Ktl-icon-tai-lieu

đồ án công nghệ chế tạo máy

Được đăng lên bởi mantranthi92
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1515 lần   |   Lượt tải: 3 lần
NguyÔn H÷u Th¾ng CTM8-K43

§å ¸n m«n häc
Môc lôc

lêi më ®Çu …………………………………………………………..
Ch¬ng mét…………………………………………………………

I.
1.1.
1.2.
1.3.
II.
III.
I.
II.
I.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
II.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
III.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Ph©n tÝch………………………………………………………………
Ph©n tÝch chøc n¨ng lµm viÖc. ………………………………………
§iÒu kiÖn kü thuËt. ……………………………………………………
VËt liÖu chÕ t¹o. ………………………………………………………
X¸c ®Þnh d¹ng s¶n xuÊt. …………………………………………
Ph©n tÝch tÝnh c«ngnghÖ trong kÕt cÊu. ………………….
Ch¬ng hai…………………………………………………………
Chän ph«i. ………………………………………………………………
thiÕt kÕ b¶n vÏ lång ph«i. ………………………………………
Ch¬ng ba: thiÕt kÕ nguyªn c«ng…………………………
nguyªn c«ng I. ……………………………………………………….
§Þnh vÞ. …………………………………………………………………...
Chän m¸y. ………………………………………………………………
Chän dao. ………………………………………………………………
Lîng d gia c«ng………………………………………………………
ChÕ ®é c¾t. ………………………………………………………………
nguyªn c«ng II vµ V…………………………………………………
§Þnh vÞ. …………………………………………………………………..
Chän m¸y. ………………………………………………………………..
Chän dao. ………………………………………………………………...
Lîng d gia c«ng. ……………………………………………………
ChÕ ®é c¾t. ………………………………………………………………
nguyªn c«ng III vµ IV. ……………………………………………
§Þnh vÞ. …………………………………………………………………
Chän m¸y. ………………………………………………………………
Chän dao. ………………………………………………………………
Lîng d gia c«ng. ……………………………………………………
ChÕ ®é c¾t. ………………………………………………………………

Trang

3
4
4
4
4
5
5
7
10
10
12
14
14
14
14
14
14
15
18
18
19
19
19
19
22
22
22
22
23
23

Trang

1

NguyÔn H÷u Th¾ng CTM8-K43

§å ¸n m«n häc
IV.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
V.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
VI.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
VII.

nguyªn c«ng VI. ……………………………………………………
§Þnh vÞ. …………………………………………………………………
Chän m¸y. ………………………………………………………………
Chän dao. ………………………………………………………………
Lîng d gia c«ng. ……………………………………………………
ChÕ ®é c¾t. ………………………………………………………………
nguyªn c«ng VII. ……………………………………………………
§Þnh vÞ. …………………………………………………………………
Chän m¸y. ………………………………………………………………
Chän dao. ………………………………………………………………
Lîng d gia c«ng: ……………………………………………………
ChÕ ®é c¾t. ………………………………………………………………
TÝnh lùc kÑp…………………………………………………………….
X¸c ®Þnh sai sè ®å g¸………………………………………………….
Yªu cÇu kü thuËt cña ®å g¸…………………………………………..
nguyªn c«ng VIII……………………………………………………
§Þnh vÞ. …………………………………………………………………
Chän m¸y. ………………………………………………………………
Chän dao. ………………………………………………………………
Lîng d gia c«ng. ……………………………………………………
ChÕ ®é c¾t. ………………………………………………………………
nguyªn c«ng kiÓm tra……………………………………………

Ch¬ng bèn
tÝnh thêi gian c¬ b¶n………………………………………
tµi liÖu tham kh¶o……………………………………………

2

26
26
26
26
27
27
28
28
28
28
28
30
32...
§å ¸n m«n häc NguyÔn H÷u Th¾ng CTM8-K43
Môc lôc
Trang
I.
1.1.
1.2.
1.3.
II.
III.
I.
II.
I.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
II.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
III.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
lêi më ®Çu …………………………………………………………..
Ch¬ng mét…………………………………………………………
Ph©n tÝch………………………………………………………………
Ph©n tÝch chøc n¨ng lµm viÖc. ………………………………………
§iÒu kiÖn kü thuËt. ……………………………………………………
VËt liÖu chÕ t¹o. ………………………………………………………
X¸c ®Þnh d¹ng s¶n xuÊt. …………………………………………
Ph©n tÝch tÝnh c«ngnghÖ trong kÕt cÊu. ………………….
Ch¬ng hai…………………………………………………………
Chän ph«i. ………………………………………………………………
thiÕt kÕ b¶n vÏ lång ph«i. ………………………………………
Ch¬ng ba: thiÕt kÕ nguyªn c«ng…………………………
nguyªn c«ng I. ……………………………………………………….
§Þnh vÞ. …………………………………………………………………...
Chän m¸y. ………………………………………………………………
Chän dao. ………………………………………………………………
Lîng d gia c«ng………………………………………………………
ChÕ ®é c¾t. ………………………………………………………………
nguyªn c«ng II vµ V…………………………………………………
§Þnh vÞ. …………………………………………………………………..
Chän m¸y. ………………………………………………………………..
Chän dao. ………………………………………………………………...
Lîng d gia c«ng. ……………………………………………………
ChÕ ®é c¾t. ………………………………………………………………
nguyªn c«ng III vµ IV. ……………………………………………
§Þnh vÞ. …………………………………………………………………
Chän m¸y. ………………………………………………………………
Chän dao. ………………………………………………………………
Lîng d gia c«ng. ……………………………………………………
ChÕ ®é c¾t. ………………………………………………………………
3
4
4
4
4
5
5
7
10
10
12
14
14
14
14
14
14
15
18
18
19
19
19
19
22
22
22
22
23
23
Trang
1
đồ án công nghệ chế tạo máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án công nghệ chế tạo máy - Người đăng: mantranthi92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
đồ án công nghệ chế tạo máy 9 10 237