Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án chi tiết máy

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Thắng
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 906 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY
ĐỀ SỐ 4: THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI
Thông số đầu vào : 1. Lực kéo băng tải
2. Vận tốc băng tải

F =850 N
v =1,95 m/s

3. Đường kính tang

D = 370mm

4. Thời hạn phục vụ

Lh= 18000 giờ

5. Số ca làm việc:

Số ca = 2ca

6. Góc nghiêng đường nối tâm của bộ truyền ngoài: 135
7. Đặc tính làm việc: Va đập nhẹ

PHẦN 1: CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆN VÀ PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN
1.1.Chọn động cơ điện
1.1.1.Xác định công suất yêu cầu của trục động cơ

Pyc 

Pct


Trong đó Pct : Công suất trên một trục công tác
Pyc : Công suất trên trục động cơ

Pct =

F . v 850.1,95
=
=1,66 kW
1000
1000

Hiệu suất của bộ truyền:
3

η=ηol . η kn . ηd . ηbr

Tra bảng

2.3
 I
19

(1)

ta có:

ol

Hiệu suất của một cặp ổ lăn :
Hiệu suất của bộ đai :

ηd =¿

Hiệu suất của bộ truyền bánh răng :

Hiệu suất của khớp nối:

= 0,99

0,95
ηbr =¿

kn 

Thay số vào (1) ta có:

  i   ol3 . kn . x .brt

= 0,993.0,95.0,95.1 = 0,876

Vậy công suất yêu cầu trên trục động cơ là :
P yc=

Pct 1,66
=
=1,90 kW
η 0,876

1.1.2.Xác định số vòng quay của động cơ

1

0,95

Trên trục công tác ta có:

nct=

60000.v 60000.1,95
¿
π .370
.D

=100,7 (v/ph)

ndc ( sb )  nct .usb

Trong đó :

usb  ud ubr

B

Tra bảng

2.4
 I
21

(2)

ta chọn được tỉ số truyền sơ bộ của:

Truyền động đai:

ud =¿

Truyền động bánh răng trụ:

3

ubr 

3,5 (hộp giảm tốc một cấp)

Thay số vào (2) ta có:

usb  ud ubr 

Suy ra :

3.3,5= 10,5

ndc ( sb )  nct .usb 

100,7.10,5 =1057,35 (v/ph)

Chọn số vòng quay đồng bộ của động cơ: ndc =1500 (v/ph)
1.1.3.Chọn động cơ
Từ Pyc = 1,66 kW & ndc =1500 v/ph

Tra bảng phụ lục

P1.3
 I
238

ta có động cơ điện

+ kí hiệu : 4AX90L4Y3
Pdc 

+
+

ndc

+

d dc

2,2 (kW)

=1420 (v/ph)

=24 (mm)

1.2.Phân phối tỉ số truyền
1.2.1Xác định tỉ số truyền chung của hệ thống
Theo tính toán ở trên ta có:

ndc 

1429(v/p)

nct = !00,7(v/ph)
Tỉ số truyền chung của hệ thống là :
uch =

n dc 1420
=
=14,1
n ct 100,7

1.2.2 Phânphối tỉ số truyền cho hệ

Chọn trước tỉ số truyền của bộ truyền trong
ud =

ubr

= 3,5

u ch 14,1
=
=4,03
u br 3,5

1.3.Tính các thông số trên các trục
1.3.1.Số vòng quay
Theo tính toán ở trên ta có: ndc = 1420(vg/ph)

Tỉ số truyền từ động cơ sang trục I qua đai là:
n I=

ndc 1420
=
=352,36(v / ph)
ud 4,03

n II =

n I 352,36
=
=100,7 v / ph
ubr
3,5

Số vòng quay thực của trục công tác là:
nct =

nII 100,7
=
=100,7 v / ph
ukn
1

ud =4,03

1.3.2.Công suất
Công suất trên trục công tác (tính ở trên) là: Pct = 1,66(

KW

)

Công suất trên trục II là :

PII...


 !"#$%& 
  !
"#$%&'( )"*
+,'%'-.'//
'
%
0(123 0((
456'78$%9:(;<=>?2"
*#@A'123(8.'B
'()*+,-'.'/01
)2)23!456!78
)2)2)29:5!;5#<=>?#5"#5@A=BC5!456
ct
yc
P
P
,<86C

DE!=F<7;</EG
C
>
DE!=F<7</8;H
Đồ án chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án chi tiết máy - Người đăng: Nguyễn Văn Thắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Đồ án chi tiết máy 9 10 338