Ktl-icon-tai-lieu

đồ án chi tiết máy

Được đăng lên bởi Trà Đá
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 2502 lần   |   Lượt tải: 9 lần


 !"#$ % &'&
"()'*)+,-./0).1# &'2
34#(5$67.8/0)(9$:
;<=(>97(;?@<(#AB/7(9C+,-D1#
 &'EFA&G&&-HIJ&
-5# 7)+
K#L5")I!MG#N#(2O 5)3&
4PL&<5(MFQR(L("#+;G$
M)')7)#L54 STU()
+
>AA'FEF&G54$34#G2&V
W#A7R&W'4 7 2<1#X+
/5PFQYLZ)[JKDUN#G
FI-)+
0AW7FQYL\
9;'8
PhÇn I: tÝnh to¸n hÖ dÉn ®éng
;G##L57"##Y%"#<7 ?]##LW
&4 78
* ¦u ®iÓm:^L. ?4#YI53+
^_L4 N#YI5-L.'&M
DIM4I55Q$5&G3+
^)67T7&T7F
QRO$&GS7 "4) &GD4#
7+
ZD2#L5)22`abc &G#L5
7ID+
* Nh îc ®iÓm: 67#L57I67#L5M%"#
7']#IM &GID+>&<)"I#<3#$
#( 54&547M'2M67
'+
I. Chän ®éng c¬.

Líp §HCNKT C¬ KhÝ 3 K5
Trang 1
đồ án chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án chi tiết máy - Người đăng: Trà Đá
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
đồ án chi tiết máy 9 10 899