Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án chi tiết máy - Thiết kế hệ dẫn động băng tải

Được đăng lên bởi Trần Viết Đình
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 992 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Đồ án Chi tiết máy

Đề số: 4039

Thiết Kế Hệ Dẫn Động Băng Tải

ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY
ĐỀ SỐ 4: THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI
Thông số đầu vào :
1. Lực kéo băng tải
F = 850 N
2. Vận tốc băng tải
v =1,62 m/s
3. Đường kính tang
D = 300 mm
4. Thời hạn phục vụ
Lh= 7500 giờ
5. Số ca làm việc:
Số ca = 2 ca
6. Góc nghiêng đường nối tâm của bộ truyền ngoài: 90o
7. Đặc tính làm việc: Êm
PHẦN 1: CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆN VÀ PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN
1.1.Chọn động cơ điện:
Trong thực tế, tùy thuộc yêu cầu, khả năng và đặc điểm cụ thể, ta có thể sử
dụng các loại động cơ khác nhau như động cơ nổ, động cơ điện, động cơ thủy
lực… Tuy nhiên do sự phổ biến và để đảm bảo sự thống nhất, đồ án môn học
chi tiết máy yêu cầu sử dụng động cơ điện.
Muốn chọn động cơ điện cần xác định được các
thông số sau:
- Công suất yêu cầu (cần có) trên trục động cơ Pyc;
- Tốc độ quay sơ bộ của động cơ cần có nsb hoặc tốc độ quay đồng bộ
của động cơ nđb;
- Tỉ số mô men khởi động / mô men danh nghĩa Tmm / T (nếu yêu cầu)
1.1.1.Xác định công suất yêu cầu của trục động cơ
Pyc=

Plv
ƞ(c)

Trong đó Plv : Công suất trên một trục công tác
ƞ

c

: hiệu suất toàn hệ thống

Pyc : Công suất trên trục động cơ
Plv =

F . v 850.1,62
=
=1,38(kW )
1000
1000

Hiệu suất của bộ truyền:
3

η=ηol . η kn . ηđ . ηbr

Trang 1
Họ Tên:Trần Viết Đình-20120265
GVHD: Thầy Hoàng Văn Bạo

(1)
Lớp:KTCK04-57

Đồ án Chi tiết máy

Tra bảng

Đề số: 4039

2.3
 I
19

Thiết Kế Hệ Dẫn Động Băng Tải

ta có:

Hiệu suất của một cặp ổ lăn :

ol

= 0,99

Hiệu suất của bộ đai :

ηđ =¿

0.95

Hiệu suất của bộ truyền bánh răng :

ηbr =¿

0,97

Hiệu suất của khớp nối:
Thay số vào (1) ta có:

ƞkn = 1

  i   ol3 . kn . x .brt

= 0,993.0,96.0,97.1 = 0,904
Vậy công suất yêu cầu trên trục động cơ là :

P yc=

Plv 1,38
=
=1,53( kW )
η 0,89

1.1.2.Xác định số vòng quay của động cơ
Trên trục công tác ta có:

nlv =

60000.v
.D

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿

60000.1,62
LINK Excel. Sheet .8 C:\\Users\\User\\Desktop\\CTM 2012\\Ex CTM BRT XT.xlsx She

Vận tốc quay sơ bộ của động cơ: nsb= nlv.usb
Ta có: nsb là vận tốc quay sơ bộ mà động cơ cần có; nlv là vận tốc quay
của trục máy công tác (trục bộ phận làm việc); usb là tỉ số truyền sơ bộ của hệ
thống
Trang 2
Họ Tên:Trần Viết Đình-20120265
GVHD: Thầy Hoàng Văn Bạo

Lớp:KTCK04-57

Đồ án Chi tiết máy

Đề số: 4039

Thiết Kế Hệ Dẫn Động Băng Tải

Trong đó : usb = u(sb)đ.u(sb)br
B

Tra bảng

2.4
 I
21

(2)

ta chọn được tỉ số truyền sơ bộ của:
u(sb)d=¿

Truyền động đai:

3

Truyền động bánh răng trụ: u(...

ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY
ĐỀ SỐ 4: THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI
Thông số đầu vào
 !"#$%&'( )*+,-
.!/0$( 1* 23.4
!56%78 *
!69:;$1; "
*<,6
,!=$8>?1$ =$8*.$8
3!@A$BC56D$E8(FG'?
'
<!H$7>?1$I
PHẦN 1: CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆN VÀ PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN
1.1.Chọn động cơ điện:
F'#$2JG$BG$KG2%1?CH$CL$;L28$ALM
N;$$>'9C$O%$8G5C$OP2C$OC2C$OE
>#$QGBN'#:P(1?CLC('#R2CST$
$BG$KGMN;C$OC!
UG$TC$OC$KV$CWC5X$$$
S8G
YSGRBG$KGZ$K$A[FBF;$C$O\
$
]
Y$C^G8O($E8C$O$K$A
(
'H$$C^G8C(
$E8C$O
C(
]
Y_S`%aC4S`N8b8

4ZGBG$KG[
1.1.1.Xác định công suất yêu cầu của trục động cơ
\
$
*
Plv
ƞ(c)
F'CA\
>1
SGRFBF;$$S$

ƞ
$
GGR'?
\
$
SGRFBF;$C$O
P
lv
=
F . v
1000
=
850.1,62
1000
=1,38(kW )
GGR$E8(FG
η=η
ol
3
.η
kn
. η
đ
. η
br
Z [
F8
TBFK/cY. ..3,"d:Y,<
@/K'?/9'
Đồ án chi tiết máy - Thiết kế hệ dẫn động băng tải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án chi tiết máy - Thiết kế hệ dẫn động băng tải - Người đăng: Trần Viết Đình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Đồ án chi tiết máy - Thiết kế hệ dẫn động băng tải 9 10 569