Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án chuẩn bị khoáng sản

Được đăng lên bởi Em Trai Họ Bùi
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 2811 lần   |   Lượt tải: 13 lần
§å ¸n m«n häc ChuÈn bÞ kho¸ng s¶n
Trêng §h C«Ng NghiÖp qu¶ng ninh §å ¸n m«n häc
Bé m«n tuyÓn kho¸ng chuÈn bÞ kho¸ng s¶n
H tªn: Ph¹m Thu Hêng Ngµy giao ®Ò tµi:15/08/2011
Líp: TuyÓn Kho¸ng K3B Ngµy nép ®Ò tµi :20/08/2011
NhiÖm vô thiÕt kÕ:ThiÕt kÕ xëng ®Ëp-sµng quÆng víi c¸c sè liÖu sau:
1. N¨ng suÊt cña xëng theo quÆng ®Çu: Q = 3,8
tr
T/n¨m.
2. §é cøng cña quÆng: f =15.
3. Träng lîng thÓ tÝch cña quÆng rêi: δ
r
= 2,72 t/m
3
4. §é Èm cña quÆng ®Çu: ω = 7%.
5. KÝch thíc cña quÆng ®Çu: D
max
=800 mm.
6. §Æc tÝnh ®é h¹t cña quÆng ®Çu nh sau:
CÊp h¹t(mm)
Thu ho¹ch bé
phËn(%)
Luü tÝch(%)
-800+600 23 23
-600+400 24 47
-400+200 19 66
-200+100 17 83
-100 17 100
Céng 100
7. Yªu cÇu: LÊy ra s¶n phÈm ®Ëp cã d
max
=12 mm ®Ó chuÈn bÞ cho ph©n
xëng nghiÒn – tuyÓn.
8. ChÕ ®é cÊp liÖu tõ má: 3(ca/ ngµy ®ªm),7(h/ca)
9. ChÕ ®é ph©n xëng ®Ëp trung, ®Ëp nhá: 3(ca/ ngµy ®ªm),7(h/ca)
10.§Þa h×nh x©y dung mÆt b»ng: trªn mÆt ph¼ng.
Tµi liÖu tham kh¶o:
-Gi¸o tr×nh chuÈn bÞ kho¸ng s¶n.
-B¶n “Nguyªn t¾c thiÕt kÕ s¬ ®å ®Ëp sµng xëng tuyÓn quÆng”.
C¸n bé híng dÉn: Bïi Kim Dung
Lêi nãi ®Çu
Sinh viªn: Ph¹m Thu Hêng - 1 - Líp: TuyÓn kho¸ng K3B
Đồ án chuẩn bị khoáng sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án chuẩn bị khoáng sản - Người đăng: Em Trai Họ Bùi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Đồ án chuẩn bị khoáng sản 9 10 437