Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án chi tiết máy

Được đăng lên bởi Lê Đồng
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 804 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đồ án chi tiết máy                                                                    Đề số 1.3   Thiết kế hệ dẫn động 
xích tải

A. Chọn động cơ và phân phối tỷ số truyền
Thông số đầu vào:
Thiết kế hệ dẫn động xích tải
- Lực kéo xích tải

F = 1800 (N)

- Vận tốc xích tải

v = 1,34 (m/s)

- Số răng đĩa xích tải

z = 8 (răng)

- Bước xích tải

p = 75 (mm)

- Thời gian phục vụ

lh = 18000 (ca)

- Góc nghiêng đường nối tâm bộ truyền ngoài = 45 (độ)
- Đặc tính làm việc: Va đập vừa
- Bánh răng chủ động: Nghiêng phải
1. Công suất làm việc
Plv =

=

= 2,41 (Kw)

2. Hiệu suất hệ dẫn động
ɳ = ɳbr.ɳ3ol.ɳx.ɳkn
Trong đó ( tra bảng 2.3tr19-Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí/nxb Giáo dục )
* Hiệu suất bộ truyền bánh răng trụ: ɳbr = 0,97
* Hiệu suất bộ truyền xích: ɳx = 0,92
* Hiệu suất ổ lăn: ɳol = 0.99
GVHD: Đinh Khắc Toản                        SVTH: Lê Văn Đồng­Lớp: CTM7­k54 Page 1

Đồ án chi tiết máy                                                                    Đề số 1.3   Thiết kế hệ dẫn động 
xích tải

* Hiệu suất khớp nối: ɳkn = 1
→

ɳ = ɳbr.ɳ3ol.ɳx.ɳkn = 0,97.0,993.0,92.1 = 0,87

3. Công suất cần thiết trên trục động cơ
Pyc =

= 2,77 (Kw)

4. Số vòng quay trên trục công tác
nlv =

=

= 134 (v/ph)

5. Chọn tỉ số truyền sơ bộ
usb = ux.ubr
Theo bảng 2.4tr21-tính toán thiết kế hệ dẫn đông cơ khí/nxb Giáo dục
* Tỉ số truyền bộ truyền xích : ux = 2,5
* Tỉ số truyền bộ truyền bánh răng : ubr = 3
=> usb = ux.ubr = 2,5.3 = 7,5
6. Số vòng quay sơ bộ trên trục động cơ
nsb = nlv.usb = 134.7,5 = 1005 (v/ph)
7. Tính số vòng quay đồng bộ của động cơ
Chọn

ntđb = 1000 (v/ph)

8. Chọn động cơ
GVHD: Đinh Khắc Toản                        SVTH: Lê Văn Đồng­Lớp: CTM7­k54 Page 2

Đồ án chi tiết máy                                                                    Đề số 1.3   Thiết kế hệ dẫn động 
xích tải

Tra bảng
nbđb = ntđb = 1000 (v/ph)
Pcfđc

Pyc = 2,77 (Kw)

Ta được động cơ với các thông số sau:
Kí hiệu động cơ: 4A112MA6Y3
Pcfđc = 3,0 (Kw)
nđc = 945 (v/ph)
dđc = 32 (mm)
9. Phân phối tỉ số truyền
Tỉ số truyền của hệ: uch =

=

= 7,05

Chọn tỉ số truyền của hộp giảm tốc: ubr = 3
Tỉ số truyền của bộ truyền ngoài: ux =

=

= 2,35

Vậy ta có:
uch = 7,05
ubr = 3
ux = 2,35
10. Tính các thông số trên trục
* Công suất trên trục công tác: Pct = Plv = 2,41 (Kw)
GVHD: Đinh Khắc Toản                        SVTH: Lê Văn Đồng­Lớp: CTM7­k54 Page 3

Đồ án chi tiết máy                                                                    Đề số 1.3   Thiết kế hệ dẫn động 
xích tải

* Côn...
Đ án chi ti t máy Đ s 1.3 Thi t k h d n đ ng ế ế ế
xích t i
A. Chọn động cơ và phân phối tỷ số truyền
Thông số đầu vào:
Thiết kế hệ dẫn động xích tải
- Lực kéo xích tải F = 1800 (N)
- Vận tốc xích tải v = 1,34 (m/s)
- Số răng đĩa xích tải z = 8 (răng)
- Bước xích tải p = 75 (mm)
- Thời gian phục vụ l
h
= 18000 (ca)
- Góc nghiêng đường nối tâm bộ truyền ngoài = 45 (độ)
- Đặc tính làm việc: Va đập vừa
- Bánh răng chủ động: Nghiêng phải
1. Công suất làm việc
P
lv
= = = 2,41 (Kw)
2. Hiệu suất hệ dẫn động
ɳ = ɳ
br
3
ol
x
kn
Trong đó ( tra bảng 2.3tr19-Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí/nxb Giáo dục )
* Hiệu suất bộ truyền bánh răng trụ: ɳ
br
= 0,97
* Hiệu suất bộ truyền xích: ɳ
x
= 0,92
* Hiệu suất ổ lăn: ɳ
ol
= 0.99
GVHD: Đinh Kh c To n SVTH: Lê Văn Đ ng-L p: CTM7-k54 Page 1
Đồ án chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án chi tiết máy - Người đăng: Lê Đồng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đồ án chi tiết máy 9 10 936