Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án chi tiết máy

Được đăng lên bởi dinhhienck
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 598 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§ å ¸n Chi TiÕt M¸y §Ò sè 15
PhÇn I. Chän ®éng c¬ vµ ph©n phèi tû sè truyÒn
1. TÝnh to¸n ®éng häc
C«ng suÊt lµm viÖc cña xÝch :
1000
.vF
P
lv
F : lùc kÐo xÝch t¶i : F = 6 680 N
v : vËn tèc xÝch t¶i : v = 0,75 m/s
. 6680.0,75
4,956
1000 1000
lv
F v
P Kw
Tõ ®ã ta cã c«ng suÊt yªu cÇu trªn trôc ®éng c¬ :
lv
yc
P
P
: lµ hiÖu suÊt cña hÖ dÉn ®éng :
3 2
. . . .
x ol br k ot
x
: hiÖu suÊt bé truyÒn xÝch
ol
: hiÖu suÊt æ l¨n (cã 3 cÆp æ l¨n)
br
: hiÖu suÊt cÆp b¸nh r¨ng (cã 2 cÆp b¸nh r¨ng)
k
: hiÖu suÊt khíp nèi
:hiÖu suÊt æ trît
Dùa vµo B¶ng 2.3
I
ta cã:
0,91
0,99
0,97
0,99
0,99
x
ol
br
k
ot
3 2 3 2
. . . . 0,91.0,99 .0,97 .0,99.0,99 0,814
x ol br k ot
C«ng suÊt yªu cÇu trªn trôc ®éng c¬ :
4,956
6,09
0,814
lv
yc
P
P Kw
C«ng suÊt t¬ng ®¬ng trªn trôc ®éng c¬ :
2
2 2
1
1
1 .4 0,7 .4
. . 6,09. 5,25
4 4
n
i i
td yc
i
i
T t
P P Kw
T t
Sè vßng quay trªn ®Üa xÝch:
60000.
/
.
x
v
n vg ph
p z
Trong ®ã:
p : bíc xÝch t¶i p = 80 mm
v : vËn tèc xÝch t¶i v = 0,75 m/s
z : sè r¨ng ®Üa xÝch z = 23
§inh Ngäc Hïng Trang C ¬ ®iÖn tö 4-K49
1
Đồ án chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án chi tiết máy - Người đăng: dinhhienck
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Đồ án chi tiết máy 9 10 863