Ktl-icon-tai-lieu

Đồ Án Chuẩn Bị Khoáng Sản

Được đăng lên bởi Xuân Trường
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 888 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Trường Đại học Mỏ - Địa chất

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Bộ môn tuyển khoáng

Chuẩn bị khoáng sản

- Họ và tên sinh viên

Lớp: Tuyển khoáng 56

- Ngày giao đề tài: 19/09/14

Thời gian nộp bài: 5/12/14

Nhiệm vụ thiết kế
Thiết kế phân xưởng đập - sàng quặng với các số liệu sau đây:
-

Năng suất: ................. tr.t/năm (t/ng.đêm)

-

Bảng thành phần độ hạt quặng nguyên khai với Dmax = ..... mm

Cấp hạt mm
+Dmax

Thu hoạch bộ phận, %

- Dmax + 3/4 Dmax
- 3/4 Dmax + 1/2 Dmax
- 1/2 Dmax + 1/4 Dmax
- 1/4 Dmax +1/8 Dmax
- 1/8 Dmax
-

Trọng lượng thể tích quặng rời δr: ... t/m3

-

Độ ẩm: .......%

-

Yêu cầu độ lớn sản phẩm đập dmax = ......mm

-

Chế độ làm việc của phân xưởng, đập thô đập trung và nhỏ - tự chọn

Nội dung chính
Phần thuyết minh
-

Phân tích và lựa chọn sơ đồ đập sàng

-

Tính toán sơ đồ định lượng, vẽ sơ đồ định lượng và sơ đồ thiết bị đập sàng

-

Chọn và tính thiết bị chủ yếu gồm: máy đập; máy sàng; máy cấp liệu; băng tải; bunke
và kho chứa
Ngày 19 tháng 09 năm 2014
Cán bộ hướng dẫn

Phạm Văn Luận

ĐỀ TÀI THIẾT KẾ MÔN HỌC CHUẨN BỊ KHOÁNG SẢN - Lớp TK56
TT

Họ và tên

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Trương Minh Công
Bùi Duy Cương
Lương Văn Dinh
Hoàng Thị Nga Dung
Vi Văn Duy
Nguyễn Văn Dương
Phạm Tiến Dũng
Nguyễn Hồng Giang
Lê Thị Thu Hiền
Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Thị Minh Huế
Phạm Quốc Hưng
Phạm Thị Hương
Trần Thị Hường
Nhữ Nguyễn Ngọc Hậu
Kiều Văn Hòa
Nguyễn Văn Hữu
Bùi Bảo Khánh
Phạm Văn Khánh
Nguyễn Trung Kiên
Nguyễn Thị Linh
Hoàng Đức Long
Trần Quang Long
Vũ Trường Long
Bùi Thị Lánh
Trần Văn Mạnh
Hồ Ngọc Sơn
Kiều Đức Sơn
Phạm Đắc Sơn
Lim Chea Teng
Nguyễn Xuân Thanh
Phạm Đức Thiện
Muth Chan Thoeun
Hà Quang Thuy
Tẩn A Thân
Hoàng Văn Thành
Nguyễn Diệu Thúy
Nguyễn Thị Thúy
Nguyễn Huy Tiền
Nguyễn Thị Huyền Trang
Nguyễn Xuân Trường
Nguyễn Thị Phương Tâm
Mai Đức Tú
Phạm Ngọc Vinh
Nguyễn Văn Đức

Q
tr,tấn/năm
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,05
4,1
4,15
4,2
4,25
4,3
4,35
4,4
4,45
4,5
4,55
4,6
4,25
4,35
4,45
4,55
4,65
4,75
4,85
4,95
5,05
4,25
4,45
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0

Dmax
(mm)
520
540
560
580
600
620
640
680
700
720
740
760
780
800
820
840
860
880
900
920
940
960
980
1000
1020
1040
940
960
980
1000
1020
1040
940
960
970
1000
1020
1040
950
510
530
550
570
590
610

dmax
(mm)
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
8
8
8
8
9
9

f
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12...
Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Bộ môn tuyển khoáng
ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Chuẩn bị khoáng sản
- Họ và tên sinh viên Lớp: Tuyển khoáng 56
- Ngày giao đề tài: 19/09/14 Thời gian nộp bài: 5/12/14
Nhiệm vụ thiết kế
Thiết kế phân xưởng đập - sàng quặng với các số liệu sau đây:
- Năng suất: ................. tr.t/năm (t/ng.đêm)
- Bảng thành phần độ hạt quặng nguyên khai với D
max
= ..... mm
Cấp hạt mm Thu hoạch bộ phận, %
+D
max
- D
max
+ 3/4 D
max
- 3/4 D
max
+ 1/2 D
max
- 1/2 D
max
+ 1/4 D
max
- 1/4 D
max
+1/8 D
max
- 1/8 D
max
- Trọng lượng thể tích quặng rời δ
r
: ... t/m3
- Độ ẩm: .......%
- Yêu cầu độ lớn sản phẩm đập d
max
= ......mm
- Chế độ làm việc của phân xưởng, đập thô đập trung và nhỏ - tự chọn
Nội dung chính
Phần thuyết minh
- Phân tích và lựa chọn sơ đồ đập sàng
- Tính toán sơ đồ định lượng, vẽ sơ đồ định lượng và sơ đồ thiết bị đập sàng
- Chọn tính thiết bị ch yếu gồm: máy đập; máy sàng; máy cấp liệu; băng tải; bunke
và kho chứa
Ngày 19 tháng 09 năm 2014
Cán bộ hướng dẫn
Phạm Văn Luận
Đồ Án Chuẩn Bị Khoáng Sản - Trang 2
Đồ Án Chuẩn Bị Khoáng Sản - Người đăng: Xuân Trường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đồ Án Chuẩn Bị Khoáng Sản 9 10 610