Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án công nghệ chế tạo máy

Được đăng lên bởi boysanhdieudangyeu
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 365 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT VINH
KHOA CÔ KHÍ CHEÁ TAÏO
BOÄ MOÂN COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC
COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
ÑEÀ TAØI : THIEÁT KEÁ QUI TRÌNH COÂNG NGHEÄ
GIA COÂNG CHI TIEÁT KHÔÙP NOÁI RAÊNG
( TAÄP THUYEÁT MINH )
Giaùo vieân höôùng daãn : NGUYỄN CHUNG
Sinh vieân : NGUYEÃN HỮU HẢI
TP . VINH - 01/2015
ÑOÀ AÙN COÂNG NHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY GVHD : NGUYỄN CHUNG
Trang 0
Đồ án công nghệ chế tạo máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án công nghệ chế tạo máy - Người đăng: boysanhdieudangyeu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Đồ án công nghệ chế tạo máy 9 10 6