Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án cầu bê tông phần bản măt cầu

Được đăng lên bởi mrphamtu1994
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 483 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®å ¸n ThiÕt kÕ CÇu dÇm BTCT nhÞp gi¶n ®¬n
Sè liÖu ®Çu vµo
ChiÒu dµi dÇm
L
15.7
m
:=
L
tt
15.7m 2 0.3
m
:=
h 1.2
m
:=
L
tt
15.1 m
=
NhÞp tÝnh to¸n
ChiÒu cao dÇm
Sè dÇm
n
6
:=
Kho¶n
g
c¸ch
g
i÷a c¸c dÇm
S 2.44
m
:=
Tæn
g
bÒ rén
g
cÇu
B 14.42
m
:=
B
xc
13.42
m
:=
B
lc
2 0.5
m
:=
BÒ réng phÇn xe ch¹y
BÒ réng lan can
MÆt c¾t ngang cÇu
S¬ ho¹ dÇm chñ
ChiÒu dµy líp phñ mÆt cÇu: 75mm
VËt liÖu:
f'
c
30MP
a
:=
Bª t«ng dÇm
ThÐp
f
y
400MP
a
:=
Träng lîng riªng:
- Bª t«n
g
: 2400k
g
/m3
- Líp phñ: 2250k
/m3
Chi tiÕt lan can
Đồ án cầu bê tông phần bản măt cầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án cầu bê tông phần bản măt cầu - Người đăng: mrphamtu1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Đồ án cầu bê tông phần bản măt cầu 9 10 48