Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án Công nghệ chế tạo máy

Được đăng lên bởi Thế Chung
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 451 lần   |   Lượt tải: 2 lần
GVHD: NguyÔn V¨n Mïi

Đồ án công nghệ chế tạo máy
Lêi nãi ®Çu

§Êt níc ta ®ang trªn con ®êng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ theo ®Þnh híng
XHCN. Ngµnh c«ng nghiÖp ®ãng mét vai trß v« cïng quan träng. C¸c hÖ thèng m¸y mãc
ngµy cµng hiÖn ®¹i b¸n tù ®éng ®Õn tù ®éng dÇn thay thÕ søc lao ®éng cña con ngêi. §Ó
t¹o ra ®îc c¸c lo¹i thiÕt bÞ m¸y mãc ®ã vµ lµm chñ ®îc nã ®ßi hái mçi chóng ta ph¶i t×m
tßi nghiªn cøu rÊt nhiÒu. Lµ mét sinh viªn ngµnh c¬ khÝ em cµng thÊy ®îc tÇm quan träng
cña ngµnh c«ng nghiÖp nãi chung vµ ngµnh c¬ khÝ chÕ t¹o nãi riªng.
ViÖc thiÕt kÕ ®å ¸n hoÆc hoµn thµnh mét bµi tËp lín ®ã lµ mét c«ng viÖc rÊt quan
träng. §å ¸n m«n häc C«ng NghÖ ChÕ T¹o M¸y lµ kÕt qu¶ sau cïng cña nhiÒu m«n häc
nh: C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y, C¾t kim lo¹i, Dông cô c¾t… .Qua ®å ¸n nµy gióp cho sinh
viªn hiÓu s©u, hiÓu kü vµ hÖ thèng ®óc kÕt l¹i c¸c kiÕn thøc cña c¸c m«n häc ®· häc, lµm
quen víi nh÷ng qui tr×nh c«ng nghÖ thùc tÕ.
§Ò tµi thiÕt kÕ cña em ®îc thÇy NguyÔn V¨n Mïi giao cho lµ: “ThiÕt kÕ quy tr×nh
c«ng nghÖ gia c«ng cµng g¹t”. Víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc häc sau mét thêi gian t×m tßi
nghiªn cøu vµ ®îc sù chØ b¶o tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o, sù gãp ý x©y dùng cña c¸c b¹n
em ®· hoµn thµnh ®îc ®å ¸n nµy.
Song víi nh÷ng hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ cïng víi kinh nghiÖm thùc tÕ cha nhiÒu nªn
b¶n ®å ¸n cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt. Em rÊt mong ®îc sù chØ b¶o cña c¸c
thÇy c« trong bé m«n ®Ó ®å ¸n cña em vµ kiÕn thøc cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong bé m«n vµ ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o
NguyÔn V¨n Mïi ®· gióp ®ì em hoµn thµnh ®îc ®å ¸n nµy.
Hµ Néi, Ngµy

th¸ng 11 n¨m 2014

Sinh viªn
NguyÔn ThÕ Chung

CH¦¥NG I
PH¢N TÝCH CHøC N¡NG LµM VIÖC CñA CHI TIÕT vµ tÝnh c«ng nghÖ
trong kÕt cÊu
1. Chøc n¨ng lµm viÖc

SVTH : NguyÔn ThÕ Chung

Page 1

DHCK5AHN-Trêng DHKT-KT CN

GVHD: NguyÔn V¨n Mïi

Đồ án công nghệ chế tạo máy

 Chøc n¨ng Lµ bé phËn nèi gi÷a trôc ®iÒu khiÓn vµ c¸c b¸nh r¨ng di trît nh»m ®iÒu
chØnh sù ¨n khíp cña c¸c cÆp b¸nh r¨ng (khi cÇn thay ®æi tû sè truyÒn trong hép tèc
®é
S¬ ®å lµm viÖc:

cÆp b¸nh r¨ng cè ®Þnh

cÆp b¸nh r¨ng di tr ît
cµng g¹t

 §iÒu kiÖn lµm viÖc:
§iÒu kiÖn lµm viÖc kh«ng kh¾c nghiÖt, chi tiÕt chØ chÞu moomen xo¾n nhá khi lµm
viÖc( g¹t cho c¸c b¸nh r¨ng ¨n khíp víi nhau) vµ chi tiÕt kh«ng chÞu t¶I thêng xuyªn,
kh«ng mµ mßn, c¸c va ®Ëp khi lµm viÖc, nhiÖt ®é lµm viÖc kh«ng cao.

2. Ph©n tÝch tÝnh c«ng nghÖ trong kÕt cÊu cña chi tiÕt

SVTH : NguyÔn ThÕ Chung

Page 2

DHCK5AHN-Trêng DHKT-KT CN
...
Đồ án công nghệ chế tạo máy GVHD: NguyÔn V¨n Mïi
Lêi nãi ®Çu
§Êt níc ta ®ang trªn con ®êng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ theo ®Þnh híng
XHCN. Ngµnh c«ng nghiÖp ®ãng mét vai trß v« cïng quan träng. C¸c hÖ thèng m¸y mãc
ngµy cµng hiÖn ®¹i b¸n tù ®éng ®Õn tù ®éng dÇn thay thÕ søc lao ®éng cña con ngêi. §Ó
t¹o ra ®îc c¸c lo¹i thiÕt bÞ m¸y mãc ®ã vµ lµm chñ ®îc nã ®ßi hái mçi chóng ta ph¶i t×m
tßi nghiªn cøu rÊt nhiÒu. Lµ mét sinh viªn ngµnh c¬ khÝ em cµng thÊy ®îc tÇm quan träng
cña ngµnh c«ng nghiÖp nãi chung vµ ngµnh c¬ khÝ chÕ t¹o nãi riªng.
ViÖc thiÕt kÕ ®å ¸n hoÆc hoµn thµnh mét bµi tËp lín ®ã lµ mét c«ng viÖc rÊt quan
träng. §å ¸n m«n häc C«ng NghÖ ChÕ T¹o M¸y lµ kÕt qu¶ sau cïng cña nhiÒu m«n häc
nh: C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y, C¾t kim lo¹i, Dông cô c¾t .Qua ®å ¸n nµy gióp cho sinh
viªn hiÓu s©u, hiÓu kü vµ hÖ thèng ®óc kÕt l¹i c¸c kiÕn thøc cña c¸c m«n häc ®· häc, lµm
quen víi nh÷ng qui tr×nh c«ng nghÖ thùc tÕ.
§Ò tµi thiÕt cña em ®îc thÇy NguyÔn V¨n Mïi giao cho lµ: ThiÕt quy tr×nh
c«ng nghÖ gia c«ng cµng g¹t. Víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc häc sau mét thêi gian t×m tßi
nghiªn cøu vµ ®îc sù chØ b¶o tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o, sù gãp ý x©y dùng cña c¸c b¹n
em ®· hoµn thµnh ®îc ®å ¸n nµy.
Song víi nh÷ng hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ cïng víi kinh nghiÖm thùc cha nhiÒu nªn
b¶n ®å ¸n cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt. Em rÊt mong ®îc chØo cña c¸c
thÇy c« trong bé m«n ®Ó ®å ¸n cña em vµ kiÕn thøc cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy gi¸o trong m«n ®Æc biÖt thÇy gi¸o
NguyÔn V¨n Mïi ®· gióp ®ì em hoµn thµnh ®îc ®å ¸n nµy.
Hµ Néi, Ngµy th¸ng 11 n¨m 2014
Sinh viªn
NguyÔn ThÕ Chung
CH¦¥NG I
PH¢N TÝCH CHøC N¡NG LµM VIÖC CñA CHI TIÕT vµ tÝnh c«ng nghÖ
trong kÕt cÊu
1. Chøc n¨ng lµm viÖc
SVTH : NguyÔn ThÕ Chung Page 1 DHCK5AHN-Trêng DHKT-KT CN
Đồ án Công nghệ chế tạo máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án Công nghệ chế tạo máy - Người đăng: Thế Chung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Đồ án Công nghệ chế tạo máy 9 10 898