Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án Chi tiết máy Trụ răng nghiêng

Được đăng lên bởi Mạnh Cường
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 542 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NhËn xÐt cña gi¸o viªn híng dÉn

1

Lêi nãi ®Çu
§Êt níc ta ®ang trªn con ®êng C«ng NghiÖp Ho¸ - HiÖn §¹i Ho¸ theo
®Þnh híng XHCN trong ®ã ngµnh c«ng nghiÖp ®ang ®ãng mét vai trß rÊt quan
träng. §Ó t¹o ra ®îc vµ lµm chñ nh÷ng m¸y mãc nh thÕ ®ßi hái mçi con ngêi
chóng ta ph¶i t×m tßi nghiªn cøu rÊt nhiÒu. Lµ mét sinh viªn khoa CKCTM
M¸y em lu«n thÊy ®îc tÇm quan träng cña nh÷ng kiÕn thøc mµ m×nh ®îc tiÕp
thu tõ thÊy c«, gi¸o. ThiÕt kÕ ®å ¸n lµ mét c«ng viÖc rÊt quan träng trong qu¸
tr×nh häc tËp bëi nã gióp cho ngêi sinh viªn hiÓu s©u, hiÓu kü vµ ®óc kÕt ®îc
nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n cña m«n häc. M«n häc Chi tiÕt m¸y lµ mét m«n khoa
häc c¬ së nghiªn cøu vÒ ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ c¸c chi tiÕt m¸y cã
c«ng dông chung tõ ®ã gióp sinh viªn cã nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ cÊu t¹o,
nguyªn lý ho¹t ®éng vµ ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n thiÕt kÕ c¸c chi tiÕt m¸y lµm c¬
së ®Ó vËn dông vaß viÖc thiÕt kÕ m¸y, v× vËy ThiÕt kÕ ®å ¸n m«n häc Chi tiÕt
m¸y lµ c«ng viÖc quan träng vµ rÊt cÇn thiÕt.
§Ò tµi thiÕt kÕ cña em ®îc thÇy gi¸o Qu¸ch V¨n Quúnh giao cho lµ
thiÕt kÕ tr¹m dÉn ®éng b¨ng t¶i . Víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµ sau
mét thêi gian nghiªn cøu cïng víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o. Song víi
nh÷ng hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ cïng víi kinh nghiÖm thùc tÕ cßn Ýt nªn ®å ¸n
cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong ®îc sù chØ b¶o cña c¸c
thÇy c« trong bé m«n Nguyªn Lý M¸y – Chi TiÕt M¸y ®Ó ®å ¸n cña em ®îc
hoµn thiÖn h¬n còng nh kiÕn thøc vÒ m«n häc nµy ®îc n©ng cao h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong bé m«n ®· tËn t×nh gióp
®ì em ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o Qu¸ch V¨n Quúnh
Sinh viªn
Lª §¨ng TÊn
TµI LIÖU THAM KH¶O
[1] . TrÞnh ChÊt:
c¬ së thiÕt kÕ m¸y vµ Chi TiÕt M¸y
Nhµ suÊt b¶n khoa häc vµ kü thuËt Hµ Néi 2001
[2] . TrÞnh ChÊt , Lª V¨n UyÓn :
TÝnh to¸n ThiÕt kÕ hÖ dÉn ®éng c¬ khÝ , tËp 1 vµ tËp 2

2

Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc , 1999

3

Môc lôc
PhÇn I : TÝnh to¸n ®éng häc hÖ dÉn ®éng c¬ khÝ
PhÇn II : ThiÕt KÕ C¸c Bé TruyÒn C¬ KhÝ
Ch¬ng I : ThiÕt KÕ Bé TruyÒn §ai
Ch¬ng II : ThiÕt KÕ Bé TruyÒn b¸nh R¨ng
PhÇn III : ThiÕt kÕ c¸c chi tiÕt m¸y ®ì nèi
Ch¬ng I : ThiÕt KÕ Trôc
Ch¬ng II : TÝnh Chän æ Trôc
Ch¬ng III : TÝnh Chän Then
Ch¬ng IV :TÝnh Chän Khíp Nèi
PhÇn IV : TÝnh ThiÕt KÕ Vá Hép

4

PhÇn I
tÝnh to¸n ®éng häc hÖ dÉn ®éng c¬ khÝ
I. Chän ®éng c¬ ®iÖn
1) Chän kiÓu lo¹i ®éng c¬
a) ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu
- u ®iÓm: khëi ®éng ªm, h·m vµ ®¶o chiÒu dÔ dµng, cã thÓ ®iÒu chØnh v«
cÊp sè
vßng quay vµ trÞ sè m« men trong ph¹m vi réng.
- Nhîc ®iÓm : gi¸ thµnh cao , ma...
NhËn xÐt cña gi¸o viªn híng dÉn
1
Đồ án Chi tiết máy Trụ răng nghiêng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án Chi tiết máy Trụ răng nghiêng - Người đăng: Mạnh Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Đồ án Chi tiết máy Trụ răng nghiêng 9 10 195