gạch lát
Vữa lót + tạo
dốc
Bản BTCT
Vữa trát

Chiều dày
δi (m)
0,010

Trọng lượng
Trị tiêu chuẩn Hệ số tin cậy Trị tính toán
riêng
gc (kN/m2)
gs(kN/m2)
tải trọng γ f,i
γ i (kN/m3)
20
0,20
1.1
0,22

0,030

18

0,54

1.3

0,7

0,080
0,03...
Đ án BTCT1
A. THI T K B N SÀN
1 2 3 4 5
A
B
C
D
L2=6200 L2=6200 L2=6200 L2=6200
3L1=6600 3L1=6600 3L1=6600
A
B B
CC
1000
2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
A
S đ b n sànơ
1. B ng s li u tính toán:
SV: Tr n Lê Qu c Duy 1
L
1
(m)
L
2
(m)
p
c
(kN/ m
2
)
γ
fp
Bêtông B15
(Mpa)
C t thép
C t d c
(MPa)
C t đai,
c t xiên
(MPa)
Nhóm CI, AI R
s
= 225 R
sw
=175
2,2 6,2 8 1,2
R
b
= 8,5
R
bt
=0,75
γ
b
=0,9
Nhóm CII, AII R
s
= 280 R
sw
=225
Đồ án BTCT1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án BTCT1 - Người đăng: truong12ckt1-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đồ án BTCT1 9 10 948