Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án cầu bê tông

Được đăng lên bởi trong_hon1293aa1
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 606 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đồ án Cầu Bê Tông Cốt Thép

GVHD: ThS.Lê Hồng Lam

Phần I: Giới thiệu chung
1. Đề bài:
Thiết kế cầu bê tông cốt thép dự ứng lực với ký hiệu đề: 1D2A
Số liệu tính toán:
Chiều dài nhịp 31,9m.
 Kích thước mặt cắt ngang: 11,4m.
 Vật liệu bêtông làm dầm chính cấp 50MPa.
 Loại tiết diện dầm chính I căng sau.
 Hoạt tải: 0.5 x HL93
2. Yêu cầu
Thiết kế lan can.
Thiết kế bản mặt cầu là bê tông cốt thép thường.
Thiết kế dầm ngang là bê tông cốt thép thường.
Thiết kế dầm chính là bê tông cốt thép dự ứng lực.
3. Chọn thêm số liệu.
Chọn kích thước lan can: 400mm.
Chọn cáp dự ứng của nhà sản xuất VSL.
Chọn cốt thép thường AI, AII.
Chọn bê tông làm lan can, bản mặt cầu, dầm ngang cấp 30MPa.
4. Bố trí mặt cắt ngang cầu.
Với số liệu đã có chọn phương án bố trí mặt cắt ngang cầu như hình vẽ:

i = 1.5%

SVTH: Lê Trọng Hơn

i = 1.5%

Trang 1

Đồ án Cầu Bê Tông Cốt Thép

GVHD: ThS.Lê Hồng Lam

CHÖÔNG 2: LAN CAN, LỀ BỘ HÀNH VAØ BAÛN MAËT CAÀU
1. LAN CAN VAØ LEÀ BOÄ HAØNH
1.1. Leà boä haønh (tính 1000mm daøi):
1.1.1. Cấu taïo vaø nội lực:
Beà roäng leà boä haønh : b=1500mm
btt =1000mm
Leà boä haønh laøm vieäc theo baûn keâ 2 caïnh vì chieàu daøi nhòp lôùn hôn 2 laàn chieàu
roäng cuûa baûn.Vì vaäy khi tính noäi löïc cho baûn ta xem laø daàm ñôn giaûn keâ leân goái
laø 2 boù væa.
Taûi troïng phaân boá cuûa baûn thaân daàm:
q DC  q b  b b  h b  2.45  10 5  1000  100  2.45N / mm

qPL
qDC
1500
-3
Hoaït taûi ngöôøi ñi boä: gPL  3  10 MPa

q PL  g PL  b b  3  10 3  1000  3.00N / mm .

Traïng thaùi giôùi haïn cöôøng ñoä:
(1.25  q DC  1.75  q PL )  S2
M u  

8
(1.25  2.45  1.75  3.00)  15002
 0.95 
 2220996N.mm
8

Traïng thaùi giôùi haïn söû duïng:
Ms 

(q DC  q pl )  S2
8



(2.45  3.00)  15002
 1532813N.mm .
8

1.1.2. Boá trí coát theùp:
Lôùp baûo veä coát theùp cuûa leà boä haønh laø a0 =30mm
Choïn sô boä ñöôøng kính coát theùp laø  =10mm
Cöôøng ñoä chaûy cuûa theùp thường: f y  420mm .
Khoaûng caùch töø troïng taâm coát theùp tôùi meùp cuûa baûn:
d s  h  a0  100  30  70 mm

SVTH: Lê Trọng Hơn

Trang 2

Đồ án Cầu Bê Tông Cốt Thép

GVHD: ThS.Lê Hồng Lam

Chieàu cao vuøng neùn:
a  d s  ds2 

2  Mn

  0.85  fc'  b

 70  70 2 



2  2220996
 6.18 mm
0.9  0.85  30  1000

Dieän tích coát theùp:
As 

0.85  fc'  a  b 0.85  30  1.4  1000

 85 mm 2
fy
420

Heä soá qui ñoåi bieåu ñoà öùng suaát:
1  0.85 

Ta coù:

0.05
0.05
  fc'  28  0.85 
  30  28   0.835
7
7

c
a
6.18


 0.135  0.42
d s 1  d s 0....
Đồ án Cầu Bê Tông Cốt Thép GVHD: ThS.Lê Hồng Lam
Phần I: Giới thiệu chung
1. Đề bài:
Thiết kế cầu bê tông cốt thép dự ứng lực với ký hiệu đề: 1D2A
Số liệu tính toán:
Chiều dài nhịp 31,9m.
Kích thước mặt cắt ngang: 11,4m.
Vật liệu bêtông làm dầm chính cấp 50MPa.
Loại tiết diện dầm chính I căng sau.
Hoạt tải: 0.5 x HL93
2. Yêu cầu
Thiết kế lan can.
Thiết kế bản mặt cầu là bê tông cốt thép thường.
Thiết kế dầm ngang là bê tông cốt thép thường.
Thiết kế dầm chính là bê tông cốt thép dự ứng lực.
3. Chọn thêm số liệu.
Chọn kích thước lan can: 400mm.
Chọn cáp dự ứng của nhà sản xuất VSL.
Chọn cốt thép thường AI, AII.
Chọn bê tông làm lan can, bản mặt cầu, dầm ngang cấp 30MPa.
4. Bố trí mặt cắt ngang cầu.
Với số liệu đã có chọn phương án bố trí mặt cắt ngang cầu như hình vẽ:
i = 1.5% i = 1.5%
SVTH: Lê Trọng Hơn Trang
1
Đồ án cầu bê tông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án cầu bê tông - Người đăng: trong_hon1293aa1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
Đồ án cầu bê tông 9 10 462