Ktl-icon-tai-lieu

đồ an chi tiết máy

Được đăng lên bởi Đông Nguyễn Văn
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 445 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP. HCM
KHOA KYÕ THUAÄT CÔ SÔÛ
BOÄ MOÂN:CHI TIEÁT MAÙY.

MỤC LỤC
Ñeà baøi
I.CHOÏN ÑOÄNG CÔ VAØ PHAÂN PHOÁI TÆ SOÁ TRUYEÀN
II.THIEÁT KEÁ CAÙC BOÄ TRUYEÀN
1. Thieát keá boä truyeàn ñoäng ñai thang
2. Thieát keá boä truyeàn baùnh raêng caáp nhanh
3. Thieát keá boä truyeàn baùnh raêng caáp chaäm
III.TINH TOAÙN THIEÁT KEÁ TRUÏC VAØ THEN
1. Truïc I
2. Truïc II
3. Truïc III
4. Tính chính xaùc truïc
5. Tính then
IV. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ OÅ TRUÏC
1. Truïc I
2. Truïc II
3. Truïc III
4. Veõ keát caáu truïc
V.CAÁU TAÏO HOÄP VOÛ VAØ CAÙC CHI TIEÁT KHAÙC

Trang 1

ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CHI TIEÁT MAÙY
--------A .Ñaàu ñeà: THIEÁT KEÁ TRAÏM DAÃN ÑOÄNG CÔ KHÍ
I. Sô ñoà ñoäng

Goàm:
1-Ñoäng cô ñieän
2-Bộ truyền đai thang
3-Hoäp giaõm toác
4-Nối trục
5-Xích tải

II Caùc thoâng soá ban ñaàu.
a. Löïc voøng treân xích taûi :
2P(N) : 3300
b. Vận toác xích taûi :
V(m/s) : 0.75
c. Soá raêng ñóa xích:
Z(raêng ): 11

Trang 2

d. Böôùc xích
t(mm) :90
e. Soá naêm laøm vieäc
a(naêm) : 5
Ghi chuù: Naêm laøm vieäc 300 ngaøy , ngaøy 2 ca, 1 ca 8 giôø
Sai soá cho pheùp veà tæ soá truyeàn i =23%
III.Ñaëc ñieåm cuûa taûi troïng .
 Va ñaäp nheï.
 Quay moät chieàu.

B.Khoái löôïng cuï theå.
- Moät baûn thuyeát minh veà tính toaùn.
- Moät baûn veõ laép hoäp giaûm toác (khoå Ao).
- Moät baûng veõ cheá taïo (khoå A3 hoaëc A4)
Sinh vieân thöïc hieän:Nguyeãn Ngoïc Linh
Giaûng vieân höôùng daàn :DÖÔNG ÑAÊNG DANH.
Ngaøy giao ñeà:10/2006
Ngaøy baûo veä: 122006

BAÛN THUYEÁT MINH
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CHI TIEÁT MAÙY-THIEÁT KEÁ TRAÏM DAÃN ÑOÄNG CÔ
KHÍ.

Trang 3

A.Caùc thoâng soá.
+Löïc voøng treân xích taûi: P = 3300 (N).
+Vaän toác xích taûi
: V = 0,75 (m/s).
1.Choïn ñoäng cô:
Goïi N : Coâng suaát treân xích taûi.
 : Hieäu suaát chung.
Nct : Coâng suaát laøm vieäc.
N

Ta coù

Nct = 

trong ñoù

N =

p v 3300 x0,75
2,475 (kw)
=
1000
1000

 =ñ.2br.4ol. nt.
Theo baûng (2-1).
 ñ =0,96
=> Hieäu suaát cuûa boä truyeàn ñai
 br =0,97 => Hieäu suaát boä phaän truyeàn baùnh raêng.
 ol =0,99=> Hieäu suaát moät caëp oå laên.
 nt =1 =>Hieäu suaát cuûa khôùp noái vôùi taûi xích.
4
 = 0,96 (0,97) 2  0,99  1 0,87
N

2,475

=>Nct =   0,87 2,84 (kw)
-Theo nguyeân lyù laøm vieäc thì coâng suaát ñoäng cô phaûi lôùn hôn coâng suaát laøm
vieäc (öùng vôùi hieäu suaát cuûa ñoäng cô) do ñoù ta phaûi choïn ñoäng cô coù coâng
suaát lôùn hôn coâng suaát laøm vieäc.
-Theo baûng 2P ñoäng cô khoâng ñoàng boä 3 pha kieåu A02(A02)

-Vaäy ta c...
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP. HCM
KHOA KYÕ THUAÄT CÔ SÔÛ
BOÄ MOÂN:CHI TIEÁT MAÙY.
MỤC LỤC
Ñeà baøi
I.CHOÏN ÑOÄNG CÔ VAØ PHAÂN PHOÁI TÆ SOÁ TRUYEÀN
II.THIEÁT KEÁ CAÙC BOÄ TRUYEÀN
1. Thieát keá boä truyeàn ñoäng ñai thang
2. Thieát keá boä truyeàn baùnh raêng caáp nhanh
3. Thieát keá boä truyeàn baùnh raêng caáp chaäm
III.TINH TOAÙN THIEÁT KEÁ TRUÏC VAØ THEN
1. Truïc I
2. Truïc II
3. Truïc III
4. Tính chính xaùc truïc
5. Tính then
IV. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ OÅ TRUÏC
1. Truïc I
2. Truïc II
3. Truïc III
4. Veõ keát caáu truïc
V.CAÁU TAÏO HOÄP VOÛ VAØ CAÙC CHI TIEÁT KHAÙC
Trang 1
đồ an chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ an chi tiết máy - Người đăng: Đông Nguyễn Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
đồ an chi tiết máy 9 10 111