Ktl-icon-tai-lieu

đồ án chi tiết máy

Được đăng lên bởi Thành Bự
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 3611 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đồ án thiết kế máy

GVHD: Nguyễn Hoàng Lĩnh

MỤC LỤC
Lời nói đầu

2

Phần I: Giới thiệu hệ thống truyền động

3

Phần II: Tính toán các số liệu ban đầu của hệ thống

6

2.1 Chọn động cơ điện

6

2.2 Phân phối tỉ số truyền

6

2.3 Tính toán tốc độ trên các trục

7

2.4 Tính công suất trên các trục

7

2.5 Tính mômen xoắn trên các trục

7

Phần III: Thiết kế các bộ truyền

9

3.1 Thiết kế bộ truyền đai

9

3.2 Thiết kế bộ truyền bánh răng

12

Phần IV: Tính toán trục, then, ổ lăn, khớp nối và vỏ hộp

19

4.1 Tính toán trục

19

4.2 Chọn và kiểm tra then

29

4.3 Tính và chọn ổ lăn

32

4.4 Tính khớp nối

34

4.5 Thiết kế vỏ hộp giảm tốc

36

Bảng dung sai lắp ghép

38

Tài liệu tham khảo

40

Kết luận

41

SVTH: Nguyễn Hồng Phong

Trang 1

Đồ án thiết kế máy

GVHD: Nguyễn Hoàng Lĩnh
Lời Nói Đầu

Gãp phÇn cho sù ph¸t triÓn nÒn c«ng nghiÖp nãi chung vµ sù tiÕn bé cña nÒn c¬
khÝ nãi riªng, hệ thống truyền động cơ khí kh«ng ngõng ®îc nghiªn cøu vµ n©ng cao
chÊt lîng ®Ó khi s¶n xuÊt chóng ®îc tèi u trong qu¸ tr×nh vận hành ®Ó t¹o ra ®îc chÊt
lîng s¶n phÈm tèt phôc vô cho s¶n xuÊt .
Bộ truyền động băng tải ®ãng vai trß rÊt quan träng trong c¸c ph©n xëng c¬
khÝ. ChÝnh nhê sù ph¸t triÓn mang tính chất quan trọng mà nó đã ®em l¹i n¨ng suÊt
lao ®éng, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm gi¶i phãng søc lao ®éng cho con ngêi.
Bộ truyền động băng tải kiÕn thøc c¬ së cña sinh viªn ngµnh c¬ khÝ, lµ c¬ së
®Ó nghiªn cøu ®Ó ph¸t triÓn c¸c chi tiết máy. NÕu kh«ng n¾m v÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n
nµy sinh viªn sÏ kh«ng hoµn thµnh ®îc nhiÖm vô cña m×nh.
Nội dung thuyết minh gåm 5 phần .
Phần 1: Tìm hiểu hệ thống truyền động máy
Phần 2: Xác định công suất động cơ và phân bố tỉ số truyền cho hệ thống
truyền động.
Phần 3: Tính toán thiết kế các chi tiết máy.
Phần 4: Chọn dầu bôi trơn, bảng dung sai lắp ghép.
Phần 5: Tài liệu tham khảo.
Vì đây là lần đầu tiên học xong phần lý thuyết và được giao nhiệm vụ làm đồ
án chi tiết máy, khi bắt tay vào công việc mới này em đã cố gắng tính toán các vấn đề
một cách cẩn thận, tìm tòi tham khảo tài liệu và được sự hướng dẫn tận tình của thầy
Nguyễn Hoàng Lĩnh.
Trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ kh«ng thÓ tr¸nh ®îc nh÷ng sai sãt do cha
hiÓu hÕt ®îc vÒ hệ thống truyền động cũng như bản chất của các chi tiết máy trong hệ
thống truyền động cơ khí. VËy em mong ®îc c¸c thÇy chØ b¶o ®Ó em hoµn thiÖn ®îc
nhiÖm vô cña m×nh mét c¸ch tèt nhÊt vµ gióp em lµm tèt h¬n trong viÖc thiÕt kÕ sau
nµy.
Em rÊt biÕt ¬n sù híng dÉn tËn tÝnh cña thÇy Nguyễn Hoàng Lĩnh vµ c¸c thÇy
gi¸o...
Đồ án thiết kế máy GVHD: Nguyễn Hoàng Lĩnh
MỤC LỤC
Lời nói đầu 2
Phần I: Giới thiệu hệ thống truyền động 3
Phần II: Tính toán các số liệu ban đầu của hệ thống 6
2.1 Chọn động cơ điện 6
2.2 Phân phối tỉ số truyền 6
2.3 Tính toán tốc độ trên các trục 7
2.4 Tính công suất trên các trục 7
2.5 Tính mômen xoắn trên các trục 7
Phần III: Thiết kế các bộ truyền 9
3.1 Thiết kế bộ truyền đai 9
3.2 Thiết kế bộ truyền bánh răng 12
Phần IV: Tính toán trục, then, ổ lăn, khớp nối và vỏ hộp 19
4.1 Tính toán trục 19
4.2 Chọn và kiểm tra then 29
4.3 Tính và chọn ổ lăn 32
4.4 Tính khớp nối 34
4.5 Thiết kế vỏ hộp giảm tốc 36
Bảng dung sai lắp ghép 38
Tài liệu tham khảo 40
Kết luận 41
SVTH: Nguy n H ng Phong Trang 1
đồ án chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án chi tiết máy - Người đăng: Thành Bự
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
đồ án chi tiết máy 9 10 283