Ktl-icon-tai-lieu

đồ án chi tiết máy

Được đăng lên bởi pnl113
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 653 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỒ ÁN TKHT TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ

GVHD:Th.S.NGUYỄN VĂN THẠNH

PHẦN I:
CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN
I.CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆN:
1. Xác định công suất động cơ:
Vì tải trọng thay đổi theo bậc nên ta có công suất động cơ:
n

Ptd =Pt .

Ti
(
) 2 .ti
∑
Tmax
i=
1
n

t
∑
i=
1

i

12.15 +0, 9 2.36
=8.
15 +36
=7, 444 KW
0
Hiệu suất chung của hệ thống:
ηc = ηd .ηbrn .ηbrt .ηol4 .ηkn

Từ bảng 3.3 trang 89 tài liệu [1] ta có:
*/Hiệu suất bộ truyền đai:

ηđ

= 0,96

*/Hiệu suất một cặp bánh răng trụ răng nghiêng:

ηbrn = 0,99

*/Hiệu suất một cặp bánh răng trụ răng thẳng:

ηbrt = 0,97

*/Hiệu suất một cặp ổ lăn :

ηol = 0,99

*/Hiệu suất khớp nối

ηkn = 0,99

*/Hiệu suất một cặp ổ lăn :

ηol = 0,99

4
=> ηc = 0, 96.0, 99.0, 97.0, 99 .0, 99 = 0,8767

Công suất cần thiết trên trục động cơ điện:

SVTH: TRẦN THẾ PHƯƠNG

5

ĐỒ ÁN TKHT TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ
Pct =

GVHD:Th.S.NGUYỄN VĂN THẠNH

Ptd
7, 444
=
= 8, 491( KW )
ηc 0,8767

2. Chọn động cơ:
Chọn số vòng quay đồng bộ nđb = 1500 v/p
Chọn động cơ DK62-4 có P = 10KW , n=1460 v/p
II.PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN:
1. Tỷ số truyền
Tỷ số truyền chung của cả hệ thống:
u∑ =

ndc 1460
=
= 29, 2
nt
50

Từ bảng 3.1 trang 43 tài liệu [1] ta chọn tỷ số truyền của hộp giảm tốc và từng cấp
như sau:
Uh = 10

với

uI = 4,76
uII = 2,1



Tỷ số truyền của bộ truyền đai là :
ud =

u∑ 29, 2
=
= 2,92
uh
10

2. Công suất,moment và số vòng quay trên các trục:
Công suất:
Pdc = 8, 491( KW )
PI = Pdc .ηol .ηkn = 8, 491.0,99.0,99 = 8,322 ( KW )
PII = PI .ηol .ηbrt = 8,322.0,99.0,97 = 7,9916 ( KW )
PIII = PII .ηol .ηbrn = 7,9916.0,99.0,99 = 7,8326 ( KW )

Số vòng quay:

SVTH: TRẦN THẾ PHƯƠNG

6

ĐỒ ÁN TKHT TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ

GVHD:Th.S.NGUYỄN VĂN THẠNH

ndc = 1460 ( v / p )
nI =

ndc 1460
=
= 500( v / p )
ud
2, 92

nII =

nI
500
=
= 105, 04( v / p )
uI 4, 76

nIII =

nII 105, 04
=
= 50 ( v / p )
uII
2,1

Moment:

SVTH: TRẦN THẾ PHƯƠNG

7

...
ĐỒ ÁN TKHT TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ GVHD:Th.S.NGUYỄN VĂN THẠNH
PHẦN I:
CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN
I.CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆN:
1. Xác định công suất động cơ:
Vì tải trọng thay đổi theo bậc nên ta có công suất động cơ:
2
1
max
.
1
2 2
( ) .
1 .15 0,9 .36
8.
15 36
7,444
n
i
i
i
td t
n
i
i
T
t
T
P P
t
KW
=
=
=
+
=
+
=
0
Hiệu suất chung của hệ thống:
4
. . . .
c d brn brt ol kn
η η η η η η
=
Từ bảng 3.3 trang 89 tài liệu [1] ta có:
*/Hiệu suất bộ truyền đai: η
đ
= 0,96
*/Hiệu suất một cặp bánh răng trụ răng nghiêng: η
brn
= 0,99
*/Hiệu suất một cặp bánh răng trụ răng thẳng: η
brt
= 0,97
*/Hiệu suất một cặp ổ lăn : η
ol
= 0,99
*/Hiệu suất khớp nối η
kn
= 0,99
*/Hiệu suất một cặp ổ lăn : η
ol
= 0,99
=>
4
0,96.0,99.0,97.0,99 .0,99 0,8767
c
η
= =
Công suất cần thiết trên trục động cơ điện:
SVTH: TRẦN THẾ PHƯƠNG
5
đồ án chi tiết máy - Trang 2
đồ án chi tiết máy - Người đăng: pnl113
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
đồ án chi tiết máy 9 10 926