Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án chi tiết máy

Được đăng lên bởi van-phuong-do
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1022 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thầy giáo hướng dẫn : Đỗ Đức Nam

§Ò Sè 21:

ThiÕt kÕ hÖ dÉn ®éng b¨ng t¶i

H
D

F

3
B

1

2

V

5

4
T
Tmm
T1
T2

t
t1

t2
tck

Môc lôc
PhÇn 1 : TÝnh to¸n ®éng häc
1.Chän ®éng c¬ vµ ph©n phèi tØ sè truyÒn………………….. Trang 2
B¶ng sè liÖu cña hép gi¶m tèc …………………………….. Trang 4
PhÇn 2 :ThiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n c¸c bé truyÒn
1.TÝnh to¸n bé truyÒn xÝch…………………………………..Trang 5
2.TÝnh bé truyÒn trôc vÝt trong hép gi¶m tèc………………..Trang 8
3.TÝnh bé truyÒn b¸nh r¨ng………………………………… Trang 14
PhÇn 3 :TÝnh to¸n thiÕt kÕ trôc vµ chän æ l¨n
1. TÝnh to¸n thiÕt kÕ trôc…………………………………….Trang 20
2. Chän æ l¨n……………………………………………….. Trang 32
PhÇn 4 :ThiÕt kÕ vá hép vµ b«i tr¬n hép gi¶m tèc……………..... Trang 39
PhÇn 5 : B¶ng thèng kª c¸c kiÓu l¾p vµ dung sai ……………….. Trang 43

PhÇn 1 :TÝnh to¸n ®éng häc.
1.Chän ®éng c¬

+/X¸c ®Þnh c«ng suÊt ®Æt trªn trôc ®éng c¬:
P®/c¬ > Py/cÇu
Ta cã:
Nguyễn Văn Hải – Cơ Điện Tử 2-K49

1

Thầy giáo hướng dẫn : Đỗ Đức Nam
Pc/t¸c= F .v = 5000.0,75 = 3,75 (kW)
1000
1000
F : lùc kÐo b¨ng t¶i
F= 5000 N
v :vËn tèc b¨ng t¶i
v= 0,75m/s
 :hiÖu suÊt truyÒn ®éng
4

  nt . tv . br . ol . x .

Trong ®ã:

 nt :

hiÖu suÊt nèi trôc
 tv :hiÖu suÊt cña mét bé truyÒn trôc vÝt-b¸nh vÝt
 br :hiÖu suÊt cña mét cÆp b¸nh r¨ng
 ol :hiÖu suÊt cña mét cÆp b¸nh r¨ng
 x :hiÖu suÊt cña mét bé truyÒn xÝch
Dïng b¶ng 2.3 ta cã:
 nt =0,99
 tv =0,78
 br =0,97
 ol =0,993
 x =0,93
=> 0,99 . 0,78 . 0.97 . 0,9934 . 0,93=0,70
F .v

5000.0,75

PcÇnthiÕt = 1000. = 1000.0,70
Ta cã : Py/cÇu = PcÇnthiÕt . 
 : hÖ sè lµm viÖc nhiÒu t¶i kh¸c nhau


2

 Ti  t i
  .

t ck
i 0  T1 
2

5,36

kW

.

Pi : t¶i träng thø i cã c«ng suÊt Pi
P1 : c«ng suÊt lín nhÊt
tck : thêi gian lµm viÖc trong mét chu k×
ti : thêi gian lµm viÖc øng víi t¶i träng thø i
Tmm= 1,5T1
T2 = 0,8T1
t1 = 4h
t2 = 4h
tck=8h;
T
   2
 T1

2

2

 t 2  T1  t 1
 .
   .
 t ck  T1  t ck

=

0,8 2.

4
4
 1.
8
8

=0,90

 Py/cÇu=5,36 . 0,90=4,82 kW
+/X¸c ®Þnh tèc ®é ®éng c¬ ®iÖn
Ta cã : nsb = nct . usb
nct: sè vßng quay trªn trôc c«ng t¸c
nct= 60000.v
.D
v : vËn tèc b¨ng t¶i
D :®êng kÝnh tang t¶i D = 320mm
60000.0,75
=> nct= 3,14.320 = 44,78 (vg/ph)
usb:tØ sè truyÒn s¬ bé cña toµn bé truyÒn
usb = uh . un
un : tØ sè truyÒn ngoµi (xÝch)
Tra b¶ng 2.4:
uh=40
un = 1,6
Nguyễn Văn Hải – Cơ Điện Tử 2-K49

2

Thầy giáo hướng dẫn : Đỗ Đức Nam
( un nhá v× bµi cho v = 0,75 m/s lín qu¸ , do ®ã nsb sÏ lín vµ kh«ng cã ®éng c¬ nµo
tháa m·n . Ta lÊy uh lµ gi¸ trÞ nhá nhÊt cña tØ sè truyÒn trong bé truyÒn trôc...
Thầy giáo hướng dẫn : Đỗ Đức Nam
§Ò Sè 21:
ThiÕt kÕ hÖ dÉn ®éng b¨ng t¶i
F
V
B
5
4
2 3
1
H
D
Môc lôc
PhÇn 1 : TÝnh to¸n ®éng häc
1.Chän ®éng c¬ vµ ph©n phèi tØ sè truyÒn………………….. Trang 2
B¶ng sè liÖu cña hép gi¶m tèc …………………………….. Trang 4
PhÇn 2 :ThiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n c¸c bé truyÒn
1.TÝnh to¸n bé truyÒn xÝch…………………………………..Trang 5
2.TÝnh bé truyÒn trôc vÝt trong hép gi¶m tèc………………..Trang 8
3.TÝnh bé truyÒn b¸nh r¨ng………………………………… Trang 14
PhÇn 3 :TÝnh to¸n thiÕt kÕ trôc vµ chän æ l¨n
1. TÝnh to¸n thiÕt kÕ trôc…………………………………….Trang 20
2. Chän æ l¨n……………………………………………….. Trang 32
PhÇn 4 :ThiÕt kÕ vá hép vµ b«i tr¬n hép gi¶m tèc……………..... Trang 39
PhÇn 5 : B¶ng thèng kª c¸c kiÓu l¾p vµ dung sai ……………….. Trang 43
PhÇn 1 :TÝnh to¸n ®éng häc.
1.Chän ®éng c¬
+/X¸c ®Þnh c«ng suÊt ®Æt trªn trôc ®éng c¬:
P
®/c¬
> P
y/cÇu
Ta cã:
Nguyễn Văn Hải – Cơ Điện Tử 2-K49
1
T
T1
T2
t1 t2
tck
mm
t
T
Đồ án chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án chi tiết máy - Người đăng: van-phuong-do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Đồ án chi tiết máy 9 10 397