Ktl-icon-tai-lieu

đồ án chi tiết máy

Được đăng lên bởi thachkenzo95-fc
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 257 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đồ án chi tiết máy Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Nguyệt
Lêi nãi ®Çu
§å ¸n m«n häc c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y lµ mét chuyªn nghµnh chÝnh
cña sinh viªn nghµnh c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y , nh¨m cung cÊp nh÷ng
kiªn thøc c¬ b¶n ®Ó gi¶i thÓ.
§å ¸n m«n häc chi tiÕt maý lµ m«n häc gióp cho sinh viªn cã thÓ hÖ
thèng ho¸ l¹i c¸c kiÕn thøc vµ l¾m v÷ng thªm vÒ m«n häc chi tiÕt m¸y
vµ c¸c m«n häc kh¸c nh søc bÒn vËt liÖu , dung sai , vÏ kü thuËt , ®ång
thêi lµm quen dÇn ví c«ng viÖc thiÕt kÕ vµ lµm ®å ¸n chu¶n bÞ cho viÖc
thiÕt kÕ vµ lµm ®å ¸n tè nghiÖp sau nµy .
Xu¸t ph¸t tõ tÇm quan träng ®ã , em ®îc nhËn ®å ¸n m«n häc chi tiÕt
m¸y víi viÖc lËp quy tr×nh : thiÕt kÕ hÖ dÉn ®éng b¨ng t¶i
Do lÇn ®Çu tiªn lµm quen thiÕt kÕ ví khèi lîng kiÕn thc tæng hîp ,
cßn cã nh÷ng m¶ng cha l¾m v÷ng cho nªn dï ®· rÊt cè g¾ng tham
kh¶o tµi liÖu nhng kh«ng thÓ tr¸nh khái nhøng thiÕu sãt . Em rÊt
mong nhËn ®îc sù híng dÉn tËn t×nh vµ chØ b¶o cña c¸c thÇy c« trong
bé m«n ®Ó em cñng cè vµ hiÓu s©u h¬n , n¾m v÷ng h¬n vÒ kiÕn thøc ®·
häc .
Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy trong bé m«n , ®Æc
biÖt lµ sù gióp ®ì tËn t×nh cña gi¸o Nguyễn Thị Nguyệt. §Õn nay c¬
b¶n em ®· hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh , tuy cßn nhiÌu thiÕu sãt
trong qu¸ tr×nh lµm ®å ¸n,em kÝnh mong sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c« ®Ó
em cã thÓ cñng cè thªm kiÕn thøc vµ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña
m×nh .
Em xin ch©n thµnh c¶m
¬n !
Sinh viªn :
t h
ch
TRẦN ĐÌNH THẠCH
PHẦN 1: TÍNH TOÁN HỆ DẪN ĐỘNG
I.Chọn động cơ.
1, Xác định công suất động cơ
+Công suất cần thiết trên trục đông cơ:
Sinh viên th c hi n: Tr n đình th ch
L p: K37 CTM1 trang 1
đồ án chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án chi tiết máy - Người đăng: thachkenzo95-fc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
đồ án chi tiết máy 9 10 770