Ktl-icon-tai-lieu

đồ án chi tiết máy

Được đăng lên bởi xuanchinh-vui
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1177 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bộ môn cơ sở thiết kế máy và Robot

Đồ án Chi tiết máy

Lêi nãi ®Çu
§å ¸n m«n häc chi tiÕt m¸y víi néi dung thiÕt kÕ hÖ dÉn ®éng c¬ khÝ, cô thÓ ë ®©y lµ
thiÕt kÕ hÖ dÉn ®éng b¨ng t¶i, víi hép gi¶m tèc hai cÊp trôc vÝt – b¸nh r¨ng víi yªu
cÇu vÒ lùc còng nh vËn tèc vµ c¸c ®Æc trng kh¸c .
§å ¸n m«n häc chi tiÕt m¸y víi bíc ®Çu lµm quen víi c«ng viÖc tÝnh to¸n , thiÕt kÕ
c¸c chi tiÕt m¸y trong lÜnh vùc c¬ khÝ nh»m n©ng cao kü n¨ng tÝnh to¸n , hiÓu s©u h¬n
vÒ kiÕn thøc ®· häc .
Néi dung ®å ¸n m«n häc chi tiÕt m¸y bao gåm .
TÝnh to¸n chän ®éng c¬ cho hÖ dÉn ®éng b¨ng t¶i .
TÝnh to¸n bé truyÒn trong vµ bé truyÒn ngoµi .
ThiÕt kÕ trôc vµ chän æ l¨n .
TÝnh toµn vá hép vµ c¸c chi tiÕt kh¸c .
TÝnh to¸n b«i tr¬n .
§å ¸n m«n häc chi tiÕt m¸y lµ tµi liÖu dïng®Ó thiÕt kÕ chÕ t¹o c¸c hÖ dÉn ®éng c¬
khÝ , nhng ®©y kh«ng ph¶i lµ ph¬ng ¸n tèi u nhÊt trong thiÕt kÕ hÖ dÉn ®éng do nh÷ng
h¹n chÕ vÒ hiÓu biÕt vµ kinh nghiÖm thùc tÕ .
Trong ®å ¸n nµy cã tham kh¶o tµi liÖu:
- TÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ dÉn ®éng c¬ khÝ TËp 1[TL1], 2[TL2] : TrÞnh ChÊt – Lª V¨n
UyÓn.
- Chi tiÕt m¸y – NguyÔn Träng HiÖp :TËp 1, TËp 2.
- Dung sai vµ l¾p ghÐp – Ninh §øc Tèn.
NguyÔn TuÊn Khoa
Cơ Điện Tử 2 – K49
ĐHBK Hà Nội

Môc lôc
PhÇn I
I.Chän ®éng c¬ vµ ph©n phèi tØ sè truyÒn… … … … … … … . .Trang 3
B¶ng sè liÖu cña hép gi¶m tèc … … … … … … … … … … … … T rang 4
PhÇn II :ThiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n c¸c bé truyÒn
1.TÝnh to¸n bé truyÒn xÝch… … … … … … … … … … … … … . .Trang 4
2.TÝnh bé truyÒn trôc vÝt trong hép gi¶m tèc… … … … … … Trang 7
3.TÝnh bé truyÒn b¸nh r¨ng… … … … … … … … … … … … … T rang 11
Nguyễn Tuấn Khoa – Cơ Điện Tử 2-K49

1

Bộ môn cơ sở thiết kế máy và Robot

Đồ án Chi tiết máy

4.KiÓm tra ®iÒu kiÖn b«i tr¬n cña hép gi¶m tèc… … … … … Trang 16
PhÇn III :TÝnh to¸n thiÕt kÕ trôc vµ chän æ l¨n
1. TÝnh to¸n thiÕt kÕ trôc… … … … … … … … … … … … … … . Trang 17
2. Chän æ l¨n… … … … … … … … … … … … … … … … … … … . Trang 34
PhÇn IV :ThiÕt kÕ vá hép vµ b«i tr¬n hép gi¶m tèc… … … … … . ..Trang41
PhÇn V : B¶ng thèng kª c¸c kiÓu l¾p vµ dung sai … … … … … … . .Trang47

§Ò 21:
ThiÕt kÕ hÖ dÉn ®éng b¨ng t¶i

Nguyễn Tuấn Khoa – Cơ Điện Tử 2-K49

2

Bộ môn cơ sở thiết kế máy và Robot

Đồ án Chi tiết máy

H
D

F

3
B

1

2

V

5

4
T
Tmm
T1
T2

t
t1

1.§éng c¬;
2.Khíp nèi ;
3.Hép gi¶m tèc ;
4.Bé truyÒn xÝch ;
5.B¨ng t¶i;
*Sè liÖu cho tríc
1.Lùc b¨ng t¶i:
2. VËn tèc b¨ng t¶i:
3.§êng kÝnh tang:
4.ChiÒu cao tang :
5.Thêi gian phôc vô:
6.Sè ca lµm viÖc:
7.§Æc tÝnh lµm viÖc :

t2

Tmm=1,5T1;
T2=0,7T1;
t1=5 h;
t2=3 h;
tck=8...
Bộ môn cơ sở thiết kế máy và Robot Đồ án Chi tiết máy
Lêi nãi ®Çu
§å ¸n m«n häc chi tiÕt m¸y víi néi dung thiÕt kÕ hÖ dÉn ®éng c¬ khÝ, cô thÓ ë ®©y lµ
thiÕt kÕ hÖ dÉn ®éng b¨ng t¶i, víi hép gi¶m tèc hai cÊp trôc vÝt – b¸nh r¨ng víi yªu
cÇu vÒ lùc còng nh vËn tèc vµ c¸c ®Æc trng kh¸c .
§å ¸n m«n häc chi tiÕt m¸y víi bíc ®Çu lµm quen víi c«ng viÖc tÝnh to¸n , thiÕt kÕ
c¸c chi tiÕt m¸y trong lÜnh vùc c¬ khÝ nh»m n©ng cao kü n¨ng tÝnh to¸n , hiÓu s©u h¬n
vÒ kiÕn thøc ®· häc .
Néi dung ®å ¸n m«n häc chi tiÕt m¸y bao gåm .
TÝnh to¸n chän ®éng c¬ cho hÖ dÉn ®éng b¨ng t¶i .
TÝnh to¸n bé truyÒn trong vµ bé truyÒn ngoµi .
ThiÕt kÕ trôc vµ chän æ l¨n .
TÝnh toµn vá hép vµ c¸c chi tiÕt kh¸c .
TÝnh to¸n b«i tr¬n .
§å ¸n m«n häc chi tiÕt m¸y lµ tµi liÖu dïng®Ó thiÕt kÕ chÕ t¹o c¸c hÖ dÉn ®éng c¬
khÝ , nhng ®©y kh«ng ph¶i lµ ph¬ng ¸n tèi u nhÊt trong thiÕt kÕ hÖ dÉn ®éng do nh÷ng
h¹n chÕ vÒ hiÓu biÕt vµ kinh nghiÖm thùc tÕ .
Trong ®å ¸n nµy cã tham kh¶o tµi liÖu :
- TÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ dÉn ®éng c¬ khÝ TËp 1[TL1], 2[TL2] : TrÞnh ChÊt – Lª V¨n
UyÓn.
- Chi tiÕt m¸y – NguyÔn Träng HiÖp :TËp 1, TËp 2.
- Dung sai vµ l¾p ghÐp – Ninh §øc Tèn.
NguyÔn TuÊn Khoa
Cơ Điện Tử 2 – K49
ĐHBK Hà Nội
Môc lôc
PhÇn I
I.Chän ®éng c¬ vµ ph©n phèi tØ sè truyÒn ..Trang 3
B¶ng sè liÖu cña hép gi¶m tèc … … … … Trang 4
PhÇn II :ThiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n c¸c bé truyÒn
1.TÝnh to¸n bé truyÒn xÝch … … … … … . .Trang 4
2.TÝnh bé truyÒn trôc vÝt trong hép gi¶m tèc Trang 7
3.TÝnh bé truyÒn b¸nh r¨ng … … … … Trang 11
Nguyễn Tuấn Khoa – Cơ Điện Tử 2-K49
1
đồ án chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án chi tiết máy - Người đăng: xuanchinh-vui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
đồ án chi tiết máy 9 10 111