Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án CNTP : Thiết kế phân xưởng sản xuất bột cacao

Được đăng lên bởi Hong Mo
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 308 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ñoà aùn CNTP: Thieát keá phaân xöôûng saûn xuaát boät ca cao
SVTH: Nguyeãn Traàn Maãn
Trang 1
Phaàn 1: Toång quan veà nguyeân lieäu
1.1. Ñaëc ñieåm thöïc vaät hoïc caây ca cao:
Ca cao thuoäc hoï Sterculiaceae, gioáng Theobroma, loaøi Ca cao, coù nguoàn goác töø
mieàn nam Chaâu Phi.
Ca cao laø caây coâng nghieäp daøi ngaøy, troàng thích hôïp ôû vuøng nhieät ñôùi, thaân goã,
cao 5 7 m (thöôøng phaùt trieån döôùi taùn). Sau khi troàng 3 4 naêm, caây baét ñaàu ra traùi,
sau 10 naêm thì caây phaùt trieån hoaøn thieän. Caây ca cao coù theå cho thu hoaïch quaû ñeán 50
naêm.
Hoa nhoû, ñöôøng kính khoaûng 15mm, coù maøu vaøng, ñoû, traéng hay tím tuøy theo
loaøi. Hoa moïc tröïc tieáp töø thaân vcaønh, thuoäc loaïi löôõng tính vaø thuï phaán chuû yeáu laø
nhôø coân truøng. 0,5% hoa nôû taïo quaû, trong ñoù 90% quaû non seõ bò khoâ vaø ruïng.
Quaû phaùt trieån trong 5 – 6 thaùng, maøu saéc bieán ñoåi tuøy theo loaøi. Quaû ca cao coù
kích thöôùc lôùn, khoâng nöùt. Trong quaû thöôøng coù 5 haøng haït baùm xung quanh cuøi. Moãi
haït coù lôùp voû nhaày bao quanh.
Ñieàu kieän canh taùc: t
0
= 20 30
0
C, löôïng möa 1500 2000 mm/naêm, pH cuûa
ñaát: 6,5 – 6,7, phaân boùn: ñaïm, kali vaø caùc khoaùng vi löôïng.
1.2. Caùc gioáng ca cao:
Coù 3 gioáng ca cao chuû yeáu laø gioáng Forastero, Criollo vaø Trinitario.
1.2.1. Gioáng Forastero:
Xuaát xöù töø Taây Phi, Brazil, Indonesia, Malaysia.
Ñaëc tính thöïc vaät: quaû khi chín maøu vaøng, hình daøi, nhoïn, ít khía, maët trôn, haït
hôi leùp, luùc töôi coù vò chaùt ñaéng, 60 – 80 haït/quaû. Chaát löôïng trung bình, naêng suaát cao
vaø khaùng saâu beänh toát, chieám 80% thò phaàn ca cao theá giôùi. ÔÛ Vieät Nam, Forastero laø
gioáng ñöôïc troàng nhieàu nhaát.
1.2.2. Gioáng Criollo:
Xuaát xöù töø Nam Trung Myõ (Mehico, Colombia, Guatemala, …).
Ñaëc tính thöïc vaät: quaû khi chín maøu ñoû sm, hình daïng daøi, döôùi raát nhoïn, voû
saàn suøi, haït töôi coù maøu traéng hoaëc hôi vaøng, haït khoâ muøi thôm maïnh, ít ñaéng, 20 – 40
haït/quaû. Naêng suaát thaáp vaø khaû naêng khaùng saâu beänh keùm nhöng chaát löôïng haït ca cao
laø toát nhaát coù theå laøm ra loaïi chocolate ngon nhaát, chieám 5% thò phaàn ca cao theá giôùi.
1.2.3. Gioáng Trinitario:
Ñaây laø gioáng ñöôïc lai taïo töø 2 gioáng Criollo vaø Forastero.
Ñaëc ñieåm: mang tính chaát trung gian giöõa 2 gioáng treân: phoâi nhuõ maøu tím nhaït,
quaû deït, quaû coù raõnh saâu khoâng rneùt, chöùa nhieàu hôn 40 haït/quaû. Naêng suaát cao vaø
khaû naêng khaùng beänh toát, ñaây laø gioáng cchaát löôïng trung bình, chieám 10 15% thò
tröôøng ca cao theá giôùi.
Đồ án CNTP : Thiết kế phân xưởng sản xuất bột cacao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án CNTP : Thiết kế phân xưởng sản xuất bột cacao - Người đăng: Hong Mo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Đồ án CNTP : Thiết kế phân xưởng sản xuất bột cacao 9 10 461