Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án chống sét và tiếp địa

Được đăng lên bởi truongnhat-994
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1127 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Đồ Án Tiếp Địa Và Chống Sét

GVHD : Th.S Nguyễn Văn Tiến

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

ĐỒ ÁN TIẾP ĐỊA VÀ CHỐNG SÉT
Họ và tên sinh viên : Nguyễn Ngọc Lộc
Lớp
: 11Đ3
Mã số sinh viên
: 111250512326
Nhóm
:2
G.V hướng dẫn
: Nguyễn Văn Tiến

Đề Tài: Tính bảo vệ chống sét đánh trực tiếp cho thiết bị phân phối điện ngoài
trời của trạm biến áp 110 kV bằng cột thu lôi
1.CÁC SỐ LIỆU BAN ĐẦU
 Mặt bằng và các số liệu ban đầu ghi ở bản kèm theo.
2. NỘI DUNG VÀ CÁC THAM SỐ TÍNH TOÁN
 Mật bằng bố trí và độ cao các thiết bị cho trên hình vẽ.
 Điện cảm trên đơn vị chiều dài cột thu sét :
L0 = 1,7 µH/m.
 Điện trở nối đất cột thu sét độc lập :
Rxk = …. Ω .
 Điện trường cho phép trong không khí :
Ekk = 500 KV/m.
 Điện trường cho phép trong đất :
Eđ = 300 KV/m.
 Điện áp phóng điện xung kích 50% của máy biến áp : U50% = 460 KV.
 Tham số dòng điện sét : Is = …. KA ; a = …. KA/µs.
 Các cột thu sét đặt trên công trình có nối đất phân bố dài với hình thức nối đất
là thanh tròn nằm ngang với các thông số:
+ Chiều dài điện cực : L = …. M.
+ Bán kính điện cực : r0 = 25 mm.
+ Độ chôn sâu : m = …. m.
+ Điện trở suất của đất đo được vào mùa khô : ρđ = …. Ωm.
3. NHIỆM VỤ TÍNH TOÁN
 Xác định số lượng, vị trí và độ cao các cột thu lôi.
 Vẽ phạm vi bảo vệ ở độ cao hx = 11 m của toàn bộ hệ thống.
 Kiểm tra điều kiện phóng điện của cột thu lôi độc lập.
SVTH : : Nguyễn Ngọc Lộc – Lớp 11D3

Trang 1

Đồ Án Tiếp Địa Và Chống Sét

GVHD : Th.S Nguyễn Văn Tiến

Kiểm tra điều kiện an toàn của cột thu sét đặt trên công trình.
Không được phép đặt cột thu lôi trên xà máy biến áp ( xà bôi đen ).




* GHI CHÚ: Lớp chia làm 5 nhóm và tính toán với số liệu theo bảng sau:

NHÓM
1
2
3
4
5

Rxk [ Ω ]
10
15
8
12
20

Is [ kA ]
150
100
120
80
110

a
[ kA/µs ]

30
30
25
25
30

SVTH : : Nguyễn Ngọc Lộc – Lớp 11D3

ρđ

L [m]

[ Ω.m ]

150
100
200
250
270

250
300
200
200
250

m [m]
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

Trang 2

Đồ Án Tiếp Địa Và Chống Sét
18 m

GVHD : Th.S Nguyễn Văn Tiến

18 m

18 m

18 m

18 m

40 m

9m

9m

40 m

20 m

11 m

9m

25 m

11 m

30 m

11 m

9m
11 m

36 m

36 m

SƠ ĐỒ MẶT BẰNG TRẠM PHÂN PHỐI ĐIỆN NGOÀI TRỜI VÀ
ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN 110 kV

SVTH : : Nguyễn Ngọc Lộc – Lớp 11D3

Trang 3

Đồ Án Tiếp Địa Và Chống Sét

GVHD : Th.S Nguyễn Văn Tiến

CHƯƠNG MỞ ĐẦU
ẢNH HƯỞNG CỦA DÒNG ĐIỆN SÉT TỚI HỆ THỐNG
ĐIỆN Ở VIỆT NAM
1.1. KHÁI NIỆM CHUNG:
Sét là một hiện tượng của thiên nhiên, đó là một sự phóng tia lửa điệ...
Đồ Án Tiếp Địa Và Chống Sét GVHD : Th.S Nguyễn Văn Tiến
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---
ĐỒ ÁN TIẾP ĐỊA VÀ CHỐNG SÉT
Họ và tên sinh viên : Nguyễn Ngọc Lộc
Lớp : 11Đ3
Mã số sinh viên : 111250512326
Nhóm : 2
G.V hướng dẫn : Nguyễn Văn Tiến
Đề Tài: Tính bảo vệ chống sét đánh trực tiếp cho thiết bị phân phối điện ngoài
trời của trạm biến áp 110 kV bằng cột thu lôi
1.CÁC SỐ LIỆU BAN ĐẦU
Mặt bằng và các số liệu ban đầu ghi ở bản kèm theo.
2. NỘI DUNG VÀ CÁC THAM SỐ TÍNH TOÁN
Mật bằng bố trí và độ cao các thiết bị cho trên hình vẽ.
Điện cảm trên đơn vị chiều dài cột thu sét : L
0
= 1,7 µH/m.
Điện trở nối đất cột thu sét độc lập : R
xk
= …. Ω .
Điện trường cho phép trong không khí : E
kk
= 500 KV/m.
Điện trường cho phép trong đất : E
đ
= 300 KV/m.
Điện áp phóng điện xung kích 50% của máy biến áp : U
50%
= 460 KV.
Tham số dòng điện sét : I
s
= …. KA ; a = …. KA/µs.
Các cột thu sét đặt trên công trình có nối đất phân bố dài với hình thức nối đất
là thanh tròn nằm ngang với các thông số:
+ Chiều dài điện cực : L = …. M.
+ Bán kính điện cực : r
0
= 25 mm.
+ Độ chôn sâu : m = …. m.
+ Điện trở suất của đất đo được vào mùa khô : ρ
đ
= …. Ωm.
3. NHIỆM VỤ TÍNH TOÁN
Xác định số lượng, vị trí và độ cao các cột thu lôi.
Vẽ phạm vi bảo vệ ở độ cao h
x
= 11 m của toàn bộ hệ thống.
Kiểm tra điều kiện phóng điện của cột thu lôi độc lập.
SVTH : : Nguyễn Ngọc Lộc – Lớp 11D3 Trang 1
Đồ án chống sét và tiếp địa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án chống sét và tiếp địa - Người đăng: truongnhat-994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Đồ án chống sét và tiếp địa 9 10 208