Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án cơ điện tử

Được đăng lên bởi hungtd-cdt
Số trang: 160 trang   |   Lượt xem: 972 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đồ án tốt nghiệp nghành cơ –điện tử

=====================================================
BỘ THƯƠNG BINH & XH
TRƯỜNG CĐN BÁCH KHOA HN
KHOA CƠ KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC

-----***-----

-----***-----

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Sinh viên:
1. Đỗ Văn Năm

Lớp

: Cơ khí – K2

Chuyên nghành

: Cơ- Điện Tử

2. Nguyễn Văn Đồng
3. Nguyễn Thế Hoàng
4. Đặng Quốc Đông
5. Nguyễn Văn Toàn.
1. Tên đồ án:
Nghiên cứu công nghệ CAD/CAM/CNC và ứng dụng phần mềm Cimatron E10 trong
việc thiết kế và chế tạo các bề mặt phức tạp.
2. Các số liệu và dữ liệu ban đầu

=====================================
Đỗ Văn Năm-Nguyễn Văn Đồng-Nguyễn Thế Hoàng-Đặng Quốc Đông-Nguyễn Văn Toàn

1

Đồ án tốt nghiệp nghành cơ –điện tử

=====================================================
3. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán:
Bao gồm 2 phần :
-

Phần I

: Nghiên cứu kỹ thuật CAD/CAM/CNC.

-

Phần II

: Ứng dụng phần mềm Cimatron E10 trong việc thiết kế và gia

công các bề mặt phức tạp.
4. Các bản vẽ:
-

Bản vẽ chi tiết.

-

Bản vẽ các nguyên công.

5. Cán bộ hướng dẫn

: TS. Trương Hoành Sơn

6. Ngày giao nhiệm vụ đồ án

: 03/2013

7. Ngày hoàn thành đồ án

: 06/2013

Chủ nhiệm khoa

Hà Nội, ngày… tháng… năm 2013
Giáo viên hướng dẫn

PGS.TS TĂNG HUY

TS. TRƯƠNG HOÀNH SƠN

=====================================
Đỗ Văn Năm-Nguyễn Văn Đồng-Nguyễn Thế Hoàng-Đặng Quốc Đông-Nguyễn Văn Toàn

2

Đồ án tốt nghiệp nghành cơ –điện tử

=====================================================
BỘ THƯƠNG BINH & XH
TRƯỜNG CĐN BÁCH KHOA HN
KHOA CƠ KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC

-----***-----

-----***-----

BẢN NHẬN XÉT THIẾT KẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Sinh viên:
1.
2.
3.
4.
5.

Đỗ Văn Năm
Nguyễn Văn Đồng
Nguyễn Thế Hoàng
Đặng Quốc Đông
Nguyễn Văn Toàn.

Lớp
Chuyên nghành

: Cơ khí – K2
: Cơ- Điện Tử

BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
1. Nội dung thiết kế tốt nghiệp

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

=====================================
Đỗ Văn Năm-Nguyễn Văn Đồng-Nguyễn Thế Hoàng-Đặng Quốc Đông-Nguyễn Văn Toàn

3

Đồ án tốt nghiệp nghành cơ –điện tử

=====================================================
2. Nhận xét của giảng viên hướng dẫn

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
…...
Đồ án tốt nghiệp nghành cơ –điện tử
=====================================================
BỘ THƯƠNG BINH & XH
TRƯỜNG CĐN BÁCH KHOA HN
KHOA CƠ KHÍ
-----***-----
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC
-----***-----
NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Sinh viên:
1. Đỗ Văn Năm
2. Nguyễn Văn Đồng
3. Nguyễn Thế Hoàng
4. Đặng Quốc Đông
5. Nguyễn Văn Toàn.
Lớp : Cơ khí – K2
Chuyên nghành : Cơ- Điện Tử
1. Tên đồ án:
Nghiên cứu công nghệ CAD/CAM/CNC và ứng dụng phần mềm Cimatron E10 trong
việc thiết kế và chế tạo các bề mặt phức tạp.
2. Các số liệu và dữ liệu ban đầu
=====================================
Đỗ Văn Năm-Nguyễn Văn Đồng-Nguyễn Thế Hoàng-Đặng Quốc Đông-Nguyễn Văn Toàn
1
Đồ án cơ điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án cơ điện tử - Người đăng: hungtd-cdt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
160 Vietnamese
Đồ án cơ điện tử 9 10 83