Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN: “CHẾ TẠO ĐĨA BĂNG TẢI TRUYỀN ĐỘNG HỘP GIẢM TỐC TRỤC VÍT MINI TRÊN TRUNG TÂM GIA CÔNG HAAS”

Được đăng lên bởi lam1012
Số trang: 115 trang   |   Lượt xem: 3687 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CƠ KHÍ
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY

-------o0o-------

THUYẾT MINH

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI: “CHẾ TẠO ĐĨA BĂNG TẢI TRUYỀN ĐỘNG HỘP
GIẢM TỐC TRỤC VÍT MINI TRÊN TRUNG TÂM GIA CÔNG HAAS”

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : Th.S LÊ LĂNG VÂN
SINH VIÊN THỰC HIỆN

: ĐÀO DUY THANH

LỚP

: CƠ – ĐIỆN TỬ 46

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

2010

HÀ NỘI - 5/2010
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Lê Lăng Vân

Page | 2

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

2010

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN ĐỌC DUYỆT:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 Sinh viên th ực
  hiện: Đào Duy Thanh 
Page | 3

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

2010

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

MỤC LỤC
..........................................................................................................................1
LỜI NÓI ĐẦU....................................................................................................7
CHƯƠNG I: TỔNG...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CƠ KHÍ
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY
-------o0o-------
THUYẾT MINH
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI: “CHẾ TẠO ĐĨA BĂNG TẢI TRUYỀN ĐỘNG HỘP
GIẢM TỐC TRỤC VÍT MINI TRÊN TRUNG TÂM GIA CÔNG HAAS”
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : Th.S LÊ LĂNG VÂN
SINH VIÊN THỰC HIỆN : ĐÀO DUY THANH
LỚP : CƠ – ĐIỆN TỬ 46
ĐỒ ÁN: “CHẾ TẠO ĐĨA BĂNG TẢI TRUYỀN ĐỘNG HỘP GIẢM TỐC TRỤC VÍT MINI TRÊN TRUNG TÂM GIA CÔNG HAAS” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN: “CHẾ TẠO ĐĨA BĂNG TẢI TRUYỀN ĐỘNG HỘP GIẢM TỐC TRỤC VÍT MINI TRÊN TRUNG TÂM GIA CÔNG HAAS” - Người đăng: lam1012
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
115 Vietnamese
ĐỒ ÁN: “CHẾ TẠO ĐĨA BĂNG TẢI TRUYỀN ĐỘNG HỘP GIẢM TỐC TRỤC VÍT MINI TRÊN TRUNG TÂM GIA CÔNG HAAS” 9 10 59